โครงสร้าง

 
 
คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย

 
 
 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
– งานเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
– งานเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
– งานเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
– งานแผนงานบุคคลและการสอบ
– งานทะเบียนประวัติ
– งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
– งานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องในสำนักปลัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
– งานธุรการ สารบรรณ คำสั่ง ประกาศ
– งานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์และสาธารณูปการ
– งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– งานเกี่ยวกับการป้องกันโรค การบำบัด การจัดตั้ง และบำรุงสถานพยาบาล
– งานเลขานุการผู้บริหาร
– งานรัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
– งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
– งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่ราชการ
– งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุของสำนักปลัด อบจ.
– งานประสานหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น ๆ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักปลัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
– งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานตรวจสอบการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญา
– งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
– งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
– งานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักปลัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายการประชุม
– งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดทำรายงานการประชุมสภาและกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการประชุม
– งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม
– งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
– งานยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานทะเบียนพาณิชย์
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับหมอบหมาย
ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับสารบรรณ ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเลขานุการประธาน / รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับบัตรประจำตัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
– งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
– งานตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ
– งานทะเบียนพาณิชย์
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
– งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานจัดทำข้อบัญญัติจังหวัด
– งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
– งานโอนเงินงบประมาณ
– งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
– งานจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
– งานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/ข้อมูลพื้นฐาน
– งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการจังหวัด
– งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานประสานงานแผนพัฒนาจังหวัด
– งานตรวจสอบโครงการที่รับการถ่ายโอน
– งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
– งานตรวจติดตามและประเมินผลตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– งานเกี่ยวกับการรายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ
– งานประสานงานข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานอื่น
– งานประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานประชาคมโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อบัญญัติ
– งานจัดประชุม/ประสานงาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
– งานการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง
ฝ่ายการเงิน
– งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง การพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทางด้านการเงินการคลังของแผ่นดิน
– งานเกี่ยวกับการนำเงินฝากธนาคาร
– งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการเบิก – จ่ายเงินตามงบประมาณ
– งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และการเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม
– งานเกี่ยวกับการจัดทำงบทางการเงิน การดำเนินการข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
– งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการโอนงบประมาณของกองคลัง
– งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
– งานเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน การรับ ส่งเงิน การถอนเงิน
– งานเกี่ยวกับการนำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
– งานเกี่ยวกับการเก็บ ดูแล รักษาฎีกาเบิกเงิน และงานสารบรรณของกองคลัง
– งานเกี่ยวกับการเบิกเงินบำนาญ เงินช่วยพิเศษ
– งานเกี่ยวกับการรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
– งานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินสวัสดิการ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบัญชี
– งานศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน การบัญชี
– งานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท
– งานเกี่ยวกับการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
– งานเกี่ยวกับการจัดทำงบทดลอง รายงานการเงินประจำเดือนและประจำปี
– งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบหนี้สิน งบเงินสะสม
– งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินอุดหนุนค้างจ่าย
– งานรายงานเกี่ยวกับการรายงานอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
– งานเกี่ยวกับการรายงานเงินยืมสะสม
– งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนเงินรายรับ – รายจ่าย
– งานเกี่ยวกับการรายงานจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน
– งานจ่ายเงินจากเงินรายรับต่าง ๆ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
– งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการวางแผน ประชาสัมพันธ์ การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายกำหนด
– งานเร่งรัดภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานออกใบเสร็จรับเงิน และการรับเงิน
– งานจัดทำใบนำส่งเงิน
– งานจัดทำตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้
– งานเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดเก็บรายได้
กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
– งานแผนงานสำรวจและออกแบบโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ โครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการถ่ายโอน งาน/กิจกรรม บริการสาธารณะ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ติดตามรายงานผล ความก้าวหน้าของงาน
– จัดเก็บข้อมูลงานสำรวจออกแบบ ติดต่อประสานงาน ภายในฝ่ายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
– งานจัดทำข้อมูลการประมาณราคา
– งานจัดทำข้อมูลและสถิติการใช้วัสดุก่อสร้าง
– งานปรับปรุงกำหนดราคากลางของวัสดุก่อสร้าง
– งานกำหนดราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
– งานจัดหา จัดทำแบบมาตรฐานประเภทอาคาร แหล่งน้ำ ถนน สะพาน ฯลฯ
– งานจัดทำบัญชี และทะเบียนควบคุมแบบก่อสร้างที่สำรวจ ออกแบบ และ แบบมาตรฐานต่าง ๆ
– งานออกแบบและคำนวณรายการทางด้านวิศวกรรมของอาคาร ถนน สะพาน และอาคารพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสำรวจและออกแบบ
– งานกำหนดคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม ของวัสดุก่อสร้าง และจัดทำรายการประกอบแบบก่อสร้าง และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ
– งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการแก่ส่วนราชการภายในและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่ได้รับการร้องขอ
– งานสารบรรณ และธุรการฝ่ายรับและโต้ตอบหนังสือจากส่วนราชการและสนับสนุนงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
– จัดทำแผนสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาโครงการตามข้อบัญญัติฯ ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ ประสานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
– กำกับ ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
– จัดทำแผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง และการให้การสนับสนุนการก่อสร้าง
– งานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณการควบคุมซ่อมแซม ปรับปรุง ซ่อมบำรุงโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตอำเภอที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
– จัดทำข้อมูล ประมาณราคา กำหนดราคากลาง จัดทำแผนมาตรฐานงานซ่อมแซม ปรับปรุง และซ่อมบำรุงงานก่อสร้างต่าง ๆ ในส่วนที่รับผิดชอบ
– บำรุงรักษางานสาธารณูปโภค
– งานรับมอบและจัดทำข้อมูลงานที่ได้รับมอบจากหน่วยงานอื่น
– จัดทำแผนการซ่อมบำรุง
– รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับคำสั่ง สัญญาจ้าง ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดสถานที่งานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ
– รวบรวมผลงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน รายงานผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมแจ้งพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำทะเบียนข้อมูลทางอาคาร สะพาน และแหล่งน้ำ ให้เป็นปัจจุบัน
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายเครื่องจักรกล
– จัดทำแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลประจำปี ได้แก่ แผนการใช้งานบำรุงรักษา แผนการใช้อะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรกลยานพาหนะ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
– รวบรวมประวัติ ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับรถตามอำเภอต่าง ๆ
– ตรวจสอบเครื่องจักรกล และยานพาหนะก่อนที่จะส่งเข้าซ่อม และภายหลังซ่อมเสร็จ
– ขนย้ายเครื่องจักรกล ยานพาหนะไปยังหน่วยงานสนาม และขนส่งเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลไปซ่อมยังหน่วยงานอื่น
– จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
– ตรวจซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานในสนาม
– ควบคุมการเบิกจ่าย / วัสดุอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกล
– ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมการใช้งานโดยจัดให้มีใบยืมใช้
– จัดทำแผนการซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะและรายงานผลการปฏิบัติงาน
– จัดระบบซ่อมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะออกปฏิบัติงานในสนาม
– จัดสำรองอะไหล่และวัสดุต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง ในฝ่ายเครื่องจักรกล
– ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องจักรกล รถยนต์ และยานพาหนะที่เข้าออกโรงซ่อม
– ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติให้รัดกุม รวดเร็ว และทันสมัย
– งานเช่าเครื่องจักรกล
– ควบคุม ดูแลความสะอาดบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อาคาร และห้องน้ำ ห้องส้วม และดูแลต้นไม้และหญ้า
– จัดระเบียบการจอดในการเก็บรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และยานพาหนะต่าง ๆ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
– งานที่เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
– จัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม
– งานการควบคุม และกำจัดมลภาวะต่าง ๆ
– งานรักษาความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอย
– งานเกี่ยวกับสาธารณะ สาธารณูปโภค เช่น ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา
