ผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ

เรืองศักดิ์ วรหาญ
นายเรืองศักดิ์ วรหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
สุจิน บุญมาเลิศ
นายสุจิน บุญมาเลิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นิภา ประชีพฉาย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
 
 
 
ประภาส เกลื่อนเพชร
นายประภาส เกลื่อนเพชร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรายุทธ สาสนิท
นายศรายุทธ สาสนิท
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
นิยม เต่าทอง
นางนิยม เต่าทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สุรศักดิ์ สมภักดี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเมทินี เข็มทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/head