ผู้บริหาร

สัญญา บุญ-หลง
นายสัญญา บุญ-หลง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
036-223667
sanya@saraburipao.go.th

- -
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
thanakit@saraburipao.go.th
สุนทร ขาวอุไร
นายสุนทร ขาวอุไร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
sunthon@saraburipao.go.th

นายอรุณศักดิ์ สิทธิอมรพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
arunsak@saraburipao.go.th
วสุ บูรณศักดิ์ศรี
นายวสุ บูรณศักดิ์ศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
vasu@saraburipao.go.th
นุธิดา พิมพ์สงวน
นางสาวนุธิดา พิมพ์สงวน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
nutida@saraburipao.go.th
จเร เสี่ยตั้งทวีพรชัย
นายจเร เสี่ยตั้งทวีพรชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
jarae@saraburipao.go.th

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/head1