ผู้บริหาร

สัญญา บุญ-หลง
นายสัญญา บุญ-หลง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
036-223667
[email protected]

นายอรรถพล วงษ์ประยูร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]

นายจเร เสี่ยตั้งทวีพรชัย
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายอรุณศักดิ์ สิทธิอมรพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]
วสุ บูรณศักดิ์ศรี
นายวสุ บูรณศักดิ์ศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]
นุธิดา พิมพ์สงวน
นางสาวนุธิดา พิมพ์สงวน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
[email protected]

นายสุนทร ขาวอุไร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/head1