วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2566-2570)

 
 

วิสัยทัศน์
“สาธารณูปการ สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริการจัดการที่ดี

 
 
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/vision