ผู้บริหาร

สัญญา บุญ-หลง
นายสัญญา บุญ-หลง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
036-223667
[email protected]

นายอรรถพล วงษ์ประยูร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]
สุนทร ขาวอุไร
นายสุนทร ขาวอุไร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]

นายอรุณศักดิ์ สิทธิอมรพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]
วสุ บูรณศักดิ์ศรี
นายวสุ บูรณศักดิ์ศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]
นุธิดา พิมพ์สงวน
นางสาวนุธิดา พิมพ์สงวน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]
จเร เสี่ยตั้งทวีพรชัย
นายจเร เสี่ยตั้งทวีพรชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/head1