กองการเจ้าหน้าที่

สมาน มงคล
ว่าที่เรืออากาศตรีสมาน มงคล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
วัชรพงค์ เหล่าสุโพธิ์
นายวัชรพงค์ เหล่าสุโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อรอนงค์ เปรมปรามอมร
นางสาวอรอนงค์ เปรมปรามอมร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สุทธิพงษ์ กรกฎ
นายสุทธิพงษ์ กรกฎ
นิติกรปฏิบัติการ
อุษา โล่ห์เงิน
นางสาวอุษา โล่ห์เงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สุทามาศ เกิดสมบุญ
นางสาวสุทามาศ เกิดสมบุญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กฤษณา ทรัพย์ภารี
นางสาวกฤษณา ทรัพย์ภารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิชัย ตันติวุฒิ
นายวุฒิชัย ตันติวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ไอริณ เทียนเงิน
นางสาวไอริณ เทียนเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นันทิมา ศรีฤทธิ์
นางสาวนันทิมา ศรีฤทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/personnel