กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อรัชพร แม้นเลิศ
นางสาวอรัชพร แม้นเลิศ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายการประชุม

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าฝ่ายการประชุม รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวกษมาพร หมั่นซ่อม
นางสาวกษมาพร หมั่นซ่อม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พภัสสรณ์ ทองรอด
นางสาวพภัสสรณ์ ทองรอด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กันยาภรณ์ แซ่เจี๊ย
นางกันยาภรณ์ แซ่เจี๊ย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เมธินี ทองหลาง
นางสาวเมธินี ทองหลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/council