สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประภาส เกลื่อนเพชร
นายประภาส เกลื่อนเพชร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางสุภาพร สุขเกษม
นางสุภาพร สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางศิริพร เกตุมณี
นางศิริพร เกตุมณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พงษ์เทพ จันทรไพร
นายพงษ์เทพ จันทรไพร
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โชติรส อาดำ
นางโชติรส อาดำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิริยา แสงมณี
นางสาววิริยา แสงมณี
นิติกรชำนาญการ
พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ระพีพรรณ มูลคำ
นางสาวระพีพรรณ มูลคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อัจฉรา นิยม
นางสาวอัจฉรา นิยม
นิติกรปฏิบัติการ
วีรวัฒน์ โมราบุตร
นายวีรวัฒน์ โมราบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อังคณา รื่นเริง
นางอังคณา รื่นเริง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พงศกร  แพรสีเขียว
นายพงศกร แพรสีเขียว
นิติกรปฏิบัติการ
พิมพ์พร บุญอนันต์
นางพิมพ์พร บุญอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ณัฐพล กะพงษ์ทอง
นายณัฐพล กะพงษ์ทอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
รัตนาภรณ์ จีวิระ
นางสาวรัตนาภรณ์ จีวิระ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อุทัย  ศรีธนะพงษ์
นายอุทัย ศรีธนะพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วัลญา บัวทอง
นางสาววัลญา บัวทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รติรัตน์ พุกพิกุล
นางสาวรติรัตน์ พุกพิกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อภิชา  อนันตกาล
นางอภิชา อนันตกาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มานิด สุ่นขัน
นางมานิด สุ่นขัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เรียน ตาสว่าง
นายเรียน ตาสว่าง
คนสวน
พีระ สุขจินดา
นายพีระ สุขจินดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(ช่วยราชการ จากกองช่าง)
บรรพจน์ จูเจ็ก
นายบรรพจน์ จูเจ็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ฐาปนัท รัดทะนี
นายฐาปนัท รัดทะนี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พิทักษ์ พันธุ์วงศ์
นายพิทักษ์ พันธุ์วงศ์
พนักงานขับรถยนต์
วุฑฒิ วงศ์หมากเห็บ
นายวุฑฒิ วงศ์หมากเห็บ
พนักงานขับรถยนต์
เขมจิรา วิเศษทอง
นางสาวเขมจิรา วิเศษทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ภรัณญู ธาระเขตต์
นายภรัณญู ธาระเขตต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ราตรี พงษ์หา
นางสาวราตรี พงษ์หา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
อังสุมารินทร์ ตะเพียนทอง
นางสาวอังสุมารินทร์ ตะเพียนทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวนุสรา จันทร์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมส่วน ยิ้มละมูล
นางสมส่วน ยิ้มละมูล
บริกร
วัฒนชัย นิยะสม
นายวัฒนชัย นิยะสม
คนงาน
เกสร หลอดหลง
นางสาวเกสร หลอดหลง
คนสวน
ชุลีพร จำปาเงิน
นางชุลีพร จำปาเงิน
บริกร

นายวรรณพงษ์ อรุณบล
คนงาน

นางสาวกนกวดี บุญมี
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/admin