กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นางสาวศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จิรภัทร์ วังศรี
นางสาวจิรภัทร์ วังศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สุฑามาศ สุมาลย์
นางสาวสุฑามาศ สุมาลย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สนธยา  สนนอก
นายสนธยา สนนอก
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
กุลภัสสรณ์ กิจเจริญวงศ์
นางสาวกุลภัสสรณ์ กิจเจริญวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ภวดล ณ หนองคาย
นายภวดล ณ หนองคาย
นักสันทนาการปฏิบัติการ
สมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นางสมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุพัตรา บ่อทองดี
นางสาวสุพัตรา บ่อทองดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รุ่งฤดี ซาฟรี
นางสาวรุ่งฤดี ซาฟรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สุธินันท์ เต่าทอง
นางสาวสุธินันท์ เต่าทอง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
จุฑามาศ นวลไทย
นางจุฑามาศ นวลไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ธวัชชัย ชมภูทวีป
นายธวัชชัย ชมภูทวีป
ครูอาสาพัฒนากีฬา
สุพัฒน์ มีเม่น
นายสุพัฒน์ มีเม่น
ครูอาสาพัฒนากีฬา
พรหม แฟงฟ้อย
นายพรหม แฟงฟ้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ธนณัฏร์ แก้วทอง
นายธนณัฏร์ แก้วทอง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวมนนิตา พรดอนก่อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

นายณัฐวุฒิ เทพวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

นายพีรพงษ์ บัวขำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

นางสาวสุมาลิณี ศิริพจนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสำราญ จินดาภรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายธงชัย เจริญรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
อภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
นางอภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
คนงาน
สมเจตน์ ลงขาว
นายสมเจตน์ ลงขาว
คนงาน
อติพร วงษ์สง่า
นางสาวอติพร วงษ์สง่า
คนงาน
ชูเกียรติ กาบศรี
นายชูเกียรติ กาบศรี
คนงาน
ชูศักดิ์ กาบศรี
นายชูศักดิ์ กาบศรี
คนงาน
อำนาจ เกตุพันธ์
นายอำนาจ เกตุพันธ์
คนงาน

นางสาวขวัญตา ดอกจันทร์
คนงาน
ยุพา คัมภิรานนท์
นางยุพา คัมภิรานนท์
คนงาน
พิภพ พุทธรักษา
นายพิภพ พุทธรักษา
คนงาน

ชลธิชา ประชีพฉาย

นางสาวชลธิชา ประชีพฉาย
คนงาน

นางมณฑา เพ็ญจันทร์ทึก
คนงาน

นายนิมิต เพิ่มสุวรรณ์
คนงาน

นายปัญญา ภิญโญ
คนงาน
นุศรา พิมพ์สงวน
นางนุศรา พิมพ์สงวน
คนงาน
สุธิดา นันตา
นางสาวสุธิดา นันตา
คนงาน

นายวิริยะ แสงน้อย
คนงาน

นางสุนีย์ สิทธาจารย์
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/education