ผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการประจำ)


-
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
สุจิน บุญมาเลิศ
นายสุจิน บุญมาเลิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
081-8394621
นิภา ประชีพฉาย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
083-1334695

ผู้อำนวยการกอง

ประภาส เกลื่อนเพชร
นายประภาส เกลื่อนเพชร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
081-4946748
อรัชพร แม้นเลิศ
นางสาวอรัชพร แม้นเลิศ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
089-8089831
นิยม เต่าทอง
นางนิยม เต่าทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8829325
สุรศักดิ์ สมภักดี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-9946448
สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
084-2167793

นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
094-4871147
เมทินี ปรีดากิตวรกุล
นางเมทินี ปรีดากิตวรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
084-4924969
สมาน มงคล
ว่าที่เรืออากาศตรีสมาน มงคล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
085-9993590

- -
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่าย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสุภาพร สุขเกษม
นางสุภาพร สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
081-8533543
พงษ์เทพ จันทรไพร
นายพงษ์เทพ จันทรไพร
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
086-5411754

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
085-4073965

- -
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
081-8428053

- -
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

- -
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ

กองคลัง

รัชนี คงเจริญ
นางรัชนี คงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
084-0344330
พจนาฏ ต่อสุวรรณ์
นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
083-1338160
ณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นางณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
080-0796931

กองช่าง

สราวุธ อินสุข
นายสราวุธ อินสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
081-9825168
จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
085-5915324
ประหยัด สุขเกษม
นายประหยัด สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
081-8526487
วรุต อยู่พันธ์
นายวรุต อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
081-9478154

- -
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

กองสาธารณสุข


- -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

- -
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

- -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
086-7807897

- -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ละอองดาว บำรุงญาติ
นางละอองดาว บำรุงญาติ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
089-8015370

- -
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

- -
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประมวลผล

กองการเจ้าหน้าที่

นางศิริพร เกตุมณี
นางศิริพร เกตุมณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
063-2160734
พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
089-1566447

- -
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/head2