กองพัสดุและทรัพย์สิน

นิภา ประชีพฉาย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

ฝ่ายทรัพย์สิน

ฝ่ายวิชาการและประมวลผล

พจนาฏ ต่อสุวรรณ์
นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
ละอองดาว บำรุงญาติ
นางละอองดาว บำรุงญาติ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ละอองดาว บำรุงญาติ
นางละอองดาว บำรุงญาติ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประมวลผล
ยุวรรณดา ภาษี
นางสาวยุวรรณดา ภาษี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ฤทธิรงค์ ชัยชนะ
นายฤทธิรงค์ ชัยชนะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สุจิตรา สีขนุน
นางสาวสุจิตรา สีขนุน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
อัมพร  ประชาชน
นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบญจมาศ พรหมทา
นางเบญจมาศ พรหมทา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
จุฑามาศ ผอบเพ็ชร
นางสาวจุฑามาศ ผอบเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กฤติญา จิระกรวัฒนะ
นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รัชนก ประโยชน์ยิ่ง
นางสาวรัชนก ประโยชน์ยิ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ณภาภัช แสวงทรัพย์
นางสาวณภาภัช แสวงทรัพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เดือนเพ็ญ ระวังการ
นางสาวเดือนเพ็ญ ระวังการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กมลชนก ตรีทอง
นางกมลชนก ตรีทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
อกนิษฐ์ เกริกกุลธร
นายอกนิษฐ์ เกริกกุลธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นาฏยา ทองขาว
นางนาฏยา ทองขาว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ปวีณา ศรีมะโน
นางปวีณา ศรีมะโน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สุธาทิพย์ มหาวงษ์
นางสาวสุธาทิพย์ มหาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สุมาลี พุ่มสุข
นางสุมาลี พุ่มสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อนุชา อินโพธิ์
นายอนุชา อินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/supply