หน่วยตรวจสอบภายใน

เมทินี เข็มทอง
นางเมทินี ปรีดากิตวรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางนงค์นุช ศรีนาคา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวสุวรรณา แก้วหัสดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ปิยะพร อินทบุตร
นางสาวปิยะพร อินทบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/audit