การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[ประชาคม] การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – (24 ม.ค. 2566)

[ประชาคม] การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 – (21 มี.ค. 2566)

[ประชาคม] การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 – (3 เม.ย. 2566)ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/mycommunity