สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายนิติการ

วีรวัฒน์ โมราบุตร
นายวีรวัฒน์ โมราบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ธัญรัตน์ เข็มทอง
นางสาวธัญรัตน์ เข็มทอง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พิมพ์พร บุญอนันต์
นางพิมพ์พร บุญอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พิสิษฐ์ แพงแก้ว
พ.อ.อ.พิสิษฐ์ แพงแก้ว
นิติกรชำนาญการ
กนกวรรณ สินบำรุง
นางสาวกนกวรรณ สินบำรุง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
พงศกร  แพรสีเขียว
นายพงศกร แพรสีเขียว
นิติกรปฏิบัติการ
รัตนาภรณ์ จีวิระ
นางสาวรัตนาภรณ์ จีวิระ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เพชราภรณ์ พวงจันทร์
นางสาวเพชราภรณ์ พวงจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
วัลญา บัวทอง
นางสาววัลญา บัวทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ภูมิพัฒน์ ยงพาณิชย์
นายภูมิพัฒน์ ยงพาณิชย์
ผู้ช่วยนิติกร
รติรัตน์ พุกพิกุล
นางสาวรติรัตน์ พุกพิกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รุ่งทิพย์ บุญทรา
นางสาวรุ่งทิพย์ บุญทรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ศิริลักษณ์ ญาณฤกษ์
นางสาวศิริลักษณ์ ญาณฤกษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อนุสรา ผิวสวัสดิ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา ผิวสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อภิชา  อนันตกาล
นางอภิชา อนันตกาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มานิด สุ่นขัน
นางมานิด สุ่นขัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สุรเชษฎ์ เทียมลม
สิบเอกสุรเชษฎ์ เทียมลม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ดำรงค์ จันทมาศ
นายดำรงค์ จันทมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ปิยะพร แก้วประเสริฐ
นายปิยะพร แก้วประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
บรรพจน์ จูเจ็ก
นายบรรพจน์ จูเจ็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กิติพัฒน์ จอมพุก
นายกิติพัฒน์ จอมพุก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ทิพย์เกษร อุ่นที
นางสาวทิพย์เกษร อุ่นที
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ณัฐรัตน์ ชัยภูมิ
นางสาวณัฐรัตน์ ชัยภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
อังสุมารินทร์ ตะเพียนทอง
นางสาวอังสุมารินทร์ ตะเพียนทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ภาวิณี ฟองจามร
นางสาวภาวิณี ฟองจามร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
อลิสรา แสนเมืองมูล
นางสาวอลิสรา แสนเมืองมูล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กชพร มานะวงศ์
นางสาวกชพร มานะวงศ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นฤภร สุขเสมอกุล
นางสาวนฤภร สุขเสมอกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
แพรวนภา ธาระเขตต์
นางสาวแพรวนภา ธาระเขตต์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ชนิสรา อรรคบุตร์
นางสาวชนิสรา อรรคบุตร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวเอมิกา อุดมกูล
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
พิมชนก ศิริพจนานนท์
นางสาวพิมชนก ศิริพจนานนท์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบ็ญจมาภรณ์ ศิริ
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ ศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ธนกฤต ชาสะอาด
นายธนกฤต ชาสะอาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
บุญฤทธิ์ ฉ่ำแสง
นายบุญฤทธิ์ ฉ่ำแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สุนิสา จันทร์พงษ์
นางสาวสุนิสา จันทร์พงษ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
คณพศ คงศิริเพชร
นายคณพศ คงศิริเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พรกช ใยนิรัตน์
นางสาวพรกช ใยนิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปภาศินี สิทธิปัญญา
นางสาวปภาศินี สิทธิปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นิรันฎา จารุภุมมิก
นางสาวนิรันฎา จารุภุมมิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายสมร พูลสวัสดิ์
นางสาวสายสมร พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กรวีร์ บุญลือ
นายกรวีร์ บุญลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิตติพัฒน์ ภู่พิชิต
นายกิตติพัฒน์ ภู่พิชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธนกฤต สุขสำราญ
นายธนกฤต สุขสำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วุฑฒิ วงศ์หมากเห็บ
นายวุฑฒิ วงศ์หมากเห็บ
พนักงานขับรถยนต์
วัลลภ รามคงเมือง
นายวัลลภ รามคงเมือง
พนักงานขับรถยนต์
สมส่วน ยิ้มละมูล
นางสมส่วน ยิ้มละมูล
บริกร
ชุลีพร จำปาเงิน
นางชุลีพร จำปาเงิน
บริกร
วรรณพงษ์ อรุณบล
นายวรรณพงษ์ อรุณบล
คนงาน
กนกวดี บุญมี
นางสาวกนกวดี บุญมี
คนงาน
มั่น วงษ์นันท์
นายมั่น วงษ์นันท์
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/admin