กองคลัง

ธัญลักษณ์ สวัสสดิ์
นางธัญลักษณ์ สวัสสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ลภัสรดา มาลินันท์
นางลภัสรดา มาลินันท์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
พจนาฏ ต่อสุวรรณ์
นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นางณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
พรศรี ไสยาสน์
นางสาวพรศรี ไสยาสน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วาสนา นาคสุทธิ์
นางสาววาสนา นาคสุทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สุภาพ รุ่งธรรม
นางสุภาพ รุ่งธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วิภาดา ยอดวิชา
นางสาววิภาดา ยอดวิชา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สุวิมล วัฒนา
นางสุวิมล วัฒนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาวพัชรินทร์รัชต์ จงชาณสิทโธ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
บรรจง วุฒิยานันท์
นางบรรจง วุฒิยานันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นีรวรรณ กองจุ้ย
นางสาวนีรวรรณ กองจุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จุฑาพร แหวนเพชร์
นางสาวจุฑาพร แหวนเพชร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กัญญ์ชลิดา ทองอ้วน
นางสาวกัญญ์ชลิดา ทองอ้วน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นายไธพัตย์ รมยะถาวรศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวปิยะฉัตร อ่อนละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อรปรียา กาญจน์แก้ว
นางอรปรียา กาญจน์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สมพร พวงหิรัญ
นายสมพร พวงหิรัญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
พงศกร วายุบุตร
นายพงศกร วายุบุตร
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/finance