ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถ.พหลโยธิน ซ.7 (ซ.ป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (29 ธ.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (27 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนสายทางหมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ..... (23 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย จากบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านรี หมู่ที่ 3 ต.ไผ่หลิ่ว-สะพาน คสล.บ้านสมอลน หมู่ที่ 5 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ..... (23 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,530 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองหมู จำนวน 2 สายทาง ฯ ..... (22 ธ.ค. 64)
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (22 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 1,530 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 ธ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ..... (14 ธ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ..... (14 ธ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดิน อบจ.สระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ..... (14 ธ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ..... (14 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงานกองช่าง อบจ.สระบุรี ..... (3 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขการทรุดตัวโครงสร้างทาง ถนนสาย สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (3 ธ.ค. 64)
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... (29 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์ จำนวน 2 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 4 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก จำนวน 3 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูถนน พร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน 2 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูยาง จำนวน 4 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 8 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อนถสเปรย์ยาง จำนวน 3 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ..... (29 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (17 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (12 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (12 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (12 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,820 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (12 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (12 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... (10 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ..... (9 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021 บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ตำบลไก่เส่า-ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (9 พ.ย. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อบจ.สระบุรี ..... (9 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.หนองสรวง (สายเลียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (6 พ.ย. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ (แบบ บก. 06) โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (6 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิกประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (5 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (4 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (4 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ต.ท่ามะปราง-ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (1 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ..... (1 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen Therapy) จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (28 ต.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 10 โครงการ ..... (28 ต.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 10 โครงการ ..... (27 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..... (27 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... (27 ต.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ..... (20 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบจ.สระบุรี ..... (18 ต.ค. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/procurenews