รายงานพัสดุPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/supp-report