สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประภาส เกลื่อนเพชร
นายประภาส เกลื่อนเพชร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางสุภาพร สุขเกษม
นางสุภาพร สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางศิริพร เกตุมณี
นางศิริพร เกตุมณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
อรวรรณ ตันพันธุ์วงศ์
นางสาวอรวรรณ ตันพันธุ์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
วีรวัฒน์ โมราบุตร
นายวีรวัฒน์ โมราบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิริยา แสงมณี
นางสาววิริยา แสงมณี
นิติกรชำนาญการ
พิมพ์พร บุญอนันต์
นางพิมพ์พร บุญอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อังคณา รื่นเริง
นางอังคณา รื่นเริง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พงศกร  แพรสีเขียว
นายพงศกร แพรสีเขียว
นิติกรปฏิบัติการ
ณัฐพล กะพงษ์ทอง
นายณัฐพล กะพงษ์ทอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ฐิตาภรณ์ จินต์ภัทรวาทิน
นางฐิตาภรณ์ จินต์ภัทรวาทิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อุทัย  ศรีธนะพงษ์
นายอุทัย ศรีธนะพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อภิชา  อนันตกาล
นางอภิชา อนันตกาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มานิด สุ่นขัน
นางมานิด สุ่นขัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เรียน ตาสว่าง
นายเรียน ตาสว่าง
คนสวน
บรรพจน์ จูเจ็ก
นายบรรพจน์ จูเจ็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นิชาภา สุขสาลี
นางสาวนิชาภา สุขสาลี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ชยกร ศรีมณี
นายชยกร ศรีมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นฤมล  มีคำทอง
นางนฤมล มีคำทอง
บริกร
สมส่วน ยิ้มละมูล
นางสมส่วน ยิ้มละมูล
บริกร
วัฒนชัย นิยะสม
นายวัฒนชัย นิยะสม
คนงาน
เกสร หลอดหลง
นางสาวเกสร หลอดหลง
คนสวน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/admin