สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ปีงบประมาณ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 (กองพัสดุฯ)

ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน – สิงหาคม 2566 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม – เมษายน 2566 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 (สำนักช่าง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (สำนักช่าง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (สำนักปลัดฯ)
ปีงบประมาณก่อน

ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2565 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 (กองช่าง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (กองพัสดุฯ)

ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์ฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (กองแผนและงบประมาณ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 (กองแผนและงบประมาณ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2564 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (กองแผนและงบประมาณ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 (กองแผนและงบประมาณ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 (กองแผนและงบประมาณ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 (กองแผนและงบประมาณ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 (กองแผนและงบประมาณ)

ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 – ตุลาคม 2563 (กองช่างฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

 
 
 

ปีงบประมาณ 2562

2561 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด ต.ค. พ.ย.
กองกิจการสภา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กองแผน
กองคลัง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง ต.ค. พ.ย.
กองการศึกษา ต.ค. พ.ย.
กองพัสดุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยตรวจสอบภายใน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (กองช่าง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม – กันยายน 2561 (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม – กันยายน 2561 (กองการศึกษาฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม – กันยายน 2561 (กองกิจการสภาฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม (กองพัสดุฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 (กองคลัง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 (กองการศึกษาฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตุลาคม 2560 – 9 สิงหาคม 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 (กองกิจการสภาฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561 (สำนักปลัดฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) เดือน ตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560

 

ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) เดือน ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559

 

ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/summary