กองการเจ้าหน้าที่

สมาน มงคล
ว่าที่เรืออากาศตรีสมาน มงคล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

ตวิษา โล่ลา
นางสาวตวิษา โล่ลา
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
พจนีย์ ทองอินทร์
นางสาวพจนีย์ ทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
พงศกร สถาพรบำรุงเผ่า
จ่าสิบตำรวจพงศกร สถาพรบำรุงเผ่า
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เพชรรุ่ง มะยมทอง
นายเพชรรุ่ง มะยมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อรอนงค์ เปรมปรามอมร
นางสาวอรอนงค์ เปรมปรามอมร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พัฒธาวินทร์ นันท์วิชชานนท์
นายพัฒธาวินทร์_นันท์วิชชานนท์
นิติกรปฏิบัติการ
กฤษณา ทรัพย์ภารี
นางสาวกฤษณา ทรัพย์ภารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สุทามาศ เกิดสมบุญ
นางสาวสุทามาศ เกิดสมบุญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ชลธิชา สุทธิรัตน์
นางสาวชลธิชา สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยนิติกร
ไอริณ เทียนเงิน
นางสาวไอริณ เทียนเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วุฒิชัย ตันติวุฒิ
นายวุฒิชัย ตันติวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
พลอยวินิดา หนูเปลี่ยน
นางสาวพลอยวินิดา หนูเปลี่ยน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
มาริษา สิริโชคประเสริฐ
นางสาวมาริษา สิริโชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สุพัตรา สิทธิปัญญา
นางสาวสุพัตรา สิทธิปัญญา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นันทิมา ศรีฤทธิ์
นางสาวนันทิมา ศรีฤทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ชาญวิธ แสงใส
นายชาญวิธ แสงใส
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สุวิมล สมมาตร
นางสาวสุวิมล สมมาตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ไพศาล ทบศรี
นายไพศาล ทบศรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ณัฐมล พงษ์สุข
นางสาวณัฐมล พงษ์สุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
อรพิณ เจียรนิมิต
นางสาวอรพิณ เจียรนิมิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/personnel