บริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.สระบุรี

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ของ อบจ.สระบุรี (1880/2566)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (1661/2566)

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง อบจ.สระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/risk-management