กองแผนและงบประมาณ

สมุทร วุฒิศาสตร์
นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

ฝ่ายตรวจติดตามประเมินผล

ปริศนา สายสกล
นางสาวปริศนา สายสกล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
วิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นางจิราพรรณ อุปริกชาติพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นางสาวหทัยรัตน์ เลี่ยวชวลิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
อัญชลี จันทร์ดี
นางสาวอัญชลี จันทร์ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พภัสสรณ์ ทองรอด
นางสาวพภัสสรณ์ ทองรอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศุภาลัย  ติ๊บบุญเรือง
นางสาวศุภาลัย ติ๊บบุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นงนภัส ปรากฎวงศ์
นาวสาวนงนภัส ปรากฎวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เยี่ยม สัจจนวน
ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปรัศนี  จันหล้า
นางสาวปรัศนี จันหล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กัญญารัตน์  วุฒิการณ์
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิการณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วรณัน จันทโสภณ
นางสาววรณัน จันทโสภณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำราญ จินดาภรณ์
นายสำราญ จินดาภรณ์
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/plan