ติดต่อเรา

ที่อยู่:
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
18000

โทรศัพท์/โทรสาร:   0-3622-2997
อีเมล:   saraburipao@gmail.com

 
 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:   0994000232837   (สำนักงานใหญ่)

 
 


 

เบอร์ตรงส่วนราชการภายใน:
สำนักปลัด อบจ. :   0-3622-2997
กองกิจการสภา อบจ. :   0-3634-0182
กองแผนและงบประมาณ :   0-3621-2188
กองคลัง :   0-3621-3077
กองช่าง :   0-3621-4090
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :   0-3634-0180
กองพัสดุและทรัพย์สิน :   0-3667-9778  ,  0-3667-9757  ,  0-3621-2428
หน่วยตรวจสอบภายใน :   0-3621-2291

 


 
พิกัดภูมิศาสตร์ ของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ 33 ลิปดา 18.7 ฟิลิปดา
ลองติจูดที่ 100 องศาตะวันออก 54 ลิปดา 14.6 ฟิลิปดา

 

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/contactus