หน่วยตรวจสอบภายใน

เมทินี เข็มทอง
นางเมทินี ปรีดากิตวรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางนงค์นุช ศรีนาคา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สุวรรณา แก้วหัสดี
นางสาวสุวรรณา แก้วหัสดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ธัญวรัตม์ ห่อบุตร
นางธัญวรัตม์ ห่อบุตร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กนกวรรณ คงศักดิ์
นางกนกวรรณ คงศักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ปิยะพร อินทบุตร
นางสาวปิยะพร อินทบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/audit