กองสาธารณสุข

สายฝน ตรีเนตร
นางสายฝน ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

พจนีย์ ทองเสม
นางพจนีย์ ทองเสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โชติรส อาดำ
นางโชติรส อาดำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ปวีณา จำนงค์หมู่
นางสาวปวีณา จำนงค์หมู่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ภูพรรษา เย็นเพชร
นางสาวภูพรรษา เย็นเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วาธิณี วงศาโรจน์
นางสาววาธิณี วงศาโรจน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปวีณา จำนงค์หมู่
นางสาวปวีณา จำนงค์หมู่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ชฏากาญจน์ รอดสการ
นางสาวชฏากาญจน์ รอดสการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เด่นนภา คำผง
นางเด่นนภา คำผง
เจ้าพนักสาธารณสุขชำนาญงาน
ธนตพร โพชสาลี
นางสาวธนตพร โพชสาลี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อังสุมารินทร์ ตะเพียนทอง
นางสาวอังสุมารินทร์ ตะเพียนทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นริศรา รักษาภักดี
นางสาวนริศรา รักษาภักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นิภาพร เหง้าศิริ
นางสาวนิภาพร เหง้าศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ศุภสิทธิ์ อุดมพงษ์
นายศุภสิทธิ์ อุดมพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
สุภาวดี อรุณศรี
นางสาวสุภาวดี อรุณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ภาวิณี ฟองจามร
นางสาวภาวิณี ฟองจามร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ลักษิกา แสงทา
นางสาวลักษิกา แสงทา
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เพ็ญนภา จันทร์อิน
นางสาวเพ็ญนภา จันทร์อิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/publichealth