กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางจุฑาษร บำรุงกิจ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

กมลชนก ตรีทอง
นางกมลชนก ตรีทอง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ละอองดาว บำรุงญาติ
นางละอองดาว บำรุงญาติ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
สุจิตรา สีขนุน
นางสาวสุจิตรา สีขนุน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ยุวรรณดา ภาษี
นางสาวยุวรรณดา ภาษี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ฤทธิรงค์ ชัยชนะ
นายฤทธิรงค์ ชัยชนะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางปิยวรรณ ขุนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กฤติญา จิระกรวัฒนะ
นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รัชนก ประโยชน์ยิ่ง
นางสาวรัชนก ประโยชน์ยิ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จุฑามาศ ผอบเพ็ชร
นางสาวจุฑามาศ ผอบเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อัมพร  ประชาชน
นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เดือนเพ็ญ ระวังการ
นางสาวเดือนเพ็ญ ระวังการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อกนิษฐ์ เกริกกุลธร
นายอกนิษฐ์ เกริกกุลธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ณภาภัช แสวงทรัพย์
นางสาวณภาภัช แสวงทรัพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุชานุช วงษ์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นาฏยา ทองขาว
นางนาฏยา ทองขาว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ปวีณา ศรีมะโน
นางปวีณา ศรีมะโน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สุมาลี พุ่มสุข
นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ราตรี พงษ์หา
นางสาวราตรี พงษ์หา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สุธาทิพย์ มหาวงษ์
นางสาวสุธาทิพย์ มหาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อนุชา อินโพธิ์
นายอนุชา อินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/supply