สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายนิติการ

วีรวัฒน์ โมราบุตร
นายวีรวัฒน์ โมราบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ธัญรัตน์ เข็มทอง
นางสาวธัญรัตน์ เข็มทอง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พิมพ์พร บุญอนันต์
นางพิมพ์พร บุญอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อัจฉรา นิยม
นางสาวอัจฉรา นิยม
นิติกรปฏิบัติการ
กนกวรรณ สินบำรุง
นางสาวกนกวรรณ สินบำรุง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
พงศกร  แพรสีเขียว
นายพงศกร แพรสีเขียว
นิติกรปฏิบัติการ
ณัฐพล กะพงษ์ทอง
นายณัฐพล กะพงษ์ทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เพชราภรณ์ พวงจันทร์
นางสาวเพชราภรณ์ พวงจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
รัตนาภรณ์ จีวิระ
นางสาวรัตนาภรณ์ จีวิระ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ภูมิพัฒน์ ยงพาณิชย์
นายภูมิพัฒน์ ยงพาณิชย์
ผู้ช่วยนิติกร
วัลญา บัวทอง
นางสาววัลญา บัวทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รุ่งทิพย์ บุญทรา
นางสาวรุ่งทิพย์ บุญทรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
อุทัย  ศรีธนะพงษ์
นายอุทัย ศรีธนะพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รติรัตน์ พุกพิกุล
นางสาวรติรัตน์ พุกพิกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อนุสรา ผิวสวัสดิ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา ผิวสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อภิชา  อนันตกาล
นางอภิชา อนันตกาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มานิด สุ่นขัน
นางมานิด สุ่นขัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นิวัฒน์ จันทร์งาม
จ่าเอกนิวัฒน์ จันทร์งาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สุรเชษฎ์ เทียมลม
สิบเอกสุรเชษฎ์ เทียมลม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ดำรงค์ จันทมาศ
นายดำรงค์ จันทมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ปิยะพร แก้วประเสริฐ
นายปิยะพร แก้วประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
บรรพจน์ จูเจ็ก
นายบรรพจน์ จูเจ็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กุลพรภัสร์ พงษ์วิเศษทอง
นางสาวกุลพรภัสร์ พงษ์วิเศษทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ภรัณญู ธาระเขตต์
นายภรัณญู ธาระเขตต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ลัฐิมา ยศศักดิ์ศรี
นางสาวลัฐิมา ยศศักดิ์ศรี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(ช่วยราชการ จากกองการศึกษาฯ)
กิติพัฒน์ จอมพุก
นายกิติพัฒน์ จอมพุก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
กนกพร วงษ์เสนา
นางสาวกนกพร วงษ์เสนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ทิพย์เกษร อุ่นที
นางสาวทิพย์เกษร อุ่นที
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ณัฐรัตน์ ชัยภูมิ
นางสาวณัฐรัตน์ ชัยภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
อลิสรา แสนเมืองมูล
นางสาวอลิสรา แสนเมืองมูล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กชพร มานะวงศ์
นางสาวกชพร มานะวงศ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นฤภร สุขเสมอกุล
นางสาวนฤภร สุขเสมอกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
แพรวนภา ธาระเขตต์
นางสาวแพรวนภา ธาระเขตต์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ชนิสรา อรรคบุตร์
นางสาวชนิสรา อรรคบุตร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
พิมชนก ศิริพจนานนท์
นางสาวพิมชนก ศิริพจนานนท์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบ็ญจมาภรณ์ ศิริ
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ ศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ธนกฤต ชาสะอาด
นายธนกฤต ชาสะอาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
สุนิสา จันทร์พงษ์
นางสาวสุนิสา จันทร์พงษ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
คณพศ คงศิริเพชร
นายคณพศ คงศิริเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พรกช ใยนิรัตน์
นางสาวพรกช ใยนิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปภาศินี สิทธิปัญญา
นางสาวปภาศินี สิทธิปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นิรันฎา จารุภุมมิก
นางสาวนิรันฎา จารุภุมมิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายสมร พูลสวัสดิ์
นางสาวสายสมร พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กรวีร์ บุญลือ
นายกรวีร์ บุญลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิตติพัฒน์ ภู่พิชิต
นายกิตติพัฒน์ ภู่พิชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธนกฤต สุขสำราญ
นายธนกฤต สุขสำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พิทักษ์ พันธุวงศ์
นายพิทักษ์ พันธุวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
วุฑฒิ วงศ์หมากเห็บ
นายวุฑฒิ วงศ์หมากเห็บ
พนักงานขับรถยนต์
สมส่วน ยิ้มละมูล
นางสมส่วน ยิ้มละมูล
บริกร
ชุลีพร จำปาเงิน
นางชุลีพร จำปาเงิน
บริกร
วรรณพงษ์ อรุณบล
นายวรรณพงษ์ อรุณบล
คนงาน
กนกวดี บุญมี
นางสาวกนกวดี บุญมี
คนงาน
มั่น วงษ์นันท์
นายมั่น วงษ์นันท์
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/admin