กองคลัง

นิยม เต่าทอง
นางนิยม เต่าทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

รัชนี คงเจริญ
นางรัชนี คงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
รัชนี คงเจริญ
นางรัชนี คงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รัชนี คงเจริญ
นางรัชนี คงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
ลภัสรดา มาลินันท์
นางลภัสรดา มาลินันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วิภาดา ยอดวิชา
นางสาววิภาดา ยอดวิชา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สุภาพ รุ่งธรรม
นางสุภาพ รุ่งธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นางณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สุวิมล ลมเชย
นางสุวิมล ลมเชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
วาสนา นาคสุทธิ์
นางสาววาสนา นาคสุทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พรศรี ไสยาสน์
นางสาวพรศรี ไสยาสน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ละอองดาว บำรุงญาติ
นางละอองดาว บำรุงญาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
อรปรียา กาญจน์แก้ว
นางอรปรียา กาญจน์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บรรจง วุฒิยานันท์
นางบรรจง วุฒิยานันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นีรวรรณ กองจุ้ย
นางสาวนีรวรรณ กองจุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จุฑาพร แหวนเพชร์
นางสาวจุฑาพร แหวนเพชร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมพร พวงหิรัญ
นายสมพร พวงหิรัญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
พงศกร วายุบุตร
นายพงศกร วายุบุตร
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/finance