ผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ

สัญญา บุญ-หลง
นายสัญญา บุญ-หลง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายอรรถพล วงษ์ประยูร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 
 
 
 
 
 
เรืองศักดิ์ วรหาญ
นายเรืองศักดิ์ วรหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
สุจิน บุญมาเลิศ
นายสุจิน บุญมาเลิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นิภา ประชีพฉาย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
 
 
 
ประภาส เกลื่อนเพชร
นายประภาส เกลื่อนเพชร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อรัชพร แม้นเลิศ
นางสาวอรัชพร แม้นเลิศ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
นิยม เต่าทอง
นางนิยม เต่าทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สุรศักดิ์ สมภักดี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เมทินี ปรีดากิตวรกุล
นางเมทินี ปรีดากิตวรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/head