กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสุภาพร สุขเกษม
นางสุภาพร สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัทธนันท์ ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นางสาวศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สนธยา  สนนอก
นายสนธยา สนนอก
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
พัฒนพงษ์ คงถือมั่น
นายพัฒนพงษ์ คงถือมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
สุฑามาศ สุมาลย์
นางสาวสุฑามาศ สุมาลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ณิชานันทน์ ทารักษ์
นางสาวณิชานันทน์ ทารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชมกมล หมายมั่นสมสุข
นางชมกมล หมายมั่นสมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ปรีชา คันธะด้วง
นายปรีชา คันธะด้วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ภูวดล ณ หนองคาย
นายภวดล ณ หนองคาย
นักสันทนาการปฏิบัติการ
พัทธนันท์ ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
สมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นางสมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุพัตรา บ่อทองดี
นางสาวสุพัตรา บ่อทองดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศศิพร ทองเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
ประภัสสร เหล่าสะพาน
นางสาวประภัสสร เหล่าสะพาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
สุกัญญา บุญอนันต์
นางสุกัญญา บุญอนันต์
ครูชำนาญการ
สุลาวัลย์ สุรินทร์
นางสาวสุลาวัลย์ สุรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุธินันท์ เต่าทอง
นางสาวสุธินันท์ เต่าทอง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ทิพวรรณ ชมภูพาน
นางทิพวรรณ ชมภูพาน
ครูชำนาญการ
รุ่งฤดี ซาฟรี
นางสาวรุ่งฤดี ซาฟรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ธวัชชัย ชมภูทวีป
นายธวัชชัย ชมภูทวีป
ครูอาสาพัฒนากีฬา
ณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
ครูชำนาญการ
ทัศนีย์ คุณราศรี
นางสาวทัศนีย์ คุณราศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สุพัฒน์ มีเม่น
นายสุพัฒน์ มีเม่น
ครูอาสาพัฒนากีฬา
โกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
ครูชำนาญการ
จุฑามาศ นวลไทย
นางจุฑามาศ นวลไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พรหม แฟงฟ้อย
นายพรหม แฟงฟ้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ประพจน์ ฉิมพัฒน์
นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
ครู

นางสาวกัญธนัช ผาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ธนณัฏร์ แก้วทอง
นายธนณัฏร์ แก้วทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ฐิติชญา ไวกสิกรณ์
นางสาวฐิติชญา ไวกสิกรณ์
ครู
ชนน คัมภิรานนท์
นายชนน คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
สุธาทิพย์ เลิศดี
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศดี
ครู
สิทธิชัย สายชม
นายสิทธิชัย สายชม
พนักงานขับรถยนต์
ณฐาภัค คงถือมั่น
นางณฐาภัค คงถือมั่น
ครู
อภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
นางอภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
คนงาน

นางสาวธนัญญา พลอาษา
ครูผู้ช่วย
ชูศักดิ์ กาบศรี
นายชูศักดิ์ กาบศรี
คนงาน
เกศรินทร์ เจริญยิ่ง
นางสาวเกศรินทร์ เจริญยิ่ง
ครูช่วยสอน
อำนาจ เกตุพันธ์
นายอำนาจ เกตุพันธ์
คนงาน
ขวัญชนก บรรจงศิริ
นางสาวขวัญชนก บรรจงศิริ
ครูช่วยสอน
สมเจตน์ ลงขาว
นายสมเจตน์ ลงขาว
คนงาน

นายธราธร พรมมี
ครูช่วยสอน
ชูเกียรติ กาบศรี
นายชูเกียรติ กาบศรี
คนงาน

นางสาวกัญญารัตน์ แพงไตย
ครูช่วยสอน

นางยุพา คัมภิรานนท์
คนงาน

นายวราพงษ์ จันทร์นาค
ครูช่วยสอน

นางสาวชลธิชา ประชีพฉาย
คนงาน

นางประภาพรรณ เนียมเผือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอติพร วงษ์สง่า
คนงาน

นางสาวเจนจิรา ตุนานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวขวัญตา ดอกจันทร์
คนงาน
สมชาย มานพ
นายสมชาย มานพ
พนักงานขับรถยนต์
พิภพ พุทธรักษา
นายพิภพ พุทธรักษา
คนงาน

นายเสกสรรค์ ขันทะ
คนงาน

นายธนกฤต สุขสำราญ
คนงาน

นายลาเชลน์ อ่อนสำรี
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/education