สำนักช่าง

สุรศักดิ์ สมภักดี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
สราวุธ อินสุข
นายสราวุธ อินสุข
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
สรารัตน์ สุขมะดัน
นางสรารัตน์ สุขมะดัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสำรวจ

ฝ่ายออกแบบ

มยุรี เริงชัยภูมิ
นางมยุรี เริงชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฤชากร ทองทัย
นายฤชากร ทองทัย
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ศิวพัฒน์ ใจยงค์
นายศิวพัฒน์ ใจยงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันเฉลิม แก้ววิสูตร
นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
พรชัย แก้วบังวัน
นายพรชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ประจวบ คางคำ
จ่าเอกประจวบ คางคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เอกชัย นิลละออง
นายเอกชัย นิลละออง
นายช่างโยธาอาวุโส
ชัยทัต ทัพทวี
นายชัยทัต ทัพทวี
นักผังเมืองปฏิบัติการ
สนม แก้วประสาน
นางสนม แก้วประสาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายบรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
ชัยภัทร คงสมอาจ
นายชัยภัทร คงสมอาจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ศุภมาศ แจงเชื้อ
นางศุภมาศ แจงเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อลงกรณ์ นาคปรีชา
นายอลงกรณ์ นาคปรีชา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ปัญญ์ชลี ตุ้มสถิตย์
นางสาวปัญญ์ชลี ตุ้มสถิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฐิติวุฒิ สุขเกษม
นายฐิติวุฒิ สุขเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปณิธาน ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวรสริน ศรีเจิม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
สุภาวดี อุประ
นางสาวสุภาวดี อุประ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ก้องภพ สัจจาวัฒนา
นายก้องภพ สัจจาวัฒนา
พนักงานขับรถยนต์
วัชระ ฟอนฟัก
นายวัชระ ฟอนฟัก
พนักงานขับรถยนต์
ศุภกร จึงรัศมีพานิช
นายศุภกร จึงรัศมีพานิช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ภิเศก มีผล
นายภิเศก มีผล
พนักงานขับรถยนต์
จิรัญญา ใจบุญ
นางสาวจิรัญญา ใจบุญ
คนงาน
พันธกานต์ สิมมา
นายพันธกานต์ สิมมา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กฤษณะ สุขสนอง
นายกฤษณะ สุขสนอง
พนักงานขับรถยนต์
วไลภรณ์ ป้องทา
นางสาววไลภรณ์ ป้องทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เด่นชัย สุขขะยา
นายเด่นชัย สุขขะยา
คนงาน
สุเมธินันท์ อุปลาคม
นางสาวสุเมธินันท์ อุปลาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หาญณรงค์ แซ่เตีย
นายหาญณรงค์ แซ่เตีย
คนงาน
อักษราภัค ทรงบุญเขตกุล
นางสาวอักษราภัค ทรงบุญเขตกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กนกวรรณ แสนปาง
นางสาวกนกวรรณ แสนปาง
คนงาน
พันธิตรา ศรีด้วง
นางสาวพันธิตรา ศรีด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ศุภชัย โพธิ์พรหม
นายศุภชัย โพธิ์พรหม
คนงาน
จารุวรรณ เอี่ยมสิทธิ์
นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปริญญา เพิ่มสุวรรณ์
นายปริญญา เพิ่มสุวรรณ์
คนงาน
อชิรญา เล็กฉลาด
นางสาวอชิรญา เล็กฉลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปัญญา เพิ่มสุวรรณ์
นายปัญญา เพิ่มสุวรรณ์
คนงาน
สุภัคร คุณสมุทร
นายสุภัคร คุณสมุทร
พนักงานขับรถยนต์
นรากร ขัตโล
นายนรากร ขัตโล
พนักงานขับรถยนต์
ไตรภูมิ เกลื่อนเพชร
นายไตรภูมิ เกลื่อนเพชร
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายเครื่องจักรกล

