กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
อรัญญา วิสิทธิ์
นางสาวอรัญญา วิสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัทธนันท์ ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นางสาวศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สนธยา  สนนอก
นายสนธยา สนนอก
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
พัฒนพงษ์ คงถือมั่น
นายพัฒนพงษ์ คงถือมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
สุฑามาศ สุมาลย์
นางสาวสุฑามาศ สุมาลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุพัตรา บ่อทองดี
นางสาวสุพัตรา บ่อทองดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ชมกมล หมายมั่นสมสุข
นางชมกมล หมายมั่นสมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ปรีชา คันธะด้วง
นายปรีชา คันธะด้วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พัทธนันท์ ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
สมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นางสมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุธินันท์ เต่าทอง
นางสาวสุธินันท์ เต่าทอง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางศศิพร ทองเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
ประภัสสร เหล่าสะพาน
นางสาวประภัสสร เหล่าสะพาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ธวัชชัย ชมภูทวีป
นายธวัชชัย ชมภูทวีป
ครูอาสาพัฒนากีฬา
สุกัญญา บุญอนันต์
นางสุกัญญา บุญอนันต์
ครูชำนาญการ
ณิชานันทน์ ทารักษ์
นางสาวณิชานันทน์ ทารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สุพัฒน์ มีเม่น
นายสุพัฒน์ มีเม่น
ครูอาสาพัฒนากีฬา
ทิพวรรณ ชมภูพาน
นางทิพวรรณ ชมภูพาน
ครูชำนาญการ
รุ่งฤดี ซาฟรี
นางสาวรุ่งฤดี ซาฟรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พรหม แฟงฟ้อย
นายพรหม แฟงฟ้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
ครูชำนาญการ
ทัศนีย์ คุณราศรี
นางสาวทัศนีย์ คุณราศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ธนณัฏร์ แก้วทอง
นายธนณัฏร์ แก้วทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
โกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
ครูชำนาญการ
จุฑามาศ นวลไทย
นางจุฑามาศ นวลไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ชนน คัมภิรานนท์
นายชนน คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ประพจน์ ฉิมพัฒน์
นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
ครู

นางสาวกัญธนัช ผาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
อภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
นางอภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
คนงาน
ฐิติชญา ไวกสิกรณ์
นางสาวฐิติชญา ไวกสิกรณ์
ครู
ชูศักดิ์ กาบศรี
นายชูศักดิ์ กาบศรี
คนงาน
สุธาทิพย์ เลิศดี
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศดี
ครู
อำนาจ เกตุพันธ์
นายอำนาจ เกตุพันธ์
คนงาน
ณฐาภัค คงถือมั่น
นางณฐาภัค คงถือมั่น
ครู
สมเจตน์ ลงขาว
นายสมเจตน์ ลงขาว
คนงาน

นางสาวธนัญญา พลอาษา
ครูผู้ช่วย
ชูเกียรติ กาบศรี
นายชูเกียรติ กาบศรี
คนงาน
เกศรินทร์ เจริญยิ่ง
นางสาวเกศรินทร์ เจริญยิ่ง
ครูช่วยสอน
ขวัญชนก บรรจงศิริ
นางสาวขวัญชนก บรรจงศิริ
ครูช่วยสอน
สมชาย มานพ
นายสมชาย มานพ
พนักงานขับรถยนต์

นายเสกสรรค์ ขันทะ
คนงาน

นายลาเชลน์ อ่อนสำรี
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/education