ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก และหินขนาด 3/8 เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ฯ ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,120 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (11 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (11 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย สบ.ถ1-0031 บ.วิหารแดง-บ.สหกรณ์ และสาย สบ.ถ1-0032 บ.คลองไทร-บ.คลองยาง ..... (10 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 1,970 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลซับสนุ่น ฯ ..... (10 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (8 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,802 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์ แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ..... (27 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (25 ก.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ..... (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ..... (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ..... (25 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (21 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (21 ก.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (21 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 7 โครงการ) ..... (20 ก.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (19 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงยิมแบดมินตัน สนามกีฬา อบจ.สระบุรี ..... (12 ก.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (8 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ อบจ.สระบุรี บ้านเลขที่ 793/16 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (8 ก.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (7 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างของเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภท หินคลุก จำนวน 130 ลูกบาศก์เมตร และวัสดุหินขนาด 3/8" จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมบำรุง (ปกติ) ทางหลวงท้องถิ่น อบจ.สระบุรี ..... (6 ก.ค. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565) ..... (6 ก.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (5 ก.ค. 65)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสระบุรี ..... (5 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,719 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (1 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ (จัดซื้อรถโดยสาร ฯ, จัดหาวัสดุป้องกันโควิด ฯ, จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ ฯ) ..... (1 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ..... (1 ก.ค. 65)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (1 ก.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (30 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง QR Code แจ้งโคมไฟส่องสว่างขัดข้อง จำนวน 1,000 ใบ ..... (30 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (30 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ..... (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (28 มิ.ย. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (27 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (27 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการรับเสด็จ ฯ ..... (24 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.ดงตะงาว ..... (24 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ..... (23 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนรอบคันอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (23 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (22 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก และหินขนาด 3/8” เพื่อซ่อมบำรุง ฯ ..... (21 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,093.10 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (21 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (20 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ ทต.หนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จำนวน 3 แห่ง ..... (20 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโรงยิมเนเซียมอดิเรกสาร บริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (17 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ..... (14 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (14 มิ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณประตูน้ำบ้านใดใหญ่ - หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (10 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทาง หมู่ที่ 4,7,8 ต.หนองจรเข้ เชื่อม ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน 4 แห่ง ..... (9 มิ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (8 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 - บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ..... (7 มิ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) พร้อมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ความดันบวกเคลื่อนที่ ฯ ..... (2 มิ.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (1 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์ชนิด CRS-2 จำนวน 40 ถัง และ CMS-2h จำนวน 35 ถัง ..... (31 พ.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (27 พ.ค. 65)
ประกวดประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,329 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.ไผ่ขวาง จำนวน 3 สายทาง ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง, หัวหน้าฝ่ายผังเมือง และหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง อบจ.สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (26 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 พ.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ..... (20 พ.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (19 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,200 ลูกบาศก์เมตร ..... (18 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,360 ลูกบาศก์เมตร ..... (18 พ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ - ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (17 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ..... (12 พ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ..... (12 พ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (12 พ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ..... (6 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (5 พ.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ..... (3 พ.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน 2 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ..... (3 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,320 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (3 พ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับพื้นที่จัดกิจกรรม หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ..... (29 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (28 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (28 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (25 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (25 เม.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดผิวไสถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (25 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ ..... (21 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ..... (21 เม.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (19 เม.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ..... (19 เม.ย. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) ..... (19 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงความปลอดภัยถนน สาย สบ.ถ1-0027 และสาย สบ.ถ1-0028 ฯ ..... (11 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (8 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอัฒจันทร์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (8 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนน สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ ถึง ต.โคกใหญ่ และ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (1 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,600 ลูกบาศก์เมตร ..... (30 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,220 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.ดงตะงาว ฯ ..... (29 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020-บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ..... (24 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ-ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (24 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 มี.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (21 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (17 มี.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ..... (17 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทางตำบลคชสิทธิ์, ตำบลหนองแค และตำบลหนองจระเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ..... (17 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,560 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ อบต.ชะอม จำนวน 2 สายทาง ฯ ..... (17 มี.ค. 65)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 มี.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (15 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ..... (14 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (11 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาคลุมลาน บริเวณโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (7 มี.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (4 มี.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทวัสดุลูกรัง จำนวน 2,310 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมบำรุงถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลซับสนุ่น จำนวน 5 เส้นทาง ..... (2 มี.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ..... (2 มี.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ..... (25 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก จำนวน 3,192 ลูกบาศก์เมตร เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณรอบอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและสนามหญ้าเทียม ภายในสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ..... (23 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,190 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ อบต.ไผ่ขวาง จำนวน 2 สายทาง ฯ ..... (22 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาบ สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (22 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาบ สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ - ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (22 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์งานระบบรับส่งวิทยุสื่อสาร ..... (21 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ ฯ ..... (21 ก.พ. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ - ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 บ้านหนองโดนน้อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาและติดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) พร้อมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ความดันบวกเคลื่อนที่ เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (21 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน ฯ งานจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ (สารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์) จำนวน 1 รายการ ..... (17 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน ฯ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,840 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.