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
วรุต อยู่พันธ์
นายวรุต อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
มารุต ชาวสวน
นายมารุต ชาวสวน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ดนัย ศิริ
นายดนัย ศิริ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ทศพล พรรคนาวิน
นายทศพล พรรคนาวิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สุพจน์ แก้วมีศรี
นายสุพจน์ แก้วมีศรี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ปวินณา วัฒนะจันทร์
นางสาวปวินณา วัฒนะจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
มานิตย์ ชูศรีจันทร์
นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ธเรศ พะวัดทะ
นายธเรศ พะวัดทะ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พัฒนะ สินปรุ
นายพัฒนะ สินปรุ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายพสธร สีดาทอง
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
วัตรพร นพคุณ
นายวัตรพร นพคุณ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ปณิธาน ตุ้มสถิตย์
นายปณิธาน ตุ้มสถิตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส
สกลรัตน์ วังแก้ว
นายสกลรัตน์ วังแก้ว
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
วัลลภ รามคงเมือง
นายวัลลภ รามคงเมือง
พนักงานขับรถยนต์
ชานนท์ ตระกูลมานิต
นายชานนท์ ตระกูลมานิต
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชนาธิป ผลเกตุ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ปรีชญา ห้องสุคนธ์
สิบตรีปรีชญา ห้องสุคนธ์
พนักงานขับรถยนต์
ภูริทัต กิจเกตุ
นายภูริทัต กิจเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สมพร เบญจศาสตร์
นายสมพร เบญจศาสตร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นงเยาว์ กรพันธ์
นางสาวนงเยาว์ กรพันธ์
คนงาน
กิตติ ทองขาว
นายกิตติ ทองขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิชาญ นุ้ยเพียร
นายวิชาญ นุ้ยเพียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สุวรรณรัตน์ พุ่มพวง
นางสาวสุวรรณรัตน์ พุ่มพวง
คนงาน
อิศรา สังขะวัตร์
นายอิศรา สังขะวัตร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ชัยยศ วงษ์สง่า
นายชัยยศ วงษ์สง่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ชยุตพงศ์ กิจเกตุ
นายชยุตพงศ์ กิจเกตุ
คนงาน

นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
นายอนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นฤดล ทองปันดี
นายนฤดล ทองปันดี
คนงาน
ธนทัต ธรรมเจริญ
นายธนทัต ธรรมเจริญ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พิทัก ทับแว่ว
นายพิทัก ทับแว่ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อิศรพงศ์ ไผทรัตน์
นายอิศรพงศ์ ไผทรัตน์
คนงาน
ประทีป รวยเจริญ
นายประทีป รวยเจริญ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ไพศาล แววโคกสูง
นายไพศาล แววโคกสูง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สมชาติ แสงน้อย
นายสมชาติ แสงน้อย
คนงาน
ปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พิบูลย์ คุณมี
นายพิบูลย์ คุณมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ธีธัช อิ่มนาค
นายธีธัช อิ่มนาค
คนงาน
ณัฏฐกิตติ์ ทองเนตร
นายณัฏฐกิตติ์ ทองเนตร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อดิศร วรรณะต่อตระกูล
นายอดิศร วรรณะต่อตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อดุลย์ แสงน้อย
นายอดุลย์ แสงน้อย
คนงาน
ปัทมาภรณ์ สุขเกษม
