สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


นายวนพล จันทร์วิทัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นางทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายยุทธนา เข็มนาค
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายสุรศักดิ์ สิทธิอมรพร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อำเภอเมือง


นายอนันต์ ถนอมพิชัย

นายสมพล ปิดกวงษ์

อำเภอแก่งคอย


นางศิริพร ลีลาวัฒนานนท์กุล

นายธวัชชัย บูรณศักดิ์ศรี

นายอภิชาติ สุวรรณพงษ์

นายปู แตงอ่อน

อำเภอพระพุทธบาท


นายปริวรรต นันทปัญญา

นายประยุทธ วุฒิโสภากร

อำเภอหนองแค


นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช

นางสาวพิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์

นายสมบูรณ์ รัตนสำอางค์

อำเภอบ้านหมอ


นายสุชา เข็มมา

ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ไทยพยับ

อำเภอมวกเหล็ก


นางอรพินธ์ โรจนะ

อำเภอวิหารแดง


นายวิรัช คูวิจิตรสุวรรณ

นายชัยทัต คูวิจิตรสุวรรณ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


นางสาวปารย์ปารีณา รัตนสินทวีสุข

นางสาวรุ่งลาวัลย์ มาแก้ว

อำเภอดอนพุด


นายบุญสม อาบวารี

อำเภอวังม่วง


นายกฤษฎิชนม์ ช้างยอด

อำเภอเสาไห้


นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ

อำเภอหนองแซง

อำเภอหนองโดน


นายชัยวิรัตน์ ตั้งชัยวรรณา

 
 
 
 

 อำเภอเขตชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1เมืองสระบุรี1นายพันธุ์ธัช ชุณห์วิสิทธิกิจลาออก
2     "2นายสุรศักดิ์ สิทธิอมรพร
3     "3นายอนันต์ ถนอมพิชัย
4     "4นางทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย
5     "5นายสมพล ปิดกวงษ์
6แก่งคอย1นางศิริพร ลีลาวัฒนานนท์กุล
7     "2นายธวัชชัย บูรณศักดิ์ศรี
8     "3นายอภิชาติ สุวรรณพงษ์
9     "4นายปู แตงอ่อน
10     "5นายวนพล จันทร์วิทัน
11พระพุทธบาท1นายปริวรรต นันทปัญญา
12     "2นางสาวปวรีวรรณ นันทปัญญาลาออก
13     "3นายประยุทธ วุฒิโสภากร
14หนองแค1นายยุทธนา เข็มนาค
15     "2นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช
16     "3นางสาวพิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์
17     "4นายสมบูรณ์ รัตนสำอางค์
18บ้านหมอ1นายสุชา เข็มมา
19     "2ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ไทยพยับ
20มวกเหล็ก1นายพลกฤต ปุญญอมรศรีลาออก
21     "2นางอรพินธ์ โรจนะ
22วิหารแดง1นายวิรัช คูวิจิตรสุวรรณ
23     "2นายชัยทัต คูวิจิตรสุวรรณ
24เฉลิมพระเกียรติ1นางสาวปารย์ปารีณา รัตนสินทวีสุข
25     "2นางสาวรุ่งลาวัลย์ มาแก้ว
26ดอนพุด1นายบุญสม อาบวารี
27วังม่วง1นายกฤษฎิชนม์ ช้างยอด
28เสาไห้1นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ
29หนองแซง1นายพนมศิลป์ ก้อนศิลา ลาออก
30หนองโดน1นายชัยวิรัตน์ ตั้งชัยวรรณา

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/council-page