ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2566
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2565
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2564
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2563
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/budget