กองสาธารณสุข

สายฝน ตรีเนตร
นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โชติรส อาดำ
นางโชติรส อาดำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ปวีณา จำนงค์หมู่
นางสาวปวีณา จำนงค์หมู่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ภูพรรษา เย็นเพชร
นางสาวภูพรรษา เย็นเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วาธิณี วงศาโรจน์
นางสาววาธิณี วงศาโรจน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ธนตพร โพชสาลี
นางสาวธนตพร โพชสาลี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ชฏากาญจน์ รอดสการ
นางสาวชฏากาญจน์ รอดสการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เด่นนภา คำผง
นางเด่นนภา คำผง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นิภาพร เหง้าศิริ
นางสาวนิภาพร เหง้าศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ศุภสิทธิ์ อุดมพงษ์
นายศุภสิทธิ์ อุดมพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นริศรา รักษาภักดี
นางสาวนริศรา รักษาภักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
เพ็ญนภา จันทร์อิน
นางสาวเพ็ญนภา จันทร์อิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
สุภาวดี อรุณศรี
นางสาวสุภาวดี อรุณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปวินณา วัฒนะจันทร์
นางสาวปวินณา วัฒนะจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ลักษิกา แสงทา
นางสาวลักษิกา แสงทา
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
พัฒนะ สินปรุ
นายพัฒนะ สินปรุ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/publichealth