กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นางสาวศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จิรภัทร์ วังศรี
นางสาวจิรภัทร์ วังศรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลักขณา สามัญ
นางสาวลักขณา สามัญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สนธยา  สนนอก
นายสนธยา สนนอก
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
สุฑามาศ สุมาลย์
นางสาวสุฑามาศ สุมาลย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ณิชานันทน์ ทารักษ์
นางสาวณิชานันทน์ ทารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กุลภัสสรณ์ กิจเจริญวงศ์
นางสาวกุลภัสสรณ์ กิจเจริญวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ภวดล ณ หนองคาย
นายภวดล ณ หนองคาย
นักสันทนาการปฏิบัติการ
สมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นางสมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุพัตรา บ่อทองดี
นางสาวสุพัตรา บ่อทองดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ประภัสสร เหล่าสะพาน
นางประภัสสร วิเท่ห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุธินันท์ เต่าทอง
นางสาวสุธินันท์ เต่าทอง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
รุ่งฤดี ซาฟรี
นางสาวรุ่งฤดี ซาฟรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ธวัชชัย ชมภูทวีป
นายธวัชชัย ชมภูทวีป
ครูอาสาพัฒนากีฬา
ธนากร พูลสุวรรณ์
นายธนากร พูลสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สุพัฒน์ มีเม่น
นายสุพัฒน์ มีเม่น
ครูอาสาพัฒนากีฬา
จุฑามาศ นวลไทย
นางจุฑามาศ นวลไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พรหม แฟงฟ้อย
นายพรหม แฟงฟ้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ธนณัฏร์ แก้วทอง
นายธนณัฏร์ แก้วทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ชนน คัมภิรานนท์
นายชนน คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสำราญ จินดาภรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายธงชัย เจริญรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
อภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
นางอภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
คนงาน
ชูศักดิ์ กาบศรี
นายชูศักดิ์ กาบศรี
คนงาน
อำนาจ เกตุพันธ์
นายอำนาจ เกตุพันธ์
คนงาน
สมเจตน์ ลงขาว
นายสมเจตน์ ลงขาว
คนงาน
ชูเกียรติ กาบศรี
นายชูเกียรติ กาบศรี
คนงาน
ยุพา คัมภิรานนท์
นางยุพา คัมภิรานนท์
คนงาน

ชลธิชา ประชีพฉาย

นางสาวชลธิชา ประชีพฉาย
คนงาน
อติพร วงษ์สง่า
นางสาวอติพร วงษ์สง่า
คนงาน

นางสาวขวัญตา ดอกจันทร์
คนงาน
พิภพ พุทธรักษา
นายพิภพ พุทธรักษา
คนงาน
นริศรา รักษาภักดี
นางสาวนริศรา รักษาภักดี
คนงาน
นุศรา พิมพ์สงวน
นางนุศรา พิมพ์สงวน
คนงาน
สุธิดา นันตา
นางสาวสุธิดา นันตา
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/education