คู่มือบริการประชาชน

 1. คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
 2. คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
 3. คู่มือสำหรับประชาชน การชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม
 4. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
 5. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
 7. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
 8. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
 10. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 12. คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 13. คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 14. คู่มือสำหรับประชาชน คำขออนุญาต ซ่อม สร้าง ปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นฯ (สำนักช่าง)
 15. คู่มือสำหรับประชาชน คำขออนุญาต ปักเสา พาดสาย วางท่อ ในเขตทางหลวงท้องถิ่นฯ (สำนักช่าง)
 16. คู่มือสำหรับประชาชน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 17. คู่มือสำหรับประชาชน ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
 18. คู่มือสำหรับประชาชน ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง อ.บ้านหมอ
 19. คู่มือสำหรับประชาชน ห้องสมุดเสริมปัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 20. คู่มือสำหรับประชาชน การย้ายนักเรียนเข้าเรียน ในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 21. คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียน ในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 22. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 23. คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 24. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ ในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 25. คู่่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 26. คู่่มือสำหรับประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์
 27. คู่่มือสำหรับประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร/ขอคำปรึกษา
 28. คู่่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า-ออก ในเขตทางหลวงท้องถิ่นเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

 
 
 
 

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/myguide