สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ
นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
นายสมชาย วิจิตรคุณวัฒน์
นายสมชาย วิจิตรคุณวัฒน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
นายสมพงษ์ หมอนภักดี
นายสมพงษ์ หมอนภักดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
พัชรี เคร่งครัด
นางพัชรี เคร่งครัด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อำเภอเมืองสระบุรี

นายกฤตภาส อิสราพานิช
นายกฤตภาส อิสราพานิช
นายธนาวุฒิ  อุ่นอารมณ์
นายธนาวุฒิ อุ่นอารมณ์
นายอนันท์ ถนอมพิชัย
นายอนันท์ ถนอมพิชัย
นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ
นายณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำ
นางสาววนิสรา เลาหะพานิช
นางสาววนิสรา เลาหะพานิช

อำเภอแก่งคอย

นางอำพร จันทกูล
นางอำพร จันทกูล
นายประมาณ ยาดี
นายประมาณ ยาดี
นายธวัชชัย บูรณศักดิ์ศรี
นายธวัชชัย บูรณศักดิ์ศรี
นายสมพงษ์ หมอนภักดี
นายสมพงษ์ หมอนภักดี
สุปิยะ คงสาหร่าย
นายสุปิยะ คงสาหร่าย

อำเภอพระพุทธบาท

นายประยุทธ วุฒิโสภากร
นายประยุทธ วุฒิโสภากร
นายปริวรรต นันทปัญญา
นายปริวรรต นันทปัญญา
นางปิยะดา วงษ์ประยูร
นางปิยะดา วงษ์ประยูร

อำเภอหนองแค

นายยุทธนา เข็มนาค
นายยุทธนา เข็มนาค
นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช
นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช
นางสาวพิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์
นางสาวพิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์
นายสมบูรณ์ รัตนสำอางค์
นายสมบูรณ์ รัตนสำอางค์

อำเภอบ้านหมอ

นายสุชา เข็มมา
นายสุชา เข็มมา
นายวิเชียร บุญสืบวงษ์
นายวิเชียร บุญสืบวงษ์

อำเภอมวกเหล็ก

นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
นางอรพินธ์ โรจนะ
นางอรพินธ์ โรจนะ

อำเภอวิหารแดง

นายสมชาย วิจิตรคุณวัฒน์
นายสมชาย วิจิตรคุณวัฒน์
นายวสันต์ ศรีจันทร์
นายวสันต์ ศรีจันทร์

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวนาตยา ชัยยะ
นางสาวนาตยา ชัยยะ
นางสาวรุ่งลาวัลย์ มาแก้ว
นางสาวรุ่งลาวัลย์ มาแก้ว

อำเภอดอนพุด

นายบุญสม อาบวารี
นายบุญสม อาบวารี

อำเภอวังม่วง

นางอังคณา บุญราศรี
นางอังคณา บุญราศรี

อำเภอเสาไห้

นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ
นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ

