กองพัสดุและทรัพย์สิน


- -
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
-

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

ฝ่ายทรัพย์สิน

ฝ่ายวิชาการและประมวลผล

พจนีย์ ทับเงิน
นางพจนีย์ ทับเงิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประมวลผล
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
ละอองดาว บำรุงญาติ
นางละอองดาว บำรุงญาติ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
พจนีย์ ทับเงิน
นางพจนีย์ ทับเงิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประมวลผล
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ยุวรรณดา ภาษี
นางสาวยุวรรณดา ภาษี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบญจมาศ พรหมทา
นางเบญจมาศ พรหมทา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สุจิตรา สีขนุน
นางสาวสุจิตรา สีขนุน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สมพิศ คงสม
นางสมพิศ คงสม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ณภาภัช แสวงทรัพย์
นางสาวณภาภัช แสวงทรัพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จุฑามาศ ผอบเพ็ชร
นางสาวจุฑามาศ ผอบเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กมลชนก ตรีทอง
นางกมลชนก ตรีทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รัชนก ประโยชน์ยิ่ง
นางสาวรัชนก ประโยชน์ยิ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นาฏยา ทองขาว
นางนาฏยา ทองขาว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เดือนเพ็ญ ระวังการ
นางสาวเดือนเพ็ญ ระวังการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อัมพร  ประชาชน
นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อกนิษฐ์ เกริกกุลธร
นายอกนิษฐ์ เกริกกุลธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กฤติญา จิระกรวัฒนะ
นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายฤทธิรงค์ ชัยชนะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ปวีณา ศรีมะโน
นางปวีณา ศรีมะโน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สุธาทิพย์ มหาวงษ์
นางสาวสุธาทิพย์ มหาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สุมาลี พุ่มสุข
นางสุมาลี พุ่มสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อนุชา อินโพธิ์
นายอนุชา อินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/supply