ผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

นิภา ประชีพฉาย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
036-211852 ต่อ 141
nipa@saraburipao.go.th

- -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
ทิตยาพร เพชรประดับ
นางทิตยาพร เพชรประดับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
093-6292989

ผู้อำนวยการกอง

พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
085-4073965
สมาน มงคล
ว่าที่เรืออากาศตรีสมาน มงคล
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
085-9993590
ธัญลักษณ์ สวัสสดิ์
นางธัญลักษณ์ สวัสสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8051502
สุรศักดิ์ สมภักดี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
081-9946448

นางสาวนพดล สะเภาทอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
087-4890617
รัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
094-4871147
เมทินี ปรีดากิตวรกุล
นางเมทินี ปรีดากิตวรกุล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
084-4924969

นางสาวอัชลี ไวยบท
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
036-298398

นางจุฑาษร บำรุงกิจ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
061-9459653
สายฝน ตรีเนตร
นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
099-4952455

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วีรวัฒน์ โมราบุตร
นายวีรวัฒน์ โมราบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
089-1725417
ธัญรัตน์ เข็มทอง
นางสาวธัญรัตน์ เข็มทอง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
097-0545332

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วิภา อุดมฉวี
นางวิภา อุดมฉวี
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
036-340182
พภัสสรณ์ ทองรอด
นางสาวพภัสสรณ์ ทองรอด
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
086-3002613

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
081-8428053
บุศรา ทองพรหมดี
นางสาวบุศรา ทองพรหมดี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
036-212188
วาสนา ศรีปาลวิทย์
นางวาสนา ศรีปาลวิทย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
089-7946414

- -
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง

ลภัสรดา มาลินันท์
นางลภัสรดา มาลินันท์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
094-7825142
พจนาฏ ต่อสุวรรณ์
นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
083-1338160
ณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นางณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
098-3795963

สำนักช่าง

ประหยัด สุขเกษม
นายประหยัด สุขเกษม
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

081-8526487
สรารัตน์ สุขมะดัน
นางสรารัตน์ สุขมะดัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

062-8236223

- -
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ฤชากร ทองทัย
นายฤชากร ทองทัย
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
036-214090
จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
085-5915324

- -
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
วรุต อยู่พันธ์
นายวรุต อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
081-9478154
มยุรี เริงชัยภูมิ
นางมยุรี เริงชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
036-214090

กองสาธารณสุข

พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
089-1695998
โชติรส อาดำ
นางโชติรส อาดำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
089-8274767
จีรวุธ ทองทศ
นายจีรวุธ ทองทศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
036-679757

- -
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

- -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ละอองดาว บำรุงญาติ
นางละอองดาว บำรุงญาติ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
089-8015370
กมลชนก ตรีทอง
นางกมลชนก ตรีทอง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
036-679778

- -
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองการเจ้าหน้าที่


- -
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
036-298398

- -
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/head2