กองสาธารณสุข

สายฝน ตรีเนตร
นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โชติรส อาดำ
นางโชติรส อาดำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
จีรวุธ ทองทศ
นายจีรวุธ ทองทศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ภูพรรษา เย็นเพชร
นางสาวภูพรรษา เย็นเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วาธิณี วงศาโรจน์
นางสาววาธิณี วงศาโรจน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ธนตพร โพชสาลี
นางสาวธนตพร โพชสาลี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ชฏากาญจน์ รอดสการ
นางสาวชฏากาญจน์ รอดสการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ่มศรีพุทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ปวีณา จำนงค์หมู่
นางสาวปวีณา จำนงค์หมู่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นิภาพร เหง้าศิริ
นางสาวนิภาพร เหง้าศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เด่นนภา คำผง
นางเด่นนภา คำผง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เพ็ญนภา จันทร์อิน
นางสาวเพ็ญนภา จันทร์อิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายสลาวุฒิ ไวยบท
พนักงานขับรถยนต์
ปวินณา วัฒนะจันทร์
นางสาวปวินณา วัฒนะจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นริศรา รักษาภักดี
นางสาวนริศรา รักษาภักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ลักษิกา แสงทา
นางสาวลักษิกา แสงทา
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สุภาวดี อรุณศรี
นางสาวสุภาวดี อรุณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


- -
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
สมเกียรติ มีแลบ
นายสมเกียรติ มีแลบ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/publichealth