กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรายุทธ สาสนิท
นายศรายุทธ สาสนิท
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายการประชุม

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
อรวรรณ ตันพันธุ์วงศ์
นางสาวอรวรรณ ตันพันธุ์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวกษมาพร หมั่นซ่อม
นางสาวกษมาพร หมั่นซ่อม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เมธินี ทองหลาง
นางสาวเมธินี ทองหลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กันยาภรณ์ แซ่เจี๊ย
นางกันยาภรณ์ แซ่เจี๊ย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สมบุญ อินธิวงษ์
นางสมบุญ อินธิวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/council