สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อรัชพร แม้นเลิศ
นางสาวอรัชพร แม้นเลิศ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายการประชุม

ฝ่ายกิจการสภา

วิภา อุดมฉวี
นางวิภา อุดมฉวี
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พภัสสรณ์ ทองรอด
นางสาวพภัสสรณ์ ทองรอด
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
กันยาภรณ์ แซ่เจี๊ย
นางกันยาภรณ์ แซ่เจี๊ย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อรุณ คงดี
นางสาวอรุณ คงดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ธนาวดี หมั่นซ่อม
นางสาวธนาวดี หมั่นซ่อม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สิรภัทร จันทร์รัตน์
นางสาวสิรภัทร จันทร์รัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ชริญา ซื่อสัตย์
นางสาวชริญา ซื่อสัตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทัศนีย์ คุณราศรี
นางสาวทัศนีย์ คุณราศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วัฒนาพร ผู้ทรงวุฒิ
นางสาววัฒนาพร ผู้ทรงวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พิไลพร แสงจันทร์
นางสาวพิไลพร แสงจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เมศญา ธาระเขตต์
นางสาวเมศญา ธาระเขตต์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พิมพร อารีรำลึก
นางสาวพิมพร อารีรำลึก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เทียนถวาย หนูทอง
นายเทียนถวาย หนูทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กนกพร สกนธ์กำแหง
นางสาวกนกพร สกนธ์กำแหง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
กนกวรรณ ครูนะ
นางสาวกนกวรรณ ครูนะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สุริวิภา อุดมพงษ์
นางสาวสุริวิภา อุดมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รินทร์ลิตา ธนินทร์ภิรมย์
นางสาวรินทร์ลิตา ธนินทร์ภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กันต์ปณต จารุภุมมิก
นายกันต์ปณต จารุภุมมิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ขจรศักดิ์ ฉ่ำรัศมี
นายขจรศักดิ์ ฉ่ำรัศมี
พนักงานขับรถยนต์
นิธิมา ศิริมาลัย
นางสาวนิธิมา ศิริมาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลอศักดิ์ เพียรแก้ว
นายเลอศักดิ์ เพียรแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
สิทธิ์ชัย สายชม
นายสิทธิ์ชัย สายชม
พนักงานขับรถยนต์
สุเทพ แสงทอง
นายสุเทพ แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์

นางจารี สินปรุ
บริกร
โสรยา อำนาพร
นางสาวโสรยา อำนาพร
บริกร
ปริยนุช บุญทิพย์
นางสาวปริยนุช บุญทิพย์
บริกร

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/council