สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อรัชพร แม้นเลิศ
นางสาวอรัชพร แม้นเลิศ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายการประชุม

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าฝ่ายการประชุม รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กันยาภรณ์ แซ่เจี๊ย
นางกันยาภรณ์ แซ่เจี๊ย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พภัสสรณ์ ทองรอด
นางสาวพภัสสรณ์ ทองรอด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ธนาวดี หมั่นซ่อม
นางสาวธนาวดี หมั่นซ่อม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอรุณ คงดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เมธินี ทองหลาง
นางสาวเมธินี ทองหลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทัศนีย์ คุณราศรี
นางสาวทัศนีย์ คุณราศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวเมศญา ธาระเขตต์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เทียนถวาย หนูทอง
นายเทียนถวาย หนูทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กนกวรรณ ครูนะ
นางสาวกนกวรรณ ครูนะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พิไลพร แสงจันทร์
นางสาวพิไลพร แสงจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พิมพร อารีรำลึก
นางสาวพิมพร อารีรำลึก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กนกพร สกนธ์กำแหง
นางสาวกนกพร สกนธ์กำแหง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุริวิภา อุดมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กันต์ปณต จารุภุมมิก
นายกันต์ปณต จารุภุมมิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ขจรศักดิ์ ฉ่ำรัศมี
นายขจรศักดิ์ ฉ่ำรัศมี
พนักงานขับรถยนต์
สิทธิ์ชัย สายชม
นายสิทธิ์ชัย สายชม
พนักงานขับรถยนต์

นางจารี สินปรุ
บริกร

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/council