กองคลัง

ธัญลักษณ์ สวัสสดิ์
นางธัญลักษณ์ สวัสสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ลภัสรดา มาลินันท์
นางลภัสรดา มาลินันท์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
พจนาฏ ต่อสุวรรณ์
นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
นางณัฐาศินี วัฒนกัลยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นงค์นุช ศรีนาคา
นางนงค์นุช ศรีนาคา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สุวิมล วัฒนา
นางสุวิมล วัฒนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
อารีวัลย์ เตสง่าวงศ์
นางสาวอารีวัลย์ เตสง่าวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
พัชรินทร์รัชต์ จงชาณสิทโธ
นางสาวพัชรินทร์รัชต์ จงชาณสิทโธ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วารี จีรจิตต์
นางสาววารี จีรจิตต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
จุฑาพร แหวนเพชร์
นางสาวจุฑาพร แหวนเพชร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กฤษนีย์ บุญประเสริฐ
นางสาวกฤษนีย์ บุญประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นีรวรรณ กองจุ้ย
นางสาวนีรวรรณ กองจุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปิยะฉัตร อ่อนละออ
นางสาวปิยะฉัตร อ่อนละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วิภาดา ยอดวิชา
นางสาววิภาดา ยอดวิชา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ไธพัตย์ รมยะถาวรศักดิ์
นายไธพัตย์ รมยะถาวรศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พรทิพย์ มะไฟ
นางสาวพรทิพย์ มะไฟ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อรปรียา กาญจน์แก้ว
นางอรปรียา กาญจน์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สุภลักษณ์ ผึ่งผาย
นางสาวสุภลักษณ์ ผึ่งผาย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์
นางสาวอาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ภูริชญา มุขขุนทด
นางสาวภูริชญา มุขขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สมพร พวงหิรัญ
นายสมพร พวงหิรัญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
พงศกร วายุบุตร
นายพงศกร วายุบุตร
พนักงานขับรถยนต์

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/finance