แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

 

พ.ศ. 2566
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2567
แก้ไข ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2566
แก้ไข ครั้งที่ 8
แก้ไข ครั้งที่ 7
แก้ไข ครั้งที่ 6
แก้ไข ครั้งที่ 5
แก้ไข ครั้งที่ 4
แก้ไข ครั้งที่ 3
แก้ไข ครั้งที่ 2
แก้ไข ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2565
แก้ไข ครั้งที่ 4
แก้ไข ครั้งที่ 3
แก้ไข ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2564
แก้ไข ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2566
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/commu