กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
แสวง บุญรักศิลป์
นายแสวง บุญรักศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ


นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
วิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นางจิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นางสาวหทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
เฉลิมพล ขำละม้าย
ร้อยตรีเฉลิมพล ขำละม้าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นงนภัส ปรากฎวงศ์
นาวสาวนงนภัส ปรากฎวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เอกพงษ์ รัตนจันทร์
นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
เยี่ยม สัจจนวน
ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พิศภรณ์ วัฒนวรางศิกูล
นางสาวพิศภรณ์ วัฒนวรางศิกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พิชญาภา เจริญ
นางสาวพิชญาภา เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัญชลี จันทร์ดี
นางสาวอัญชลี จันทร์ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ธนัช แก้วทวี
จ่าสิบตรีธนัช แก้วทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจติยา เมินเทียน
นางสาวเจติยา เมินเทียน
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วรษา พรหมงาม
นางสาววรษา พรหมงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
กัญญารัตน์  วุฒิการณ์
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิการณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วรณัน จันทโสภณ
นางสาววรณัน จันทโสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/plan