กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวนพดล สะเภาทอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล


นางสาวบุศรา ทองพรหมดี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
วาสนา ศรีปาลวิทย์
นางวาสนา ศรีปาลวิทย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
อโณทัย แก้วกลับ
นางสาวอโณทัย แก้วกลับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นางจิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นาท แสงสว่าง
นายนาท แสงสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นงนภัส ปรากฏวงศ์
นาวสาวนงนภัส ปรากฏวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ณัฎฐณิชา ละอองปลิว
นางสาวณัฎฐณิชา ละอองปลิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เยี่ยม สัจจนวน
ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
พิศภรณ์ วัฒนวรางศิกูร
นางสาวพิศภรณ์ วัฒนวรางศิกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จิณภัค หยงสตาร์
นางสาวจิณภัค หยงสตาร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อุไรวรรณ เอี่ยมชำนาญ
นางสาวอุไรวรรณ เอี่ยมชำนาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กัญญารัตน์  วุฒิการณ์
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิการณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศรายุทธ มงคลสวัสดิ์
นายศรายุทธ มงคลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สามารถ แสงทวี
นายสามารถ แสงทวี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธนัช แก้วทวี
จ่าสิบตรีธนัช แก้วทวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิพงษ์ พงศ์วิชชาบูรณ์
นายวุฒิพงษ์ พงศ์วิชชาบูรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อุรุพร อมราภรณ์
นางสาวอุรุพร อมราภรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วรณัน จันทโสภณ
นางสาววรณัน จันทโสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิภาวรรณ นาคสร้อย
นางสาววิภาวรรณ นาคสร้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พิชญ์ชญา เรืองฉาย
นางสาวพิชญ์ชญา เรืองฉาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจติยา เมินเทียน
นางสาวเจติยา เมินเทียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ธันย์ชนก จันทร์สุข
นางสาวธันย์ชนก จันทร์สุข
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ธนันพร เกียรติเพชรา
นายธนันพร เกียรติเพชรา
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ


- -
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เฉลิมพล ขำละม้าย
ร้อยตรีเฉลิมพล ขำละม้าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ณัฐพล กะพงษ์ทอง
นายณัฐพล กะพงษ์ทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
อุทัย  ศรีธนะพงษ์
นายอุทัย ศรีธนะพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กาญจนา แขไข
นางสาวกาญจนา แขไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กุลพรภัสร์ พงษ์วิเศษทอง
นางสาวกุลพรภัสร์ พงษ์วิเศษทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ภรัณญู ธาระเขตต์
นายภรัณญู ธาระเขตต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ลัฐิมา ยศศักดิ์ศรี
นางสาวลัฐิมา ยศศักดิ์ศรี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ทัศนีย์ คุณราศรี
นางสาวทัศนีย์ คุณราศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ธนากร พูลสุวรรณ์
นายธนากร พูลสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จิรัญญา ใจบุญ
นางสาวจิรัญญา ใจบุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชนน คัมภิรานนท์
นายชนน คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ปรียาคณิต ศิรินันทวกุล
นางสาวปรียาคณิต ศิรินันทวกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/plan