ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำเนาสัญญา โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) .... (15 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .... (15 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (15 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (12 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี .... (12 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน .... (8 ต.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (7 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) .... (7 ต.ค. 64)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (5 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี .... (1 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง .... (1 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี .... (30 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) .... (30 ก.ย. 64)
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ (แบบ บก. 06) โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (28 ก.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) .... (28 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (28 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ฯ) .... (28 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด ฯ) .... (28 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (23 ก.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) .... (23 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (22 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (21 ก.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบจ.สระบุรี .... (20 ก.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ .... (20 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี โดยวิธีคัดเลือก .... (20 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี .... (20 ก.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (20 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี .... (20 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (20 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ถ.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (17 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (15 ก.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (15 ก.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ (บริเวณอาคารสำนักงานกองช่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (15 ก.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,350 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (15 ก.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (15 ก.ย. 64)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (14 ก.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (13 ก.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (9 ก.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (9 ก.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .... (9 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (8 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (8 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (8 ก.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (3 ก.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2H เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0044 พหลโยธิน-แพะโคก, สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม, สาย สบ.ถ1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 - บ้านพระยาทด .... (1 ก.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) .... (1 ก.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี .... (30 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน ซื้ออุปกรณ์ป้องกันสารเคมีสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพ่นน้ำยา .... (30 ส.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 112 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน .... (25 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (25 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 .... (24 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ .... (24 ส.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม ค่ายลูกเสือธนเดชเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี .... (23 ส.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (23 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันออก ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (23 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (19 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแยกลำศาลาถึงคลองบางกง หลังวัดบางกง ระยะทาง 1,000 เมตร ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี และคลองบางกง ระยะทาง 5,000 เมตร ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี .... (17 ส.ค. 64)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (11 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดคลองห้า) ในเขตทางหลวงชนบท สาย สบ.3045 คลองหกขวา ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (11 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 3,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี รวมจำนวน 4 สายทาง .... (10 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำตรายาง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (9 ส.ค. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ (แบบ บก.06) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก .... (9 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (7 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. .... (7 ส.ค. 64)
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ .... (6 ส.ค. 64)
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ .... (6 ส.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt Pavement In-Place Recycling,Asphalt Hot Mix In-Place Recycling) สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี) .... (6 ส.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) .... (5 ส.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 คัน .... (5 ส.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (5 ส.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน .... (5 ส.ค. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. 01) แบบแปลนโครงการก่อสร้าง และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (4 ส.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (4 ส.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี .... (4 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (4 ส.ค. 64)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งระบบโรงพยาบาลสนามและก่อสร้างห้องน้ำบริเวณกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ .... (2 ส.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ / โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ) .... (2 ส.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งระบบโรงพยาบาลสนามและก่อสร้างห้องน้ำบริเวณกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ / โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนาม ค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) .... (2 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงถนนสายบ้านเขามะกอก หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (2 ส.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ .... (30 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกองช่าง .... (30 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.โคกตูม-โพนทอง หมู่ 9 ถึงหมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (30 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม .... (27 ก.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) .... (27 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง .... (23 ก.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปั๊มน้ำสระว่ายน้ำและถังกรองสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (22 ก.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน .... (21 ก.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะพลาสติกสีแดงพิมพ์ลายและรายการถุงขยะสีแดง .... (20 ก.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬา อบจ.สระบุรี และบริเวณโดยรอบ อบจ.สระบุรี .... (20 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาบริการกำจัดของเสียอันตราย (ขยะอันตรายชุมชน) งวดที่ 2 .... (19 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ พื้นที่จังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (16 ก.ค. 64)
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ พื้นที่จังหวัดสระบุรี .... (16 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (16 ก.ค. 64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) .... (16 ก.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (16 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ของ อบจ.สระบุรี .... (14 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 คัน .... (14 ก.ค. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ พื้นที่จังหวัดสระบุรี .... (14 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน .... (13 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ แบบ 301 .... (9 ก.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (9 ก.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021 บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ตำบลไก่เส่า-ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (9 ก.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (9 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้อเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 112 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน .... (8 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (8 ก.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ พื้นที่จังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (6 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนน สาย สบ.ถ1-0050 บ.หนองเขื่อนช้าง-บ.ไผ่ ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (2 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2H เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0023 บ้านหรเทพ-บ้านดอนทอง, สาย สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน และสาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด .... (1 ก.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน) .... (1 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน) โดยวิธีคัดเลือก .... (30 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาไห้ (ฝั่งขวา) ต.เมืองเก่า เชื่อม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ เชื่อม ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี .... (29 มิ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (25 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ .... (24 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,350 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (24 มิ.ย. 64)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (23 มิ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตจังหวัดสระบุรี .... (23 มิ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021 บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ต.ไก่เส่า-ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี .... (21 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและจำกัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน) .... (21 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (18 มิ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (18 มิ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (17 มิ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก และวัสดุหินขนาด 3/8" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (17 มิ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,350 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนสายทรัพย์สวนพลู ภายในเขตพื้นที่ อบต.