– งานดูแลอาคารสถานที่ งานสาธารณะประโยชน์
– งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
– งานให้การบริการ ด้านสาธารณสุข
– ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ๑ แห่ง
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายผังเมือง
– งานจัดทำ สำรวจ เก็บรายละเอียดข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร การผังเมืองของจังหวัด
– งานจัดทำแผนที่ผังเมืองรวมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
– งานติดตาม ประเมิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตจังหวัด
– งานปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม การจัดทำผังเมืองจังหวัด ให้รองรับสภาวะปัจจุบัน
– งานการวางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่งภายในจังหวัด
– งานการดำเนินการวางแผนและวางโครงการผังเมืองรวมจังหวัด
– งานการวางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชน
– งานการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
– งานการวางแผนผังโครงการและจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการสงวนพื้นที่หรือรักษาวัตถุสถานต่าง ๆ
– งานติดตาม ประเมิน ประสานการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองรวมจังหวัดที่วางไว้
– งานกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม
– งานการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำหนดต่างๆ
– งานจัดทำและปรับปรุงแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
– งานสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค เพื่อการวาง และจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
1) งานตรวจฎีกาก่อนจ่าย
– ตรวจฎีกางานโครงการฯ
– ตรวจฎีกาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง
– ตรวจรายงานสถานะการเงินประจำวัน
2) งานตรวจฎีกาหลังจ่าย เป็นการตรวจเก็บข้อมูลทั้งปี
เพื่อจะได้ทราบถึงความถูกต้องและเหมาะสม ความสัมพันธ์กันของข้อมูลแล้วจัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
– วางแผนการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล การปฏิบัติงานของกองคลัง
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล การปฏิบัติงานของกองพัสดุ และทรัพย์สิน
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล การปฏิบัติงานของกองแผน และงบประมาณ
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล การปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล การปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล การปฏิบัติงานของกองช่าง
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล การปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ
3) งานควบคุมภายใน
– งานจัดทำรายงานมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามระเบียบข้อ 6
– งานให้คำแนะนำการจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ร้องขอ
4) งานให้คำแนะนำปรึกษาระเบียบ กฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี และข้อบังคับต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– จัดประชุมซักซ้อมผลการปฏิบัติงาน โดยนำรานงายผลการตรวจสอบที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาหาข้อสรุป ปรับปรุงและจัดทำแบบใบเบิกต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อลดข้อผิดพลาดของหน่วยงานและองค์กร
5) งานตรวจสอบการเงิน การบัญชี ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายในจังหวัดตามที่ร้องขอ
6) งานประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.)
– อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จาก สตง.
– เป็นผู้รวบรวมการตอบจดหมายบันทึก ตอบชี้แจงข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
7) งานช่วยปฏิบัติราชการ กองแผนและงบประมาณ
– งานกลั่นกรอง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด, การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ร่วมกับนิติกร
– งานตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ที่จะยกร่างเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อพิจารณานำเสนอผู้บริหาร
– งานตอบชี้แจงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมอบหมายจากผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
๘) งานธุรการ
– รับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือจากทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– จัดเก็บหนังสือรับจากส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายหลังจากแจ้งเวียนแล้วเข้าแต่ละแฟ้ม พร้อมทำทะเบียนหนังสือเก็บในแต่ละแฟ้มเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
– ช่วยตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล สถิติเอกสาร หลักฐานหรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ช่วยติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่าง ๆ ตลอดจนดูแลซ่อมแซมรักษาสถานที่และทรัพย์สินของส่วนราชการ
– จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยตรวจสอบภายใน
– จัดทำใบเบิก – จ่ายพัสดุ และทะเบียนคุมพัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๙) งานบันทึกข้อมูล
– จัดทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจสอบเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และข้อมูลที่ได้รับมาก่อนดำเนินการบันทึก ประมวลผลข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา
– งานธุรการ
– งานบุคลากรทางการศึกษา
– งานการพัสดุ
– งานการเงินและบัญชี
– งานการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล)
– งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
– งานแผนและวิชาการ
– งานมาตรฐานการศึกษา
– งานนิเทศการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา
– งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
– งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน
