สำนักช่าง

~ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ~

สุรศักดิ์ สมภักดี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
สราวุธ อินสุข
นายสราวุธ อินสุข
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
สรารัตน์ สุขมะดัน
นางสรารัตน์ สุขมะดัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสำรวจ

ฝ่ายออกแบบ

มยุรี เริงชัยภูมิ
นางมยุรี เริงชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฤชากร ทองทัย
นายฤชากร ทองทัย
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ศิวพัฒน์ ใจยงค์
นายศิวพัฒน์ ใจยงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันเฉลิม แก้ววิสูตร
นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
พรชัย แก้วบังวัน
นายพรชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ประจวบ คางคำ
จ่าเอกประจวบ คางคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เอกชัย นิลละออง
นายเอกชัย นิลละออง
นายช่างโยธาอาวุโส
ชัยทัต ทัพทวี
นายชัยทัต ทัพทวี
นักผังเมืองปฏิบัติการ
สนม แก้วประสาน
นางสนม แก้วประสาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายบรรจง ปิ่นสุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
ชัยภัทร คงสมอาจ
นายชัยภัทร คงสมอาจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ศุภมาศ แจงเชื้อ
นางศุภมาศ แจงเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อลงกรณ์ นาคปรีชา
นายอลงกรณ์ นาคปรีชา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ปัญญ์ชลี ตุ้มสถิตย์
นางสาวปัญญ์ชลี ตุ้มสถิตย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฐิติวุฒิ สุขเกษม
นายฐิติวุฒิ สุขเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปณิธาน ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวรสริน ศรีเจิม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
สุภาวดี อุประ
นางสาวสุภาวดี อุประ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ก้องภพ สัจจาวัฒนา
นายก้องภพ สัจจาวัฒนา
พนักงานขับรถยนต์
วัชระ ฟอนฟัก
นายวัชระ ฟอนฟัก
พนักงานขับรถยนต์
ศุภกร จึงรัศมีพานิช
นายศุภกร จึงรัศมีพานิช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ภิเศก มีผล
นายภิเศก มีผล
พนักงานขับรถยนต์
จิรัญญา ใจบุญ
นางสาวจิรัญญา ใจบุญ
คนงาน
พันธกานต์ สิมมา
นายพันธกานต์ สิมมา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กฤษณะ สุขสนอง
นายกฤษณะ สุขสนอง
พนักงานขับรถยนต์
วไลภรณ์ ป้องทา
นางสาววไลภรณ์ ป้องทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เด่นชัย สุขขะยา
นายเด่นชัย สุขขะยา
คนงาน
สุเมธินันท์ อุปลาคม
นางสาวสุเมธินันท์ อุปลาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หาญณรงค์ แซ่เตีย
นายหาญณรงค์ แซ่เตีย
คนงาน
อักษราภัค ทรงบุญเขตกุล
นางสาวอักษราภัค ทรงบุญเขตกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กนกวรรณ แสนปาง
นางสาวกนกวรรณ แสนปาง
คนงาน
พันธิตรา ศรีด้วง
นางสาวพันธิตรา ศรีด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ศุภชัย โพธิ์พรหม
นายศุภชัย โพธิ์พรหม
คนงาน
จารุวรรณ เอี่ยมสิทธิ์
นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปริญญา เพิ่มสุวรรณ์
นายปริญญา เพิ่มสุวรรณ์
คนงาน
อชิรญา เล็กฉลาด
นางสาวอชิรญา เล็กฉลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปัญญา เพิ่มสุวรรณ์
นายปัญญา เพิ่มสุวรรณ์
คนงาน
สุภัคร คุณสมุทร
นายสุภัคร คุณสมุทร
พนักงานขับรถยนต์
นรากร ขัตโล
นายนรากร ขัตโล
พนักงานขับรถยนต์
ไตรภูมิ เกลื่อนเพชร
นายไตรภูมิ เกลื่อนเพชร
พนักงานขับรถยนต์
~ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ~

