กองคลัง

ธัญลักษณ์ สวัสสดิ์
นางธัญลักษณ์ สวัสสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ลภัสรดา มาลินันท์
นางลภัสรดา มาลินันท์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
พจนาฏ ต่อสุวรรณ์
นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นางณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
พัชรินทร์รัชต์ จงชาณสิทโธ
นางสาวพัชรินทร์รัชต์ จงชาณสิทโธ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สุวิมล วัฒนา
นางสุวิมล วัฒนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
สุภาพ รุ่งธรรม
นางสุภาพ รุ่งธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วิภาดา ยอดวิชา
นางสาววิภาดา ยอดวิชา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วารี จีรจิตต์
นางสาววารี จีรจิตต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
จุฑาพร แหวนเพชร์
นางสาวจุฑาพร แหวนเพชร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อรปรียา กาญจน์แก้ว
นางอรปรียา กาญจน์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นีรวรรณ กองจุ้ย
นางสาวนีรวรรณ กองจุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปิยะฉัตร อ่อนละออ
นางสาวปิยะฉัตร อ่อนละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์
นางสาวอาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ไธพัตย์ รมยะถาวรศักดิ์
นายไธพัตย์ รมยะถาวรศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สมพร พวงหิรัญ
นายสมพร พวงหิรัญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ภูริชญา มุขขุนทด
นางสาวภูริชญา มุขขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พงศกร วายุบุตร
นายพงศกร วายุบุตร
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/finance