อำเภอหนองแซง

นายนเรนทร์ โพธิ์นิล
นายนเรนทร์ โพธิ์นิล

อำเภอหนองโดน

นายชัยวิรัตน์ ตั้งชัยวรรณา
นายชัยวิรัตน์ ตั้งชัยวรรณา

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และเขตเลือกตั้ง

อำเภอเขตเลือกตั้งที่สมาชิกสภา อบจ.ท้องที่
1เมืองสระบุรี1นาย กฤตภาส อิสราพานิชตำบลดาวเรือง ตำบลนาโฉง เทศบาลเมืองสระบุรี (บางส่วน) เฉพาะฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำป่าสักทั้งหมด ได้แก่ ชุมชนหลังวัดทองพุ่มพวง ชุมชนการเคหะ ชุมชนดาวเรือง ชุมชนวัดดาวเสด็จ ชุมชนวัดป่าสัก ชุมชนแก่งขนุน 1 และ ชุมชนแก่งขนุน 2
2เมืองสระบุรี2นาย ธนาวุฒิ อุ่นอารมณ์ตำบลตลิ่งชัน เทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลเมืองสระบุรี (บางส่วน) เฉพาะฝั่งทิศตะวันออกของถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ถนนมิตรภาพ จดแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ ชุมชนวัดศรีบุรีรตนาราม ชุมชนประปา ชุมชนเขาคูบา 1 ชุมชนเขาคูบา 2 ชุมชนหลัง บขส. ชุมชนหมู่บ้านไทยสมุทร และชุมชนเขายิงเป้า
3เมืองสระบุรี3นาย อนันท์ ถนอมพิชัยตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เทศบาลเมืองสระบุรี (บางส่วน) เฉพาะฝั่งทิศตะวันออกของถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ถนนมิตรภาพไปทางทิศใต้ จนสุดเขต และฝั่งทิศใต้ของถนนมิตรภาพทั้งหมด ได้แก่ ชุมชนหลังเกษมราษฎร์ ชุมชนเขาตะกร้า ชุมชนจังหวัดทหารบกสระบุรี และชุมชนศูนย์การทหารม้า
4เมืองสระบุรี4นาย ณรงค์ศักดิ์ อุ้ยคำตำบลปากข้าวสาร ตำบลหนองยาว ตำหนองยาว ตำบลโคกสว่าง (เฉพาะหมู่ที่ 11) เทศบาลเมืองสระบุรี (บางส่วน) เฉพาะฝั่งทิศตะวันตกของถนนพหลโยธิน ตั้งแต่คลองเพรียวไปทางทิศใต้ จนสุดเขต ได้แก่ ชุมชนเชิงเขา 1 และชุมชนเชิงเขา 2
5เมืองสระบุรี5นางสาว วนิสรา เลาหะพานิชตำบลหนองโน ตำบลโคกสว่าง (ยกเว้นหมู่ที่ 11) เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เทศบาลเมืองสระบุรี (บางส่วน) เฉพาะฝั่งทิศตะวันตกของถนนพหลโยธิน ตั้งแต่คลองเพรียวไปทางทิศเหนือ จดแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ ชุมชนเสือขบ ชุมชนซอยวีนัส ชุมชนโรงน้ำปลา ชุมชนบ้านบึง ชุมชนบ้านอ้อย 1 ชุมชนบ้านอ้อย 2 ชุมชน ม.พัน 11 รอ. ชุมชนกองเครื่องช่วยฝึก และชุมชนหลังอาชีวะ
6แก่งคอย1นาง อำพร จันทกูลตำบลท่าตูม ตำบลบ้านธาตุ ตำบลหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9)
7แก่งคอย2นาย ประมาณ ยาดีตำบลตาลเดี่ยว ตำบลห้วยแห้ง (ยกเว้นหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11) ตำบลเตาปูน (ยกเว้นหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)
8แก่งคอย3นาย ธวัชชัย บูรณศักดิ์ศรีตำบลท่ามะปราง ตำบลชะอม ตำบลชำผักแพว ตำบลห้วยแห้ง (เฉพาะหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11) ตำบลบ้านป่า (เฉพาะหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11)
9แก่งคอย4นาย สมพงษ์ หมอนภักดีเทศบาลเมืองทับกวาง ตำบลบ้านป่า (เฉพาะหมู่ที่ 6)
10แก่งคอย5นาย สุปิยะ คงสาหร่ายเทศบาลเมืองแก่งคอย ตำบลสองคอน ตำบลเตาปูน (เฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)
11พระพุทธบาท1นาย ประยุทธ วุฒิโสภากรเทศบาลเมืองพระพุทธบาท (เฉพาะตำบลพระพุทธบาท) เทศบาลตำบลพุกร่าง (ยกเว้นหมู่ที่ 5) เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