– มีโรงเรียนถ่ายโอน 1 แห่ง (โรงเรียนหรเทพ รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
– งานถ่ายโอนการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
– งานธุรการ
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมอาชีพ
– งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
– งานส่งเสริมกีฬานันทนาการ และกิจกรรมเยาวชน
– งานกิจกรรมทางศาสนา
– งานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
– งานแห่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา
– งานการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
– งานกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน
– งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
– ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าลอง 1 แห่ง
– ค่ายลูกเสือเจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า 1 แห่ง
– สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
– งานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
– งานจัดหาพัสดุที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และตามใบโอบเงินงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เงินสำรองรายรับ เงินรายจ่ายค้างจ่ายเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินบริจาค จ่ายขาดเงินสะสม เงินรางวัลและเงินอื่นๆ ในลักษณะพัสดุกลางให้ส่วนราชการในสังกัด จำนวน ๗ กอง และ ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองคลัง กองแผนและงบประมาณ กองกิจการสภาฯ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองช่าง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน และโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
– งานตรวจสอบงบประมาณก่อนอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
– งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุของกองพัสดุและทรัพย์สิน และงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะพัสดุกลาง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าที่ดิน สิ่งก่อนสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
– งานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้
– งานสอบถามและติดตามหนังสือรับรองและหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร
– งานรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ รายไตรมาส
– งานรับซองและเอกสารของผู้เสนอราคารายงานผลและส่งมอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาก่อนส่งมอบให้คณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาผล
– งานดำเนินการโครงการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
– งานจัดทำ ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานในฐานะพัสดุกลาง
– งานประสานชุมชนเพื่อขอรายชื่อผู้แทนชุมชนเข้าร่วมและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซอง/พิจารณาผล/ตรวจรับ การจ้าง/ตรวจ รับพัสดุ
– งานบันทึกเสนอเหตุผลและความจำเป็น ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของโครงกาตามแผนการจัดหาพัสดุ
– งานจัดทำประกาศและเอกสาร/การสอบ/ประกวดราคา/การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
– งานรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุ
– งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้าง
– งานตรวจสอบราคาประมาณและการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อนสร้าง
– งานจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการสอบ/ประกวดราคา/การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้สนใจ และตามระเบียบฯ
– งานประสานและจัดหาตลาดกลางในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
– งานจัดส่งเอกสารและราคากลางงานก่อสร้างให้จังหวัดตรวจสอบ ก่อนขออนุมัติ ดำเนินการ (ในกรณีงบประมาณตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป)
– งานจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน และอื่น ๆ ที่มีงบประมาณเกิน 100,000 บาท ขึ้นไปให้กับโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
– งานจัดทำประกาศ ผู้ที่ผ่านการเสนอราคาและผู้ที่เสนอราคาได้
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งผู้เสนอราคาได้ให้มาลงนามในสัญญา
– งานตรวจสอบรายงานพื้นที่โครงการก่อนขออนุมัติดำเนินการโครงการและประสานเจ้าของงบประมาณขอรายละเอียด พร้อมรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
– งานจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสารประกอบ การขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการเปิดซอง/พิจารณาผล/ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
– งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
– งานจัดทำบันทึกสังเกตการณ์ในการรับซองและเปิดซองการเสนอราคา
– งานดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาบริการที่ต้องกระทำต่อเนื่อง
– งานรวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ
– งานรายงานผลการขายเอกสารและแบบแปลนโครงการในการประกวดราคาและการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
– งานจัดพิมพ์สัญญาจ้าง/ซื้อขาย/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และเอกสารประกอบเพื่อเสนอลงนาม
– งานจัดทำออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เพื่อให้เข้าดำเนินการตามสัญญา
– งานจัดส่งสำเนาสัญญาจ้าง / ซื้อขาย/บันทึกข้อตกลง ให้คณะกรรมการและผู้แทนชุมชน
– งานรวบรวมและจัดส่งสำเนาสัญญาจ้าง/ซื้อขาย/ข้อตกลง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสรรพากรพื้นที่ในกรณีที่สัญญา มีมูลค่าตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ขึ้นไป
– งานสงวนสิทธิการปรับโครงการในกรณีที่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
– งานแจ้งเตือนและเร่งรัด ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ให้ดำเนินการโครงการ หรือแร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา
