กองคลัง

นิยม เต่าทอง
นางนิยม เต่าทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

รัชนี คงเจริญ
นางรัชนี คงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
พจนาฏ ต่อสุวรรณ์
นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นางณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ลภัสรดา มาลินันท์
นางลภัสรดา มาลินันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วาสนา นาคสุทธิ์
นางสาววาสนา นาคสุทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สุภาพ รุ่งธรรม
นางสุภาพ รุ่งธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
พรศรี ไสยาสน์
นางสาวพรศรี ไสยาสน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สุวิมล ลมเชย
นางสุวิมล ลมเชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
จุฑาพร แหวนเพชร์
นางสาวจุฑาพร แหวนเพชร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วิภาดา ยอดวิชา
นางสาววิภาดา ยอดวิชา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นีรวรรณ กองจุ้ย
นางสาวนีรวรรณ กองจุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บรรจง วุฒิยานันท์
นางบรรจง วุฒิยานันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กัญญ์ชลิดา ทองอ้วน
นางสาวกัญญ์ชลิดา ทองอ้วน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
อรปรียา กาญจน์แก้ว
นางอรปรียา กาญจน์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมพร พวงหิรัญ
นายสมพร พวงหิรัญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
พงศกร วายุบุตร
นายพงศกร วายุบุตร
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/finance