หน่วยตรวจสอบภายใน

เมทินี เข็มทอง
นางเมทินี ปรีดากิตวรกุล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)
เอมอร ก้อนคำใหญ่
นางสาวเอมอร ก้อนคำใหญ่
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ปิยะพร อินทบุตร
นางสาวปิยะพร อินทบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
กัญญาวีร์ ฟักเขียว
นางสาวกัญญาวีร์ ฟักเขียว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเขมากร ทองกลม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/audit