ชะอม หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (16 มิ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน .... (15 มิ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (15 มิ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 112 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (15 มิ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (15 มิ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 .... (14 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (11 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี .... (11 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี .... (11 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี .... (11 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี .... (11 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี .... (11 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี .... (11 มิ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (11 มิ.ย. 64)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. .... (10 มิ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 112 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (10 มิ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (10 มิ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (10 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 3 โครงการ .... (8 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 (บริเวณด้านข้างบริษัทสยามมอร์ตาร์จำกัด) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1 บ้านซับชะอม หมู่ที่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี .... (8 มิ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนน สบ.ถ1-0037 บ.หนองโดน-ทองย้อย อ.หนองโดน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี .... (7 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งซ้าย เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (2 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี .... (2 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยซับตาเพ็ง บ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (2 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ.21-002 วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) .... (2 มิ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี .... (2 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ .... (1 มิ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (1 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) .... (31 พ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (28 พ.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน เมษายน 2564 .... (28 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเช่าเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน 2 ลำ พร้อมคนขับ .... (25 พ.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี .... (25 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (24 พ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านโคกหนามแท่ง หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองบายพาสฝั่งตะวันออก ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (19 พ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 2 เครื่อง .... (14 พ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (14 พ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (14 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ .... (13 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (12 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (12 พ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเกาะเชิงหวาย หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี .... (12 พ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021 บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ตำบลไก่เส่า-ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี .... (11 พ.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (11 พ.ค. 64)
บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในตำบล หมู่บ้านและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 6 รายการ .... (7 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (6 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในตำบล หมู่บ้านและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 6 รายการ .... (5 พ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในตำบล หมู่บ้านและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 6 รายการ .... (5 พ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในตำบล หมู่บ้านและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 6 รายการ .... (5 พ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 3 แห่ง .... (29 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) .... (29 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (29 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9 เมตร บริเวณถนนด้านหน้ากรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (29 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,683 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี .... (27 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันตก (ที่นั่งประธาน) ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (27 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงตีสัญลักษณ์จราจร, สีสะท้อนแสงขอบทาง บริเวณที่จอดรถ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (27 เม.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) .... (27 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) .... (26 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (26 เม.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (22 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2H เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0047 บ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ และสาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ .... (22 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ไป หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม และหมู่ที่ 2 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี .... (22 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,055 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม และถนนบนคันคลองส่งน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี .... (22 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055 (แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี .... (21 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385 บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (21 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (21 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP (ฝ่ายจัดหา) .... (21 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ .... (21 เม.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (21 เม.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ .... (20 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling .... (20 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0013 สายบ้านลำบัวถึงบ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (20 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (19 เม.ย. 64)
สำเนาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน .... (16 เม.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างรื้อถอนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เสาไฮเมส พร้อมขนย้ายและติดตั้งสถานที่ใหม่ .... (16 เม.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน .... (9 เม.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน .... (9 เม.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (9 เม.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (8 เม.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน .... (8 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ช่วงที่ 1 ถนนสายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7 ต.ท่าคล้อ ช่วงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมระหว่างถนนสาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-โคกดินแดง .... (8 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (8 เม.ย. 64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) .... (8 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ .... (7 เม.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (7 เม.ย. 64)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ครั้งที่ 1 .... (31 มี.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0025 ตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .... (29 มี.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ.21-002 วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (25 มี.ค. 64)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ .... (23 มี.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (17 มี.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 .... (16 มี.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี .... (12 มี.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2273 หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (12 มี.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองมะค่าใน เชื่อมต่อบ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (12 มี.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่างฯ) .... (11 มี.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานซ่อมแซม-ปรับปรุง โรงอาหารและพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรมฯ บริเวณโรงอาหารเดิม (ด้านข้างชิดกำแพงประตูทางออกกองช่าง และพื้นที่ใช้สอยข้างกำแพงด้านหลังกองช่าง) .... (8 มี.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบสนามกีฬาองค์การบริหารา่วนจังหวัดสระบุรี .... (8 มี.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 บ้านโปงเก้ง ถึงบ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (8 มี.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,240 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ อบต.ท่ามะปราง และ อบต.ชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี .... (8 มี.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) .... (8 มี.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) .... (4 มี.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย และเชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (2 มี.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) .... (1 มี.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0013 สายบ้านลำบัวถึงบ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (25 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งซ้าย เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (25 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ งานจัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 3 ชุด .... (25 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างโรงยิมเนเซี่ยมอดิเรกสาร บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (25 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างโรงยิมเนเซี่ยมอดิเรกสาร บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (25 ก.พ. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) .... (25 ก.พ. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) .... (25 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมเขต ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค .... (24 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ไปเชื่อมถนนพหลโยธิน .... (24 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (24 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 .... (24 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 36 โครงการ .... (24 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ .... (24 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี .... (24 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี .... (23 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Street Light) บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (19 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 3 แห่ง .... (19 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (19 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี .... (19 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ .... (19 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ .... (19 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 1-4 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ .... (19 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (19 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี .... (19 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กองพัสดุฯ) .... (18 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี .... (16 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (15 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055 (แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี .... (15 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385 บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (15 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน .... (15 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Street Light) บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (15 ก.พ. 64)
