รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (28 เม.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ….. (28 เม.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ….. (28 เม.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ….. (28 เม.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ….. (28 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางน้ำแอสฟัลต์ CMS-2h และประเภทยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) ….. (28 เม.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือวัดค่าความต้านทานการลื่นไถลของผิวทางแบบตุ้มเหวี่ยง ….. (26 เม.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง ….. (26 เม.ย. 66)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ….. (25 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 – 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ….. (25 เม.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 และ Hot Mix ….. (25 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 เม.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.3080 บ้านยาง-บ้านหมาก ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (25 เม.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะนาว – บ้านหัวเขา หมู่ที่ 8 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (20 เม.ย. 66)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 2 (เดิอนมกราคม 2566 – เดือนมีนาคม 2566) ….. (20 เม.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุไฟฟ้าและห้องน้ำ บริเวณสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (19 เม.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 เม.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลท์คอนกรีต ยางมะตอยร้อน (Hot Mix) จำนวน 186 ตัน เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง ฯ ….. (18 เม.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุด จำนวน 4 สายทาง ฯ ….. (18 เม.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ….. (18 เม.ย. 66)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 13 บ้านซับใหม่ ซอยภักดีนอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ….. (18 เม.ย. 66)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (18 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ61-006 บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านท่าคล้อกลาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (12 เม.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ….. (12 เม.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และ Hot Mix เพื่อปรับปรุงถนนสายทางเข้า รพ.แก่งคอย ฯ ….. (11 เม.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 1,656 ลูกบาศก์เมตร ….. (10 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ่อมะแฟน – คลองม่วง หมู่ที่ 1,2 บ้านปากคลอง ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0017 บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี – ตะกุด – ตลิ่งชัน ต.ตะกุด – ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0014 บ้านโคกกลาง-บ้านโคกขี้เหล็ก ต.โพนทอง-ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0060 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1003-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0016 บ้านขอนชะโงก – บ้านหนองอุ่ม ต.คชสิทธิ์ – ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0027 บ้านดินสอพอง – บ้านโคกเสลา ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ่อมะแฟน – คลองม่วง หมู่ที่ 1,2 บ้านปากคลอง ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0016 บ้านขอนชะโงก – บ้านหนองอุ่ม ต.คชสิทธิ์ – ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0060 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1003-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0014 บ้านโคกกลาง-บ้านโคกขี้เหล็ก ต.โพนทอง-ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง สบ.ถ.61-006 บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านท่าคล้อกลาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0027 บ้านดินสอพอง – บ้านโคกเสลา ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี – ตะกุด – ตลิ่งชัน ต.ตะกุด – ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 เม.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 2,920 ลูกบาศก์เมตร ….. (3 เม.ย. 66)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-04-2566