นางสาวปัทมาภรณ์ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
บุญเรือน สุขศรี
นางบุญเรือน สุขศรี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
วงศธร วุฒิศาสตร์
นายวงศธร วุฒิศาสตร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ศิริพงษ์ ผาดี
นายศิริพงษ์ ผาดี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ชิตพล ศรีพิมพ์มาตย์
นายชิตพล ศรีพิมพ์มาตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
นายชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
คมกฤษ สุขเกษม
นายคมกฤษ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
วิทยา สงค์ประเสริฐ
นายวิทยา สงค์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ฐาปนัท รัดทะนี
นายฐาปนัท รัดทะนี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ภานุพันธ์ เกษมสุข
นายภานุพันธ์ เกษมสุข
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ชลิฏ สกุลเพชร์
นายชลิฏ สกุลเพชร์
พนักงานขับรถยนต์
พชรพล แย้มยิ่ง
นายพชรพล แย้มยิ่ง
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายพชร ยอดบุญหล้า
พนักงานขับรถยนต์
ประเสริฐ ไชยพิเดช
นายประเสริฐ ไชยพิเดช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
วิรัช สืบสกุล
นายวิรัช สืบสกุล
พนักงานขับรถยนต์
สุปพจน์ โพธิ์พรหม
นายสุปพจน์ โพธิ์พรหม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พจน์ฤทธิ์ ประมูลศิลป์
นายพจน์ฤทธิ์ ประมูลศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
สิทธิชัย ศรีชาติ
นายสิทธิชัย ศรีชาติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อังกูร ทับทิมสี
นายอังกูร ทับทิมสี
คนงาน
อาณัติ มงคล
นายอาณัติ มงคล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ชวลิต สุขศรี
นายชวลิต สุขศรี
คนงาน
อารยะ ตะเนาว์
นายอารยะ ตะเนาว์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายศุภชัย เอกอัศดร
คนงาน
เวชยันต์ สุขเกษม
นายเวชยันต์ สุขเกษม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ประทีป มรกต
นายประทีป มรกต
คนงาน
อนุชิต ขันธวัฒน์
นายอนุชิต ขันธวัฒน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นัสธเวช คัมภิรานนท์
นายนัสธเวช คัมภิรานนท์
คนงาน
อนุรักษ์ อังคาสัย
นายอนุรักษ์ อังคาสัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
นายสุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
คนงาน
จรุณ ครูเมือง
นายจรุณ ครูเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จินดา ถาวรศรี
นายจินดา ถาวรศรี
คนงาน
สุวัฒน์ หวังหุ้นกลาง
นายสุวัฒน์ หวังหุ้นกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
เจษฎา วงศ์อักษร
นายเจษฎา วงศ์อักษร
คนงาน
บุญฤทธิ์ ฉ่ำแสง
นายบุญฤทธิ์ ฉ่ำแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อภิวัฒน์ แซ่นิ้ม
นายอภิวัฒน์ แซ่นิ้ม
คนงาน
สุกฤษณ์ แจ้งโลก
นายสุกฤษณ์ แจ้งโลก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สุทิน คัมภิรานนท์
นายสุทิน คัมภิรานนท์
คนงาน
อนุพงษ์ สังข์เมือง
นายอนุพงษ์ สังข์เมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
เทิดพงษ์ อยู่มาก
นายเทิดพงษ์ อยู่มาก
คนงาน
มนิต ธงชัย
นายมนิต ธงชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
เก่งกาจ พะเดียงฉัน
นายเก่งกาจ พะเดียงฉัน
คนงาน
นวภูมิ พุทธสุวรรณ
นายนวภูมิ พุทธสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อรรถพร เผือกประพันธ์
นายอรรถพร เผือกประพันธ์
คนงาน
กฤษฎา ชูประยูร
นายกฤษฎา ชูประยูร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นางสาวจันทิมา ศรสุวรรณ
