ITA 2567

 1. โครงสร้าง   
 2. ข้อมูลผู้บริหาร   
 3. อำนาจหน้าที่   
 4. ข้อมูลการติดต่อ   
 5. ข่าวประชาสัมพันธ์   
 6. Q&A   
 7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   
 8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
 9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
 10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
 11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ   
 12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ   
 13. E-Service   
 14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
 15. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
 16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
 17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
 18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
 20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
 21. การขับเคลื่อนจริยธรรม   
 22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
 26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   
 27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   
 28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy   
 29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา   
 30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน   
 31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   
 32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
 33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
 34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
 35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/ita-2567