การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประกาศ กกต. – ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (3 ก.พ. 64)
ประกาศ กกต. – ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (3 ก.พ. 64)
ประกาศ กกต. – ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (11 ม.ค. 64)


ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 4
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 5
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ 3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอหนองแค เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอหนองแค เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอหนองแค เขตเลือกตั้งที่ 3
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอหนองแค เขตเลือกตั้งที่ 4
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอบ้านหมอ เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอบ้านหมอ เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอมวกเหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอมวกเหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอวิหารแดง เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอวิหารแดง เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอดอนพุด เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอเสาไห้ เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอหนองแซง เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอหนองโดน เขตเลือกตั้งที่ 1


สปอตประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 – (ไฟล์เสียง MP3)
สปอตประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2 – (ไฟล์เสียง MP3)


ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) (8 ธ.ค. 63)
ประกาศ ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (7 ธ.ค. 63)
ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) (30 พ.ย. 63)
ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม) (18 พ.ย. 63)
ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (9 พ.ย. 63)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (29 ต.ค. 63)
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (29 ต.ค. 63)
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (27 ต.ค. 63)
ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (25 ก.ย. 63)


ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอเมืองสระบุรี (5 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอแก่งคอย (5 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอหนองแค (4 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอวิหารแดง (2 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอหนองแซง (1 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอบ้านหมอ (2 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอดอนพุด (1 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอหนองโดน (1 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอพระพุทธบาท (3 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอเสาไห้ (1 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอมวกเหล็ก (2 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอวังม่วง (1 เขต)
ผังการแบ่งเขตเลือกตั้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (2 เขต)ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี)
โทรศัพท์/โทรสาร 036-340182

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/election2563