คนงาน
พรเทพ มีชูเกตุ
นายพรเทพ มีชูเกตุ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ประสาทพร เดชพล
นายประสาทพร เดชพล
คนงาน
เอกวัชระ มะลิพุ่ม
นายเอกวัชระ มะลิพุ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
บุญชัย แซ่เฮ้ง
นายบุญชัย แซ่เฮ้ง
คนงาน
สมนึก ปิ่นสวัสดิ์
นายสมนึก ปิ่นสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายนิพนธ์ โชติวรรณ
คนงาน
ระเด่น บุญมี
นายระเด่น บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ชัยธวัฒน์ อักษรภักดิ์
นายชัยธวัฒน์ อักษรภักดิ์
คนงาน
สมบัติ แก้วสุข
นายสมบัติ แก้วสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สถาพร ชูทอง
นายสถาพร ชูทอง
คนงาน
ยุทธนา บัวอุทัย
นายยุทธนา บัวอุทัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ไพศาล มีสว่าง
นายไพศาล มีสว่าง
คนงาน
สุรพล เรียบร้อย
นายสุรพล เรียบร้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นิรันดร อยู่เจริญ
นายนิรันดร อยู่เจริญ
คนงาน
ศุภชัย ดำสีนิล
นายศุภชัย ดำสีนิล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พรชัย เสือเหลือง
นายพรชัย เสือเหลือง
คนงาน
มานะ ประทุมทอง
นายมานะ ประทุมทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พีรพงษ์ สิงห์ลอ
นายพีรพงษ์ สิงห์ลอ
คนงาน
ปรัชญา เวชสมบูรณ์
นายปรัชญา เวชสมบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จิรภัทร จอมพุก
นายจิรภัทร จอมพุก
คนงาน
สาธิต สีมะลิกรรณ์
นายสาธิต สีมะลิกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ณรงค์ฤทธิ์ สงฆ์แอร์
นายณรงค์ฤทธิ์ สงฆ์แอร์
คนงาน
เบญจา ปริโชติ
นายเบญจา ปริโชติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
วันชัย บุญประภา
นายวันชัย บุญประภา
คนงาน
แผน ว่องธัญกรณ์
นายแผน ว่องธัญกรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นันท์นภัส ช่อมะกอก
นางสาวนันท์นภัส ช่อมะกอก
คนงาน
พงศธร ณัฎฐวริทธิ์
นายพงศธร ณัฎฐวริทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อัครเดช นิยะพัฒน์
นายอัครเดช นิยะพัฒน์
คนงาน
อัมรินทร์ คะหาญ
นายอัมรินทร์ คะหาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นนทกานต์ น้อยเกตุ
นายนนทกานต์ น้อยเกตุ
คนงาน
ทินวุฒิ สารสุวรรณ
นายทินวุฒิ สารสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สุภาพร วิเศษดี
นางสาวสุภาพร วิเศษดี
คนงาน
สิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
นายสิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ณัฐวุฒิ บุญคุ้ม
นายณัฐวุฒิ บุญคุ้ม
คนงาน
สุพัฒน์ ประชีพฉาย
นายสุพัฒน์ ประชีพฉาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ประวิตร แหยมนุด
นายประวิตร แหยมนุด
คนงาน
เพลิน บุญช่วย
นายเพลิน บุญช่วย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เพทาย ชมชื่น
นายเพทาย ชมชื่น
คนงาน
เกียรติก้อง พรหมศิริ
นายเกียรติก้อง พรหมศิริ
พนักงานขับรถยนต์
จักรพงศ์ เจริญยิ่ง
นายจักรพงศ์ เจริญยิ่ง
คนงาน
สมชาย ศรีคำ
นายสมชาย ศรีคำ
พนักงานขับรถยนต์
มณีรัตน์ โสภณ
นางสาวมณีรัตน์ โสภณ
คนงาน
ชัยศิริ สูงแข็ง
นายชัยศิริ สูงแข็ง
พนักงานขับรถยนต์
อรพินท์ กันจะณะกิจ
นางสาวอรพินท์ กันจะณะกิจ
คนงาน
ปรัชญา เหมะคต
นายปรัชญา เหมะคต
พนักงานขับรถยนต์
ปรีญานุช บุญเลิศ
นางสาวปรีญานุช บุญเลิศ
คนงาน

นางสาววรรณภา สุวรรณสุขโข
คนงาน
กัลยณัฐ จำปาเงิน
นายกัลยณัฐ จำปาเงิน
คนงาน
เนตรนภา อ่อนจันทร์
นางสาวเนตรนภา อ่อนจันทร์
คนงาน
อมร โตติยะ
นายอมร โตติยะ
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/technician65