การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 ของ อบจ.สระบุรี – (25 ต.ค. 2566)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด – (26 ก.ย. 2566)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

ผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ของ อบจ.สระบุรี – (28 มิ.ย. 2566)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด – (30 พ.ค. 2566)

[ประชาคม] การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – (24 ม.ค. 2566)

[ประชาคม] การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 – (21 มี.ค. 2566)

[ประชาคม] การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 – (3 เม.ย. 2566)ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/mycommunity