สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประภาส เกลื่อนเพชร
นายประภาส เกลื่อนเพชร
(หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางสุภาพร สุขเกษม
นางสุภาพร สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
วีรวัฒน์ โมราบุตร
นายวีรวัฒน์ โมราบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อัจฉรา นิยม
นางสาวอัจฉรา นิยม
นิติกรปฏิบัติการ
พิมพ์พร บุญอนันต์
นางพิมพ์พร บุญอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พงศกร  แพรสีเขียว
นายพงศกร แพรสีเขียว
นิติกรปฏิบัติการ
ณัฐพล กะพงษ์ทอง
นายณัฐพล กะพงษ์ทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เพชราภรณ์ พวงจันทร์
นางสาวเพชราภรณ์ พวงจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
รัตนาภรณ์ จีวิระ
นางสาวรัตนาภรณ์ จีวิระ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อุทัย  ศรีธนะพงษ์
นายอุทัย ศรีธนะพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วัลญา บัวทอง
นางสาววัลญา บัวทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รติรัตน์ พุกพิกุล
นางสาวรติรัตน์ พุกพิกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อภิชา  อนันตกาล
นางอภิชา อนันตกาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มานิด สุ่นขัน
นางมานิด สุ่นขัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พีระ สุขจินดา
นายพีระ สุขจินดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(ช่วยราชการ จากกองช่าง)
บรรพจน์ จูเจ็ก
นายบรรพจน์ จูเจ็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ฐาปนัท รัดทะนี
นายฐาปนัท รัดทะนี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พิทักษ์ พันธุ์วงศ์
นายพิทักษ์ พันธุ์วงศ์
พนักงานขับรถยนต์
วุฑฒิ วงศ์หมากเห็บ
นายวุฑฒิ วงศ์หมากเห็บ
พนักงานขับรถยนต์
เขมจิรา วิเศษทอง
นางสาวเขมจิรา วิเศษทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ภรัณญู ธาระเขตต์
นายภรัณญู ธาระเขตต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ราตรี พงษ์หา
นางสาวราตรี พงษ์หา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวนุสรา จันทร์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กิติพัฒน์ จอมพุก
นายกิติพัฒน์ จอมพุก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
กนกพร วงษ์เสนา
นางสาวกนกพร วงษ์เสนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ทิพย์เกษร อุ่นที
นางสาวทิพย์เกษร อุ่นที
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ณัฐรัตน์ ชัยภูมิ
นางสาวณัฐรัตน์ ชัยภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
อลิสรา แสนเมืองมูล
นางสาวอลิสรา แสนเมืองมูล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ใกล้รุ่ง อำนวยพรไชยกุล
นางสาวใกล้รุ่ง อำนวยพรไชยกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กชพร มานะวงศ์
นางสาวกชพร มานะวงศ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นฤภร สุขเสมอกุล
นางสาวนฤภร สุขเสมอกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สมส่วน ยิ้มละมูล
นางสมส่วน ยิ้มละมูล
บริกร
วัฒนชัย นิยะสม
นายวัฒนชัย นิยะสม
คนงาน
ชุลีพร จำปาเงิน
นางชุลีพร จำปาเงิน
บริกร

นายวรรณพงษ์ อรุณบล
คนงาน
กนกวดี บุญมี
นางสาวกนกวดี บุญมี
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/admin