กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
อรัญญา วิสิทธิ์
นางสาวอรัญญา วิสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัทธนันท์ ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นางสาวศิริลักษณ์ วรรณะต่อตระกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เสกสรรพ์ สินเรืองศรี
นายเสกสรรพ์ สินเรืองศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วันเพ็ญ นรสิงห์
นางวันเพ็ญ นรสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
รัตนาภรณ์ จีวิระ
นางสาวรัตนาภรณ์ จีวิระ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สนธยา  สนนอก
นายสนธยา สนนอก
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
พัฒนพงษ์ คงถือมั่น
นายพัฒนพงษ์ คงถือมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
สุฑามาศ สุมาลย์
นางสาวสุฑามาศ สุมาลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุพัตรา บ่อทองดี
นางสาวสุพัตรา บ่อทองดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ชมกมล หมายมั่นสมสุข
นางชมกมล หมายมั่นสมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ปรีชา คันธะด้วง
นายปรีชา คันธะด้วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุธินันท์ เต่าทอง
นางสาวสุธินันท์ เต่าทอง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
พัทธนันท์ ธาราวุฒิ
นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
สมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นางสมศักดิ์ศรี ประจงจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ธวัชชัย ชมภูทวีป
นายธวัชชัย ชมภูทวีป
ครูอาสาพัฒนากีฬา

นางศศิพร ทองเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
ประภัสสร เหล่าสะพาน
นางสาวประภัสสร เหล่าสะพาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สุพัฒน์ มีเม่น
นายสุพัฒน์ มีเม่น
ครูอาสาพัฒนากีฬา
สุกัญญา บุญอนันต์
นางสุกัญญา บุญอนันต์
ครูชำนาญการ
รุ่งฤดี ซาฟรี
นางสาวรุ่งฤดี ซาฟรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พรหม แฟงฟ้อย
นายพรหม แฟงฟ้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ทิพวรรณ ชมภูพาน
นางทิพวรรณ ชมภูพาน
ครูชำนาญการ
ทัศนีย์ คุณราศรี
นางสาวทัศนีย์ คุณราศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ธนณัฏร์ แก้วทอง
นายธนณัฏร์ แก้วทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
ครูชำนาญการ
จุฑามาศ นวลไทย
นางจุฑามาศ นวลไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ชนน คัมภิรานนท์
นายชนน คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญธนัช ผาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
อภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
นางอภิญญา สิทธิกุลศักดิ์
คนงาน
ประพจน์ ฉิมพัฒน์
นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
ครู
ชูศักดิ์ กาบศรี
นายชูศักดิ์ กาบศรี
คนงาน
ฐิติชญา ไวกสิกรณ์
นางสาวฐิติชญา ไวกสิกรณ์
ครู
อำนาจ เกตุพันธ์
นายอำนาจ เกตุพันธ์
คนงาน
สุธาทิพย์ เลิศดี
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศดี
ครู
สมเจตน์ ลงขาว
นายสมเจตน์ ลงขาว
คนงาน
ณฐาภัค คงถือมั่น
นางณฐาภัค คงถือมั่น
ครู
ชูเกียรติ กาบศรี
นายชูเกียรติ กาบศรี
คนงาน

นางสาวธนัญญา พลอาษา
ครูผู้ช่วย

นายสกาย บุตรราช
ครูผู้ช่วย
เกศรินทร์ เจริญยิ่ง
นางสาวเกศรินทร์ เจริญยิ่ง
ครูช่วยสอน
ขวัญชนก บรรจงศิริ
นางสาวขวัญชนก บรรจงศิริ
ครูช่วยสอน
สมชาย มานพ
นายสมชาย มานพ
พนักงานขับรถยนต์

นายเสกสรรค์ ขันทะ
คนงาน

นายลาเชลน์ อ่อนสำรี
คนงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/education