กองการเจ้าหน้าที่


นางสาวอัชลี ไวยบท
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
เพชรรุ่ง มะยมทอง
นายเพชรรุ่ง มะยมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อรอนงค์ เปรมปรามอมร
นางสาวอรอนงค์ เปรมปรามอมร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อัจฉรา นิยม
นางสาวอัจฉรา นิยม
นิติกรปฏิบัติการ
กฤษณา ทรัพย์ภารี
นางสาวกฤษณา ทรัพย์ภารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สุทามาศ เกิดสมบุญ
นางสาวสุทามาศ เกิดสมบุญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พัฒธาวินท์ นันท์วิชชานนท์
นายพัฒธาวินท์ นันท์วิชชานนท์
นิติกรปฏิบัติการ
มาริษา สิริโชคประเสริฐ
นางสาวมาริษา สิริโชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิชัย ตันติวุฒิ
นายวุฒิชัย ตันติวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ไพศาล ทบศรี
นายไพศาล ทบศรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พลอยวินิดา หนูเปลี่ยน
นางสาวพลอยวินิดา หนูเปลี่ยน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ณิชา สุวรรณโชติ
นางสาวณิชา สุวรรณโชติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ชลธิชา สุทธิรัตน์
นางสาวชลธิชา สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยนิติกร
สุพัตรา สิทธิปัญญา
นางสาวสุพัตรา สิทธิปัญญา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นันทิมา ศรีฤทธิ์
นางสาวนันทิมา ศรีฤทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สุวิมล สมมาตร
นางสาวสุวิมล สมมาตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ชาญวิธ แสงใส
นายชาญวิธ แสงใส
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ณัฐมล พงษ์สุข
นางสาวณัฐมล พงษ์สุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พีรญา ประชากุล
นางสาวพีรญา ประชากุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
กมลวรรณ สอนมัง
นางสาวกมลวรรณ สอนมัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ประภัสสร เปี่ยมวัฒนา
นางสาวประภัสสร เปี่ยมวัฒนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
อรพิณ เจียรนิมิต
นางสาวอรพิณ เจียรนิมิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/personnel