กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวนพดล สะเภาทอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

ไอรินลดา นาพุดซา
นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นางสาวหทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
วิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นางจิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
เอกพงษ์ รัตนจันทร์
นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
เฉลิมพล ขำละม้าย
ร้อยตรีเฉลิมพล ขำละม้าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นงนภัส ปรากฎวงศ์
นาวสาวนงนภัส ปรากฎวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พิชญาภา เจริญ
นางสาวพิชญาภา เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เยี่ยม สัจจนวน
ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พิศภรณ์ วัฒนวรางศิกูล
นางสาวพิศภรณ์ วัฒนวรางศิกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นาท แสงสว่าง
นายนาท แสงสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัญชลี จันทร์ดี
นางสาวอัญชลี จันทร์ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ธนัช แก้วทวี
จ่าสิบตรีธนัช แก้วทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ศรายุทธ มงคลสวัสดิ์
นายศรายุทธ มงคลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วรษา พรหมงาม
นางสาววรษา พรหมงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
กัญญารัตน์  วุฒิการณ์
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิการณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจติยา เมินเทียน
นางสาวเจติยา เมินเทียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วรณัน จันทโสภณ
นางสาววรณัน จันทโสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธนันพร เกียรติเพชรา
นายธนันพร เกียรติเพชรา
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/plan