๑๔ โอกาสเสด็จประพาสจังหวัดสระบุรี

๑๔ โอกาสเสด็จประพาสจังหวัดสระบุรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

งานประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 036-211852 กด 1

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/14tour