กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวนพดล สะเภาทอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล


นางสาวบุศรา ทองพรหมดี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
วาสนา ศรีปาลวิทย์
นางวาสนา ศรีปาลวิทย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
วิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นางจิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นาท แสงสว่าง
นายนาท แสงสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เฉลิมพล ขำละม้าย
ร้อยตรีเฉลิมพล ขำละม้าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นงนภัส ปรากฎวงศ์
นาวสาวนงนภัส ปรากฎวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ณัฎฐณิชา ละอองปลิว
นางสาวณัฎฐณิชา ละอองปลิว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เยี่ยม สัจจนวน
ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ธนัช แก้วทวี
จ่าสิบตรีธนัช แก้วทวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จิณภัค หยงสตาร์
นางสาวจิณภัค หยงสตาร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัญชลี จันทร์ดี
นางสาวอัญชลี จันทร์ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กัญญารัตน์  วุฒิการณ์
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิการณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ศรายุทธ มงคลสวัสดิ์
นายศรายุทธ มงคลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อุไรวรรณ เอี่ยมชำนาญ
นางสาวอุไรวรรณ เอี่ยมชำนาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วรณัน จันทโสภณ
นางสาววรณัน จันทโสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจติยา เมินเทียน
นางสาวเจติยา เมินเทียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สามารถ แสงทวี
นายสามารถ แสงทวี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พิชญ์ญา เรืองฉาย
นางสาวพิชญ์ญา เรืองฉาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิพงษ์ พงศ์วิชชาบูรณ์
นายวุฒิพงษ์ พงศ์วิชชาบูรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อุรุพร อมราภรณ์
นางสาวอุรุพร อมราภรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธันย์ชนก จันทร์สุข
นางสาวธันย์ชนก จันทร์สุข
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
วิภาวรรณ นาคสร้อย
นางสาววิภาวรรณ นาคสร้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ธนันพร เกียรติเพชรา
นายธนันพร เกียรติเพชรา
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/plan