กองแผนและงบประมาณ

สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

ฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ

ปริศนา สายสกล
นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ปริศนา สายสกล
นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ
วิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นางจิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นางสาวหทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
เยี่ยม สัจจนวน
ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นงนภัส ปรากฎวงศ์
นาวสาวนงนภัส ปรากฎวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พิชญาภา เจริญ
นางสาวพิชญาภา เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัญชลี จันทร์ดี
นางสาวอัญชลี จันทร์ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กัญญารัตน์  วุฒิการณ์
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิการณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรษา พรหมงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วรณัน จันทโสภณ
นางสาววรณัน จันทโสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำราญ จินดาภรณ์
นายสำราญ จินดาภรณ์
พนักงานขับรถยนต์พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

แสวง บุญรักศิลป์
นายแสวง บุญรักศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/plan