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ.21-002 วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ช่วงที่ 1 ถนนสายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7 ต.ท่าคล้อ ช่วงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมระหว่างถนนสาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-โคกดินแดง .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สบ.ถ.98011) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอยแปด-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 2,5,6,8 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 13 ถึง หมู่ที่ 11 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองอ่างทอง หมู่ที่ 7,4 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อม ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อระหว่าง ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย และสาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงหมายเลข 3020-บ้านหนองโดนน้อย .... (10 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (9 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี .... (9 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง .... (9 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,250 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี .... (8 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณทางโค้ง ถนนสาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ต.หนองหัวโพ-ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี .... (4 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่) ในเขตทางหลวงท้องถิ่น อบจ.สระบุรี สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ระหว่าง กม.ที่ 1 + 000 - กม.ที่ 1 + 800 ต.โคกแย้ - ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (4 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านปางหัวช้าง หมู่่ที่ 14 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (3 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ลากจูง แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง .... (3 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี .... (2 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ.60-01 หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี .... (1 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง .... (1 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนธันวาคม 2563 .... (26 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0013 สายบ้านลำบัวถึงบ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (26 ม.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี .... (26 ม.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (26 ม.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ในอาคารสำนักงาน .... (21 ม.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0013 สายบ้านลำบัวถึงบ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (20 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า แบบแขนยาว จำนวน 1 คัน .... (19 ม.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (18 ม.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (18 ม.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 1-4 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ .... (18 ม.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ไปเชื่อมถนนพหลโยธิน .... (18 ม.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมเขต ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (18 ม.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี .... (18 ม.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling .... (18 ม.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายโท บริเวณ ต.พุคำจาน เชื่อม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling .... (18 ม.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 5 สบ.ถ.10925 หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี .... (18 ม.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เลียบคลอง 23 ขวา ฝั่งขวา) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ เชื่อม ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี .... (18 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (15 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055 (แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (15 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385 บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (15 ม.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ .... (15 ม.ค. 64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) .... (14 ม.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากแยกคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านตอยาง ถึง หมู่ที่ 7 บ้านสันโท และหมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี .... (14 ม.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 5,6 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (14 ม.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0013 สายบ้านลำบัว-บ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (14 ม.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน .... (14 ม.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าประติมากรรม และไฟฟ้าสาธารณะภายในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี .... (12 ม.ค. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (12 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (11 ม.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (5 ม.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (5 ม.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055 (แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (5 ม.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385 บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (5 ม.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9 เมตร บริเวณหมู่ที่ 3, 4, 6, 11 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .... (24 ธ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี .... (23 ธ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (23 ธ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายพระพุทธฉาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5-8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (21 ธ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 3 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (21 ธ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) .... (21 ธ.ค. 63)
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจ้างพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สจ.สระบุรี และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สระบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสจ.สระบุรี และรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.สระบุรี (เพิ่มเติม) .... (18 ธ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (16 ธ.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า แบบแขนยาว จำนวน 1 คัน .... (16 ธ.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 3 แห่ง .... (16 ธ.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาบริการกำจัดของเสียอันตราย (ขยะอันตรายชุมชน) งวดที่ 1 .... (9 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาไห้ (ฝั่งขวา) ต.เมืองเก่า เชื่อม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ เชื่อม ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เลียบคลอง 23 ขวา ฝั่งขวา) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ เชื่อม ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านปางหัวช้าง หมู่่ที่ 14 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 (บริเวณด้านข้างบริษัทสยามมอร์ตาร์จำกัด) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1 บ้านซับชะอม หมู่ที่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเกาะเชิงหวาย หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายโท บริเวณ ต.พุคำจาน เชื่อม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองมะค่าใน เชื่อมต่อบ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 5 สบ.ถ.10925 หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 11 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย และเชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยซับตาเพ็ง บ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (8 ธ.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (8 ธ.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055 (แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี .... (8 ธ.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385 บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน 1,820 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (8 ธ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .... (7 ธ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7,8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี .... (7 ธ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (7 ธ.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 5,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณแปลงโฉนดเลขที่ 1815 เทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี .... (4 ธ.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี และนายก อบจ.สระบุรี .... (4 ธ.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2H จำนวน 85 ถัง .... (4 ธ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี และนายก อบจ.สระบุรี .... (3 ธ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างจัดทำหนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ. .... (3 ธ.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (2 ธ.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ช่วงที่ 1 ถนนสายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7 ต.ท่าคล้อ ช่วงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมระหว่างถนนสาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-โคกดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (2 ธ.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (2 ธ.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (2 ธ.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 3 แห่ง .... (2 ธ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงโรงอาหาร,อาคารประกอบและกรุตาข่ายอาคารต่างๆ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) .... (1 ธ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .... (1 ธ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.ถ1-0021 บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝกตำบลไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี .... (1 ธ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี .... (1 ธ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี .... (1 ธ.ค. 63)
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/procurenews