– งานรวบรวม จัดทำเอกสารใบตรวจรับการจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ ฎีกา รายละเอียดประกอบฎีกา ใบรับรองผู้เบิกและภาษีหัก ณ ที่จ่าย และตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบื้อต้นเพื่อ ประกอบการวางฎีกาเพื่อเบิกจ่าย
– งานจัดทำระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดหาพัสดุ
– งานจัดทำเอกสารประกอบเพื่อส่งใช้เงินยืมในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและที่เกี่ยวข้อง
– งานจ้างส่วนราชการเพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการต่อประชาชนเพื่อประการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
– งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารการสอบ/การประกวดราคา/การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
– งานร่างสัญญา สัญญาซื้อขาย ใบสั่งซื้อใบสั่งจ่าย บันทึกข้อตกลง ทุกประเภท
– งานจัดทำทะเบียนคุมเลขที่สัญญาจ้าง / ซื้อขาย/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง
– งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบและการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของทางราชการ
– งานร่าง ตรวจสอบและกลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
– งานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสารประกอบแบบต่าง ๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
– งานขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา
– งานรายงานขอโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม และการโอนคืนเงินงบประมาณ
– งานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่เผยแพร่และการประชาสัมพันธ์/ปิดประกาศ ปลดประกาศในการสอบ/ประกวดราคา/การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
– งานร่าง จัดทำคำแถลง ญัตติการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อนำเข้าในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานแจ้งเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอมติที่ประชุมพิจารณาในกรณีที่มีการตัดลดค่าก่อสร้าง (ในกรณีที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และขอขยายเวลาการดำเนินการในขั้นตอนของการพัสดุ
– งานตรวจสอบราคาวัสดุ ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ก่อนขออนุมัติดำเนินการ
– งานตรวจสอบโครงการเพื่อดำเนินการขออนุมัติกันเงินต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
– งานแจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อถือปฏิบัติ
– งานรายงานแจ้งการขอยกเลิกโครงการหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ
– งานดำเนินการและจัดทำบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญา
– งานบันทึกเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ / ช่างผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการพิจารณาผล/ประธานกรรมการและกรรมการตรวจรับ การจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
– งานจัดทำสังเกตการณ์และรายงานผลในการรับซองและเปิดซองการเสนอราคา
– งานดำเนินการเกี่ยวกับการขอเงินชดเชยในกรณีสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
– งานศึกษาวิเคราะห์พัสดุ ครุภัณฑ์ งานวิชาการด้านพัสดุ ระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
– งานหารือเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายทรัพย์สิน
– งานวิชาการทรัพย์สิน, ระเบียบฯ, กฎหมายในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
– งานจัดทำเอกสารเพื่อเสนอญัตติการรับมอบ/โอนมอบ/ขอเช่า/ให้เช่า/ให้ใช้ทรัพย์สินต่อสภาฯ
– งานประชาสัมพันธ์มติสภาฯ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ถือปฏิบัติ และรายงานผลให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ
– งานจัดทำเอกสารประกอบการให้ยืมใช้ทรัพย์สิน แก่หน่วยงาน ตามที่ข้อบัญญัติ อบจ.กำหนดและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
– งานควบคุมทรัพย์สินที่มอบให้ส่วนรายการอื่น / หน่วยงานยืมใช้ประโยชน์ โดยการจัดทำทะเบียนคุมการให้ยืมทรัพย์สิน, ทะเบียนคุมรายชื่อผู้ยืม และเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามทวงถามก่อนครบกำหนดสัญญา
– งานติดต่อประสานงานข้อมูลด้านทรัพย์สินระหว่าง อบจ.สระบุรี กับส่วนราชการภายนอก
– งานจัดทำทะเบียนคุมการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารพัสดุตามนโยบายผู้บริหาร
– งานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ของ อบจ.สระบุรี
– งานรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ ด้านทรัพย์สิน เพื่อจัดทำรายงานส่ง สตง. กระทรวงมหาดไทยทุกระยะ 30 วัน
– งานจัดทำทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ทั้งประเภทครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกรายการ เฉพาะกรณีทรัพย์สินอยู่ระหว่างการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นยืมใช้ฯ, อบจ.ขอใช้ฯ, อบจ.ขอเช่า, อบจ.ให้เช่าฯ
– งานการกำกับดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์ ตลอดอายุสัญญานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
– งานเสนอความเห็นการบริหารพัสดุต่อผู้บริหาร และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
– งานบันทึกข้อมูลลงทะเบียนกลางเพื่อเป็นสถิติการปรับปรุง/บำรุงรักษาทรัพย์สินทุกรายการ
– งานศึกษา, วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปปัญหาอุปสรรค เพื่อเสนอความเห็นในการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– งานกำหนดเลขรหัสพัสดุทรัพย์สินของ อบจ. พร้อมลงรหัสพัสดุบนทรัพย์สินที่ได้จัดหาก่อนส่งมอบให้หน่วยงาน/ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ใช้ประโยชน์ทุกรายการ
– งานประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพย์สิน ของ อบจ.สระบุรี ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
– งานจัดทำรายงานงบทรัพย์สิน เพื่อสรุปมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นของ อบจ. ทุกรอบระยะ 4 เดือนและรอบปีงบประมาณ