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายเครื่องจักรกล

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จิรพล บุญลือ
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
วรุต อยู่พันธ์
นายวรุต อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
มารุต ชาวสวน
นายมารุต ชาวสวน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ดนัย ศิริ
นายดนัย ศิริ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ทศพล พรรคนาวิน
นายทศพล พรรคนาวิน
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สุพจน์ แก้วมีศรี
นายสุพจน์ แก้วมีศรี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ปวินณา วัฒนะจันทร์
นางสาวปวินณา วัฒนะจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
มานิตย์ ชูศรีจันทร์
นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ธเรศ พะวัดทะ
นายธเรศ พะวัดทะ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พัฒนะ สินปรุ
นายพัฒนะ สินปรุ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายพสธร สีดาทอง
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
วัตรพร นพคุณ
นายวัตรพร นพคุณ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ปณิธาน ตุ้มสถิตย์
นายปณิธาน ตุ้มสถิตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม
นายช่างโยธาอาวุโส
สกลรัตน์ วังแก้ว
นายสกลรัตน์ วังแก้ว
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
วัลลภ รามคงเมือง
นายวัลลภ รามคงเมือง
พนักงานขับรถยนต์
ชานนท์ ตระกูลมานิต
นายชานนท์ ตระกูลมานิต
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชนาธิป ผลเกตุ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ปรีชญา ห้องสุคนธ์
สิบตรีปรีชญา ห้องสุคนธ์
พนักงานขับรถยนต์
ภูริทัต กิจเกตุ
นายภูริทัต กิจเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมพร เบญจศาสตร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นงเยาว์ กรพันธ์
นางสาวนงเยาว์ กรพันธ์
คนงาน
กิตติ ทองขาว
นายกิตติ ทองขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ นุ้ยเพียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
สุวรรณรัตน์ พุ่มพวง
นางสาวสุวรรณรัตน์ พุ่มพวง
คนงาน
อิศรา สังขะวัตร์
นายอิศรา สังขะวัตร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายชัยยศ วงษ์สง่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายชยุตพงศ์ กิจเกตุ
คนงาน

นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอนันต์ ทรงศรีสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายนฤดล ทองปันดี
คนงาน
ธนทัต ธรรมเจริญ
นายธนทัต ธรรมเจริญ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายพิทัก ทับแว่ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายอิศรพงศ์ ไผทรัตน์
คนงาน
ประทีป รวยเจริญ
นายประทีป รวยเจริญ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายไพศาล แววโคกสูง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสมชาติ แสงน้อย
คนงาน
ปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายพิบูลย์ คุณมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายธีธัช อิ่มนาค
คนงาน
ณัฏฐกิตติ์ ทองเนตร
นายณัฏฐกิตติ์ ทองเนตร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายอดิศร วรรณะต่อตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอดุลย์ แสงน้อย
คนงาน

นางสาวปัทมาภรณ์ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางบุญเรือน สุขศรี
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายวงศธร วุฒิศาสตร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายศิริพงษ์ ผาดี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายชิตพล ศรีพิมพ์มาตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายชัยวัฒน์ อยู่กล่ำ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายคมกฤษ สุขเกษม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวิทยา สงค์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายฐาปนัท รัดทะนี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายภานุพันธ์ เกษมสุข
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายชลิฏ สกุลเพชร์
พนักงานขับรถยนต์

นายพชรพล แย้มยิ่ง
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายพชร ยอดบุญหล้า
พนักงานขับรถยนต์

นายประเสริฐ ไชยพิเดช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายวิรัช สืบสกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายสุปพจน์ โพธิ์พรหม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายพจน์ฤทธิ์ ประมูลศิลป์
พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิชัย ศรีชาติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายอังกูร ทับทิมสี
คนงาน

นายอาณัติ มงคล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายชวลิต สุขศรี
คนงาน

นายอารยะ ตะเนาว์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายศุภชัย เอกอัศดร
คนงาน

