กองการเจ้าหน้าที่

สมาน มงคล
ว่าที่เรืออากาศตรีสมาน มงคล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางศิริพร เกตุมณี
นางศิริพร เกตุมณี
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พงษ์เทพ จันทรไพร
นายพงษ์เทพ จันทรไพร
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม
พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
ระพีพรรณ มูลคำ
นางสาวระพีพรรณ มูลคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิริยา แสงมณี
นางสาววิริยา แสงมณี
นิติกรชำนาญการ
สุทามาศ เกิดสมบุญ
นางสาวสุทามาศ เกิดสมบุญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อังคณา รื่นเริง
นางอังคณา รื่นเริง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นันทิมา ศรีฤทธิ์
นางสาวนันทิมา ศรีฤทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โสภิตา ฤทธี
นางสาวโสภิตา ฤทธี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/personnel