ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ..... (25 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนนสาย สบ.4047 แยก ทล.3016 บ.ท่าลาน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (21 พ.ย. 65)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูลโครงข่ายและสำรวจสภาพสายทางเข้าสู่ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.สระบุรี ..... (21 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ฯ) ..... (18 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..... (18 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..... (17 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 280 ลูกบาศก์เมตร และหิน 3/8 จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (16 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทวัสดุลูกรัง จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 พ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (11 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2,100 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (11 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษาฯ) ..... (11 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกสายเลียบคลองห้วยบ่าฝั่งขวา หมู่ที่ 1-4 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ..... (10 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษาฯ) ..... (8 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ..... (8 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ..... (7 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ..... (7 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (2 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,699 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (2 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนน ฯ ..... (2 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ..... (1 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ..... (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ..... (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ..... (26 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ..... (26 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ..... (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ..... (26 ต.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ..... (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (25 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ..... (25 ต.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ..... (25 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (25 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน - ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (21 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (21 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ..... (21 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ..... (21 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (20 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ..... (20 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ..... (19 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ (แบบ บก. 06) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (19 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูถนน พร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ..... (17 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (12 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ..... (12 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ..... (11 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ..... (11 ต.ค. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565) ..... (11 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ..... (10 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (7 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (6 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ..... (6 ต.ค. 65)
สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก. 06) เพื่อเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ..... (6 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ..... (6 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ..... (3 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (30 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (29 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (28 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ..... (27 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (26 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (23 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 ก.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (15 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในสำนักช่าง ..... (15 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ..... (15 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ..... (15 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 2,200 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 ก.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ..... (13 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ..... (13 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ..... (13 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (12 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 360 ลูกบาศก์เมตร ..... (12 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (8 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอนเชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงกันสาดอาคารหลังคาคลุมที่จอดรถกองช่าง อบจ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน - ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 ก.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ..... (2 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ..... (31 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (31 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ..... (31 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlinght With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ..... (30 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (29 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องวัสดุทดสอบอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ..... (26 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,280 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (26 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ..... (25 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก จำนวน 1,180 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น สายหมู่ที่ 5 บ้านโปร่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบและทรัพย์สินในความครอบครอง ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (24 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ..... (24 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ..... (24 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ..... (24 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (24 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมถนน ฯ ..... (24 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน 600 (kN) จำนวน 1 เครื่อง ..... (23 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนอัตโนมัติ และหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (23 ส.ค. 65)
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ..... (22 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทางในพื้นที่ตำบลคชสิทธิ์, ตำบลหนองปลิง, ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 แห่ง ..... (19 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก และหินขนาด 3/8 เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ฯ ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,120 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (11 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (11 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย สบ.ถ1-0031 บ.วิหารแดง-บ.สหกรณ์ และสาย สบ.ถ1-0032 บ.คลองไทร-บ.คลองยาง ..... (10 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 1,970 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลซับสนุ่น ฯ ..... (10 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (8 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,802 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์ แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ..... (27 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (25 ก.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ..... (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ..... (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ..... (25 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (21 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (21 ก.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (21 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 7 โครงการ) ..... (20 ก.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (19 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงยิมแบดมินตัน สนามกีฬา อบจ.สระบุรี ..... (12 ก.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (8 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ อบจ.สระบุรี บ้านเลขที่ 793/16 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (8 ก.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (7 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างของเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภท หินคลุก จำนวน 130 ลูกบาศก์เมตร และวัสดุหินขนาด 3/8" จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมบำรุง (ปกติ) ทางหลวงท้องถิ่น อบจ.สระบุรี ..... (6 ก.ค. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565) ..... (6 ก.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (5 ก.ค. 65)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสระบุรี ..... (5 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,719 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (1 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ (จัดซื้อรถโดยสาร ฯ, จัดหาวัสดุป้องกันโควิด ฯ, จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ ฯ) ..... (1 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ..... (1 ก.