ลำพญากลาง จำนวน 5 สายทาง ..... (17 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซียมอดิเรกสาร ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ..... (17 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (15 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (14 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (14 ก.พ. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (11 ก.พ. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ก.พ. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ก.พ. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ..... (3 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ตรวจซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (3 ก.พ. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (2 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 2,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่บริเวณบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ..... (1 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8, 9 ตำบลหนองโดน เชื่อมต่อตำบลดอนทอง และตำบลตลาดน้อย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ..... (1 ก.พ. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ..... (31 ม.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (28 ม.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ..... (28 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันฟุตบอลพร้อมประตูเข้า-ออก บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (28 ม.ค. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564) ..... (27 ม.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (26 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน ..... (26 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (26 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ อบต.ซับสนุ่น ฯ ..... (26 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (24 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภท วัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร และวัสดุหินขนาด 3/8" จำนวน 250 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมบำรุงชั้นพื้นทางหินคลุก ปะซ่อมหลุม-บ่อ และทำผิวทางลาดยางด้วยวัสดุหิน 3/8" เพื่อซ่อมบำรุง (ปกติ) ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (20 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สูง 9 เมตร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพาน 27 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (20 ม.ค. 65)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ..... (20 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตจังหวัดสระบุรี ..... (18 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย สบ.ถ1-0011 บ.หนองเขิน-บ.หนองตาเดี้ยง, สบ.ถ1-0012 บ.หนองน้ำส้ม-บ.โคกแค, สบ.ถ1-0013 บ.ลำบัว-บ.สหกรณ์ ..... (18 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 2,020 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาน ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ..... (17 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาและติดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (AIR Clinic) พร้อมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ความดันบวกเคลื่อนที่ เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ..... (14 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสระบุรี และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (14 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ต.ท่ามะปราง-ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (14 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (14 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 13 บ้านซับใหม่ ซอยภักดีนอก ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะนาว-บ้านหัวเขา หมู่ที่ 8 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับตะกอง สายข้างวัด หมู่ที่ 12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากแยกคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านตอยาง ถึง หมู่ที่ 7 บ้านสันโท และหมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ-ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020-บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ..... (12 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทาง ตำบลกุ่มหัก ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ..... (6 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว, สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ..... (4 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถ.พหลโยธิน ซ.7 (ซ.ป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (29 ธ.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (27 ธ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนสายทางหมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ..... (23 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย จากบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านรี หมู่ที่ 3 ต.ไผ่หลิ่ว-สะพาน คสล.บ้านสมอลน หมู่ที่ 5 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ..... (23 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,530 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองหมู จำนวน 2 สายทาง ฯ ..... (22 ธ.ค. 64)
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (22 ธ.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (21 ธ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (15 ธ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สานย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (15 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 1,530 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 ธ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ..... (14 ธ.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ..... (14 ธ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดิน อบจ.สระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ..... (14 ธ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ..... (14 ธ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก ..... (13 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงานกองช่าง อบจ.สระบุรี ..... (3 ธ.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขการทรุดตัวโครงสร้างทาง ถนนสาย สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (3 ธ.ค. 64)
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... (29 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์ จำนวน 2 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 4 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก จำนวน 3 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูถนน พร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน 2 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูยาง จำนวน 4 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 8 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อนถสเปรย์ยาง จำนวน 3 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ..... (29 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน ..... (29 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ..... (29 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (17 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 พ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (12 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (12 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (12 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,820 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (12 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (12 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... (10 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ..... (9 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021 บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ตำบลไก่เส่า-ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (9 พ.ย. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อบจ.สระบุรี ..... (9 พ.ย. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.หนองสรวง (สายเลียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (6 พ.ย. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ (แบบ บก. 06) โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (6 พ.ย. 64)
ประกาศยกเลิกประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (5 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (4 พ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (4 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ต.ท่ามะปราง-ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (2 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (1 พ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ..... (1 พ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen Therapy) จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (28 ต.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 10 โครงการ ..... (28 ต.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 10 โครงการ ..... (27 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..... (27 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... (27 ต.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ..... (20 ต.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (19 ต.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (19 ต.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (19 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี จำนวน 2 แห่ง (สำนักปลัด อบจ.สระบุรี) .... (19 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 .... (19 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) .... (19 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบจ.สระบุรี ..... (18 ต.ค. 64)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) .... (15 ต.ค. 64)
ประกาศ ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (15 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 10 โครงการ .... (15 ต.ค. 64)
สำเนา สัญญา โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) .... (15 ต.ค. 64)
สำเนา สัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย ชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .... (15 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี .... (15 ต.ค. 64)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen Therapy) จำนวน 20 เครื่อง .... (12 ต.ค. 64)
สำเนา สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี .... (12 ต.ค. 64)
สำเนา สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี .... (12 ต.ค. 64)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน .... (8 ต.ค. 64)
ร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (7 ต.ค. 64)
สำเนา สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) .... (7 ต.ค. 64)
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) .... (5 ต.ค. 64)
ยก เลิกประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (5 ต.ค. 64)
ประกาศ ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (4 ต.ค. 64)
ประกาศ ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (4 ต.ค. 64)
ประกาศ ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (4 ต.ค. 64)
ประกาศ ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .... (4 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ฯ จำนวน 3 โครงการ .... (4 ต.ค. 64)
สำเนา สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี .... (1 ต.ค. 64)
สำเนา สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง .... (1 ต.ค. 64)
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/procurenews