ติดต่อเรา

ที่อยู่:
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
18000

โทรศัพท์:   0-3622-2997
โทรสาร: 0-3622-2997
อีเมล:   [email protected]

 
 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:   0994000232837   (สำนักงานใหญ่)

 
 


 

เบอร์ตรงส่วนราชการภายใน:

สำนักปลัด อบจ. :   0-3622-2997
กองการเจ้าหน้าที่ :   0-3629-8398
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด :   0-3634-0182
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ :   0-3621-2188  ,  0-3667-9940
กองคลัง :   0-3621-3077
กองช่าง :   0-3621-4090  ,  0-3667-9657
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :   0-3634-0180
กองพัสดุและทรัพย์สิน :   0-3667-9778  ,  0-3667-9757  ,  0-3621-2428
หน่วยตรวจสอบภายใน :   0-3621-2291

 


 
พิกัดภูมิศาสตร์ ของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ 33 ลิปดา 18.7 ฟิลิปดา
ลองติจูดที่ 100 องศาตะวันออก 54 ลิปดา 14.6 ฟิลิปดา

 

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/contactus