ค. 65)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (1 ก.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (30 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง QR Code แจ้งโคมไฟส่องสว่างขัดข้อง จำนวน 1,000 ใบ ..... (30 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (30 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ..... (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (28 มิ.ย. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (27 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (27 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการรับเสด็จ ฯ ..... (24 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.ดงตะงาว ..... (24 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ..... (23 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนรอบคันอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (23 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (22 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก และหินขนาด 3/8” เพื่อซ่อมบำรุง ฯ ..... (21 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,093.10 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (21 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (20 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ ทต.หนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จำนวน 3 แห่ง ..... (20 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโรงยิมเนเซียมอดิเรกสาร บริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (17 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ..... (14 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (14 มิ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณประตูน้ำบ้านใดใหญ่ - หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (10 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทาง หมู่ที่ 4,7,8 ต.หนองจรเข้ เชื่อม ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน 4 แห่ง ..... (9 มิ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (8 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 - บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ..... (7 มิ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) พร้อมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ความดันบวกเคลื่อนที่ ฯ ..... (2 มิ.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (1 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์ชนิด CRS-2 จำนวน 40 ถัง และ CMS-2h จำนวน 35 ถัง ..... (31 พ.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (27 พ.ค. 65)
ประกวดประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,329 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.ไผ่ขวาง จำนวน 3 สายทาง ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง, หัวหน้าฝ่ายผังเมือง และหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง อบจ.สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 พ.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ..... (20 พ.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (19 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,200 ลูกบาศก์เมตร ..... (18 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,360 ลูกบาศก์เมตร ..... (18 พ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ - ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (17 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ..... (12 พ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ..... (12 พ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (12 พ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ..... (6 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ..... (3 พ.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน 2 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ..... (3 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,320 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (3 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับพื้นที่จัดกิจกรรม หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ..... (29 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (28 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (28 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (25 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (25 เม.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดผิวไสถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (25 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ ..... (21 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ..... (21 เม.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (19 เม.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ..... (19 เม.ย. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) ..... (19 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงความปลอดภัยถนน สาย สบ.ถ1-0027 และสาย สบ.ถ1-0028 ฯ ..... (11 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (8 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอัฒจันทร์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (8 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนน สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ ถึง ต.โคกใหญ่ และ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (1 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,600 ลูกบาศก์เมตร ..... (30 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,220 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.ดงตะงาว ฯ ..... (29 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020-บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ..... (24 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ-ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (24 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 มี.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (21 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (17 มี.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ..... (17 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทางตำบลคชสิทธิ์, ตำบลหนองแค และตำบลหนองจระเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ..... (17 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,560 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ อบต.ชะอม จำนวน 2 สายทาง ฯ ..... (17 มี.ค. 65)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 มี.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (15 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ..... (14 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (11 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาคลุมลาน บริเวณโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (4 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทวัสดุลูกรัง จำนวน 2,310 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมบำรุงถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลซับสนุ่น จำนวน 5 เส้นทาง ..... (2 มี.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ..... (2 มี.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ..... (25 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก จำนวน 3,192 ลูกบาศก์เมตร เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณรอบอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและสนามหญ้าเทียม ภายในสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ..... (23 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,190 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ อบต.ไผ่ขวาง จำนวน 2 สายทาง ฯ ..... (22 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาบ สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (22 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาบ สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ - ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (22 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์งานระบบรับส่งวิทยุสื่อสาร ..... (21 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ ฯ ..... (21 ก.พ. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ - ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 บ้านหนองโดนน้อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาและติดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) พร้อมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ความดันบวกเคลื่อนที่ เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (21 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน ฯ งานจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ (สารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์) จำนวน 1 รายการ ..... (17 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน ฯ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,840 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.ลำพญากลาง จำนวน 5 สายทาง ..... (17 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซียมอดิเรกสาร ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ..... (17 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (15 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (14 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (14 ก.พ. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (11 ก.พ. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ก.พ. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ก.พ. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ..... (3 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ตรวจซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (3 ก.พ. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (2 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 2,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่บริเวณบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ..... (1 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8, 9 ตำบลหนองโดน เชื่อมต่อตำบลดอนทอง และตำบลตลาดน้อย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ..... (1 ก.พ. 65)
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/procurenews