ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2566
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2565
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2563
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/budget