กองสาธารณสุข


นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โชติรส อาดำ
นางโชติรส อาดำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
อังสุมารินทร์ ตะเพียนทอง
นางสาวอังสุมารินทร์ ตะเพียนทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สุภาวดี อรุณศรี
นางสาวสุภาวดี อรุณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ภาวิณี ฟองจามร
นางสาวภาวิณี ฟองจามร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นิภาพร เหง้าศิริ
นางสาวนิภาพร เหง้าศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/publichealth