กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสุภาพร สุขเกษม
นางสุภาพร สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัทธนันท์ ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นางสาวศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สนธยา  สนนอก
นายสนธยา สนนอก
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
พัฒนพงษ์ คงถือมั่น
นายพัฒนพงษ์ คงถือมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
สุฑามาศ สุมาลย์
นางสาวสุฑามาศ สุมาลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ณิชานันทน์ ทารักษ์
นางสาวณิชานันทน์ ทารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชมกมล หมายมั่นสมสุข
นางชมกมล หมายมั่นสมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ปรีชา คันธะด้วง
นายปรีชา คันธะด้วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ภูวดล ณ หนองคาย
นายภวดล ณ หนองคาย
นักสันทนาการปฏิบัติการ
พัทธนันท์ ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
สมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นางสมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุพัตรา บ่อทองดี
นางสาวสุพัตรา บ่อทองดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศศิพร ทองเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
ประภัสสร เหล่าสะพาน
นางสาวประภัสสร เหล่าสะพาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
สุกัญญา บุญอนันต์
นางสุกัญญา บุญอนันต์
ครูชำนาญการ
รุ่งฤดี ซาฟรี
นางสาวรุ่งฤดี ซาฟรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สุธินันท์ เต่าทอง
นางสาวสุธินันท์ เต่าทอง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ทิพวรรณ ชมภูพาน
นางทิพวรรณ ชมภูพาน
ครูชำนาญการ
จุฑามาศ นวลไทย
นางจุฑามาศ นวลไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ธวัชชัย ชมภูทวีป
นายธวัชชัย ชมภูทวีป
ครูอาสาพัฒนากีฬา
ณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญธนัช ผาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สุพัฒน์ มีเม่น
นายสุพัฒน์ มีเม่น
ครูอาสาพัฒนากีฬา
โกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
ครูชำนาญการ
พรหม แฟงฟ้อย
นายพรหม แฟงฟ้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ประพจน์ ฉิมพัฒน์
นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
ครู
ธนณัฏร์ แก้วทอง
นายธนณัฏร์ แก้วทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ฐิติชญา ไวกสิกรณ์
นางสาวฐิติชญา ไวกสิกรณ์
ครู
ชนน คัมภิรานนท์
นายชนน คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
สุธาทิพย์ เลิศดี
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศดี
ครู
อภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
นางอภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
คนงาน
ณฐาภัค คงถือมั่น
นางณฐาภัค คงถือมั่น
ครู
ชูศักดิ์ กาบศรี
นายชูศักดิ์ กาบศรี
คนงาน

นางสาวธนัญญา พลอาษา
ครูผู้ช่วย
อำนาจ เกตุพันธ์
นายอำนาจ เกตุพันธ์
คนงาน
เกศรินทร์ เจริญยิ่ง
นางสาวเกศรินทร์ เจริญยิ่ง
ครูช่วยสอน
สมเจตน์ ลงขาว
นายสมเจตน์ ลงขาว
คนงาน
ขวัญชนก บรรจงศิริ
นางสาวขวัญชนก บรรจงศิริ
ครูช่วยสอน
ชูเกียรติ กาบศรี
นายชูเกียรติ กาบศรี
คนงาน

นายธราธร พรมมี
ครูช่วยสอน

นางยุพา คัมภิรานนท์
คนงาน

นางสาวกัญญารัตน์ แพงไตย
ครูช่วยสอน

นางสาวชลธิชา ประชีพฉาย
คนงาน

นายวราพงษ์ จันทร์นาค
ครูช่วยสอน

นางสาวอติพร วงษ์สง่า
คนงาน

นางประภาพรรณ เนียมเผือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวขวัญตา ดอกจันทร์
คนงาน

นางสาวเจนจิรา ตุนานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พิภพ พุทธรักษา
นายพิภพ พุทธรักษา
คนงาน
สมชาย มานพ
นายสมชาย มานพ
พนักงานขับรถยนต์

นายธนกฤต สุขสำราญ
คนงาน

นายเสกสรรค์ ขันทะ
คนงาน
สำราญ จินดาภรณ์
นายสำราญ จินดาภรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายลาเชลน์ อ่อนสำรี
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/education