12พระพุทธบาท2นาย ปริวรรต นันทปัญญาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท (เฉพาะตำบลขุนโขลน และตำบลพุคำจาน) ตำบลพุคำจาน ตำบลเขาวง
13พระพุทธบาท3นาง ปิยะดา วงษ์ประยูรเทศบาลเมืองพระพุทธบาท (เฉพาะตำบลธารเกษม) เทศบาลตำบลธารเกษม เทศบาลตำบลนายาว เทศบาลตำบลหนองแก เทศบาลตำบลพุกร่าง (เฉพาะหมู่ที่ 5)
14หนองแค1นาย ยุทธนา เข็มนาคตำบลกุ่มหัก ตำบลหนองโรง เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ตำบลหนองแขม เทศบาลตำบลหนองแค (บางส่วน) เฉพาะ ชุมชนบ้านดาวเรือง ชุมชนหนองแคเก่าพัฒนา ชุมชนระบายสิบ ชุมชนหนองก้าง ชุมชนวัดเสนานฤมิตร ชุมชนโรงเรียนนาเริ่ง ชุมชนสายชมพัฒนา ชุมชนเจริญทรัพย์ ชุมชนสหมิตรมงคล ชุมชนวังสะพาน 1 ชุมชนวังสะพาน 2 และชุมชนเกาะลอยพัฒนา
15หนองแค2นาย จิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิชตำบลหนองจระเข้ ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลาหมอ เทศบาลตำบลหนองแค(บางส่วน) เฉพาะ ชุมชนเมืองแก้ว ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนหนองพระบาง ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนหนองบอน ชุมชนเศรษฐสัมพันธ์ ชุมชนเศรษบำรุง และชุมชนหัวสะแก
16หนองแค3นางสาว พิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์เทศบาลตำบลหินกอง ตำบลโคกแย้ ตำบลห้วยทราย
17หนองแค4นาย สมบูรณ์ รัตนสำอางค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองจิก ตำบลบัวลอย ตำบลโพนทอง ตำบลโคกตูม ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองนาก ตำบลห้วยขมิ้น
18บ้านหมอ1นาย สุชา เข็มมาเทศบาลตำบลบ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ เทศบาลตำบลบางโขมด ตำบลหรเทพ ตำบลโคกใหญ่ ตำบลไผ่ขวาง เทศบาลตำบลตลาดน้อย (เฉพาะหมู่ที่ 8)
19บ้านหมอ2นาย วิเชียร บุญสืบวงษ์เทศบาลตำบลท่าลาน เทศบาลตำบลสร่างโศก เทศบาลตำบลตลาดน้อย (ยกเว้นหมู่ที่ 8) เทศบาลตำบลหนองบัว
20มวกเหล็ก1นาย สุรศักดิ์ วาดเขียนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก ตำบลหนองย่างเสือ (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14)
21มวกเหล็ก2นาง อรพินธ์ โรจนะตำบลลำสมพุง ตำบลลำพญากลาง ตำบลซับสนุ่น ตำบลหนองย่างเสือ (เฉพาะหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8)
22วิหารแดง1นาย สมชาย วิจิตรคุณวัฒน์เทศบาลตำบลวิหารแดง เทศบาลตำบลหนองหมู ตำบลวิหารแดง ตำบลหนองสรวง ตำบลหนองหมู
23วิหารแดง2นาย วสันต์ ศรีจันทร์ตำบลคลองเรือ ตำบลเจริญธรรม ตำบลบ้านลำ
24เฉลิมพระเกียรติ1นางสาว นาตยา ชัยยะตำบลหน้าพระลาน เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ตำบลพุแค (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8)
25เฉลิมพระเกียรติ2นางสาว รุ่งลาวัลย์ มาแก้วตำบลเขาดินพัฒนา ตำบลห้วยบง ตำบลผึ้งรวง ตำบลบ้านแก้ง ตำบลพุแค (เฉพาะหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11)
26ดอนพุด1นาย บุญสม อาบวารีทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
27วังม่วง1นาง อังคณา บุญราศรีทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
28เสาไห้1นาย วิจักขณ์ โพธิ์ใบทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
29หนองแซง1นาย นเรนทร์ โพธิ์นิลทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
30หนองโดน1นาย ชัยวิรัตน์ ตั้งชัยวรรณาทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/council-page