นายเวชยันต์ สุขเกษม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นางสาวอรพิณ เจียรนิมิต
คนงาน

นายอนุชิต ขันธวัฒน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายประทีป มรกต
คนงาน

นายอนุรักษ์ อังคาสัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายนัสธเวช คัมภิรานนท์
คนงาน

นายจรุณ ครูเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุวัฒน์ เอกสวัสดิ์
คนงาน

นายสุวัฒน์ หวังหุ้นกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายยอดยิ่ง วงษ์สง่า
คนงาน

นายบุญฤทธิ์ ฉ่ำแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายจินดา ถาวรศรี
คนงาน

นายสุกฤษณ์ แจ้งโลก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเจษฎา วงศ์อักษร
คนงาน

นายอนุพงษ์ สังข์เมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายอภิวัฒน์ แซ่นิ้ม
คนงาน

นายมนิต ธงชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุทิน คัมภิรานนท์
คนงาน

นายนวภูมิ พุทธสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเทิดพงษ์ อยู่มาก
คนงาน

นายกฤษฎา ชูประยูร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเก่งกาจ พะเดียงฉัน
คนงาน

นายพรเทพ มีชูเกตุ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายอรรถพร เผือกประพันธ์
คนงาน

นายเอกวัชระ มะลิพุ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นางสาวจันทิมา ศรสุวรรณ
คนงาน

นายสมนึก ปิ่นสวัสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายประสาทพร เดชพล
คนงาน

นายระเด่น บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายบุญชัย แซ่เฮ้ง
คนงาน

นายสมบัติ แก้วสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนิพนธ์ โชติวรรณ
คนงาน

นายยุทธนา บัวอุทัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายชัยธวัฒน์ อักษรภักดิ์
คนงาน

นายสุรพล เรียบร้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายชาญวิธ แสงใส
คนงาน

นายศุภชัย ดำสีนิล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสถาพร ชูทอง
คนงาน

นายมานะ ประทุมทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายไพศาล มีสว่าง
คนงาน

นายปรัชญา เวชสมบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนิรันดร อยู่เจริญ
คนงาน

นายสาธิต สีมะลิกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายพรชัย เสือเหลือง
คนงาน

นายเบญจา ปริโชติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายพีรพงษ์ สิงห์ลอ
คนงาน

นายแผน ว่องธัญกรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายจิรภัทร จอมพุก
คนงาน

นายพงศธร ณัฎฐวริทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายณรงค์ฤทธิ์ สงฆ์แอร์
คนงาน

นายอัมรินทร์ คะหาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายวันชัย บุญประภา
คนงาน

นายทินวุฒิ สารสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นางสาวนันท์นภัส ช่อมะกอก
คนงาน

นายสิทธิติศักดิ์ แก้วสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอัครเดช นิยะพัฒน์
คนงาน

นายสุพัฒน์ ประชีพฉาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายนนทกานต์ น้อยเกตุ
คนงาน

นายเพลิน บุญช่วย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวสุภาพร วิเศษดี
คนงาน

นายเกียรติก้อง พรหมศิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐวุฒิ บุญคุ้ม
คนงาน

นายสมชาย ศรีคำ
พนักงานขับรถยนต์

นายประวิตร แหยมนุด
คนงาน

นายชัยศิริ สูงแข็ง
พนักงานขับรถยนต์

นายเพทาย ชมชื่น
คนงาน

นายปรัชญา เหมะคต
พนักงานขับรถยนต์

นายจักรพงศ์ เจริญยิ่ง
คนงาน

นางสาววรรณภา สุวรรณสุขโข
คนงาน

นางสาวมณีรัตน์ โสภณ
คนงาน

นางสาวเนตรนภา อ่อนจันทร์
คนงาน

นางสาวอรพินท์ กันจะณะกิจ
คนงาน

นางสาวปรีญานุช บุญเลิศ
คนงาน

นายอมร โตติยะ
คนงาน

นายกัลยณัฐ จำปาเงิน
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/technician65