– งานวางระบบการควบคุมการใช้, ดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบจ.ให้เหมาะสม
– งานชี้แจงตอบข้อซักถามด้านทรัพย์สินต่อ สตง. ผู้ตรวจราชการกรมฯ , หน่วยตรวจสอบภายใน
– งานการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นของ อบจ. ให้เป็นปัจจุบัน ด้วยวิธีคิดค่าเสื่อมราคา
– งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดินและอื่น ๆ) และแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์
– งานจัดทำทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ประเภทบ้านพัก อาคารพาณิชย์
– งานให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านทรัพย์สิน ต่อหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีได้รับการร้องขอ
– งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ อบจ.สระบุรี ทุกรายการ ในลักษณะของทะเบียนพัสดุกลางโดยแยกเป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
– งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พ.ด.1), ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ (พ.ด.2) และบัญชีงบหน้าประจำ เลขรหัสพัสดุ (พ.ด.3) ของทรัพย์สิน ของ อบจ. สระบุรี ทุกรายการ
– งานต่อทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์
– งานวางระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
– งานรวบรวมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินที่หน่วยงานอื่นขอใช้ประโยชน์ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
– งานเสนอความเห็นเพื่อสอบหาข้อเท็จจริง ในฐานะพัสดุกลางผู้รับรายงานความชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ หรือกรณีพัสดุหมดความจำเป็นหรือสูญหาย
– งานเสนอความเห็นในฐานะพัสดุกลาง กรณีอนุญาตให้หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ใช้ทรัพย์สิน ขอต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนทรัพย์สินประเภทอาคารหรือส่วนประกอบ เพื่อประโยชน์ของราชการ
– งานการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบฯ พัสดุ (ขาย, แลกเปลี่ยน, โอน และแปรสภาพหรือทำลาย รวมถึงการจำหน่ายเป็นสูญ)
– งานสอบทานเอกสารหลักฐานด้านนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวิชาการและประมวลผล
– งานประสานและรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนจัดหาพัสดุจากทุกส่วนราชการ (ผด.1)
– งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีของ อบจ. (ผด.2) สำหรับพัสดุทุกประเภทเช่น จัดซื้อ,จัดจ้าง, จัดทำเอง, ขอเช่าใช้, ขอยืมใช้, รับโอนมา,รับบริจาค และวิธีอื่น ๆ
– งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.3)
– งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุระยะปานกลาง 3 – 5 ปี (ผด.4)
– งานจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (ผด.6)
– งานรายงานผลโครงการเงินอุดหนุนทุกประเภทตามระยะเวลาที่กำหนด
– งานออกหนังสือรับรองผลงานการจัดจ้างโครงการต่าง ๆ แก่ผู้รับจ้าง
– งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลหลักประกันสัญญา และตรวจสอบหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
– งานจัดเก็บ หนังสือค้ำประกันสัญญา และเอกสารแทนตัวเงิน เช่น พันธบัตร ซึ่งคู่สัญญานำมาเป็นหลักประกันสัญญาและหลักประกันซอง
– งานประสานการขอสำเนาเอกสารและจัดเก็บสัญญาซื้อ – ขาย / สัญญาจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ใบตรวจรับการจ้างเพื่อประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค้ำประกันสัญญา
– งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีงานซื้อหรือจ้างชำรุดบกพร่อง
– งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา
– งานจัดทำทะเบียนคุมการรับหลักประกันซอง และหลักประกันสัญญา
– งานแจ้งและติดตามผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน ก่อนคืนหลักประกันสัญญาจากคณะกรรมการตรวจรับรองผลงาน
– งานรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อจัดทำฎีกาถอนคืนหลักประกันสัญญา
– งานตรวจสอบและกระทบยอดเงินประกันสัญญาคงเหลือให้ถูกต้องตรงกับงบการเงิน
– งานรวบรวมรายละเอียดโครงการประเภทถนน สะพานที่พ้นภาระผูกพันประกันความชำรุดบกพร่อง แจ้งกองช่างเพื่อวางแผนซ่อมแซมบำรุงรักษา
– งานแจ้งผู้รับจ้าง ผู้ขายเพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง/งานซื้อ
– งานแจ้งและติดตามรายงานผลการแก้ไขความชำรุดบกพร่องจากช่างผู้ควบคุมงาน
– งานแจ้งผู้ค้ำประกันตามหลักประกันสัญญาเพื่อขอใช้สิทธิเรียกร้องกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องของงาน
– งานรับหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันเข้าเป็นรายได้ อบจ.
– งานเก็บรักษาระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานธุรการและงานสารบรรณของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานตรวจสอบและกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
– งานสิทธิและสวัสดิการข้าราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานเขียนโครงการเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในส่วนของกองพัสดุและทรัพย์สิน – งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายในส่วนของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย
– งานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้ในราชการ อบจ.
– งานวางระบบควบคุมภายในของฝ่ายวิชาการและประมวลผล
– งานทำใบขออนุญาตใช้รถ, การเขียนรายงานใช้รถ, การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานด้านบุคลากรของกองพัสดุ (คุมวันลา การขออนุญาตไปราชการต่าง ๆ การจัดทำแผนอัตรากำลัง และงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลของกองพัสดุและทรัพย์สิน)
– งานด้านเอกสารชี้แจงตอบข้อซักถามงานในภาพรวมของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานจัดทำป้ายประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในภาพรวมของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/struct