กองแผนและงบประมาณ

สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

ฝ่ายตรวจติดตามประเมินผล

อรัญญา วิสิทธิ์
นางสาวอรัญญา วิสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
กฤติยา กิจเกตุ
นางกฤติยา กิจเกตุ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผล
แผนงานและโครงการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ปริศนา สายสกล
นางสาวปริศนา สายสกล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นางจิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นางสาวหทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
วิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พภัสสรณ์ ทองรอด
นางสาวพภัสสรณ์ ทองรอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
อัญชลี จันทร์ดี
นางสาวอัญชลี จันทร์ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปรัศนี  จันหล้า
นางสาวปรัศนี จันหล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เยี่ยม สัจจนวน
ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศุภาลัย  ติ๊บบุญเรือง
นางสาวศุภาลัย ติ๊บบุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วรณัน จันทโสภณ
นางสาววรณัน จันทโสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กัญญารัตน์  วุฒิการณ์
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิการณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/plan