หน่วยตรวจสอบภายใน

เมทินี เข็มทอง
นางเมทินี ปรีดากิตวรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เอมอร ก้อนคำใหญ่
นางสาวเอมอร ก้อนคำใหญ่
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กาญจนา แขไข
นางสาวกาญจนา แขไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ปิยะพร อินทบุตร
นางสาวปิยะพร อินทบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
กัญญาวีร์ ฟักเขียว
นางสาวกัญญาวีร์ ฟักเขียว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเขมากร ทองกลม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/audit