ผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

อัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร
นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
090-6922361

- -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
ทิตยาพร เพชรประดับ
นางทิตยาพร เพชรประดับ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
093-6292989

ผู้อำนวยการกอง

พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
085-4073965
อรัชพร แม้นเลิศ
นางสาวอรัชพร แม้นเลิศ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
089-8089831

- -
ผู้อำนวยการกองคลัง
สรารัตน์ สุขมะดัน
นางสรารัตน์ สุขมะดัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
062-8236223

นางสาวนพดล สะเภาทอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
087-4890617
รัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
094-4871147
เมทินี ปรีดากิตวรกุล
นางเมทินี ปรีดากิตวรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
084-4924969
สมาน มงคล
ว่าที่เรืออากาศตรีสมาน มงคล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
085-9993590

นางจุฑาษร บำรุงกิจ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
061-9459653
สายฝน ตรีเนตร
นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
099-4952455

หัวหน้าฝ่าย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


- -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ธัญรัตน์ เข็มทอง
นางสาวธัญรัตน์ เข็มทอง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
097-0545332

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด


- -
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
พภัสสรณ์ ทองรอด
นางสาวพภัสสรณ์ ทองรอด
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
086-3002613

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
081-8428053
ไอรินลดา นาพุดซา
นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
098-5199627

- -
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

กองคลัง


- -
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
พจนาฏ ต่อสุวรรณ์
นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
083-1338160
ณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นางณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
098-3795963

กองช่าง

สราวุธ อินสุข
นายสราวุธ อินสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
081-9825168
จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
085-5915324
ประหยัด สุขเกษม
นายประหยัด สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
081-8526487
วรุต อยู่พันธ์
นายวรุต อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
081-9478154

- -
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

กองสาธารณสุข

พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
089-1695998
โชติรส อาดำ
นางโชติรส อาดำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
089-8274767

- -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

- -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ละอองดาว บำรุงญาติ
นางละอองดาว บำรุงญาติ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
089-8015370
ลภัสรดา มาลินันท์
นางลภัสรดา มาลินันท์
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
094-7825142
สุจิตรา สีขนุน
นางสาวสุจิตรา สีขนุน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
084-8743281

กองการเจ้าหน้าที่


- -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
089-1566447

- -
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/head2