การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.แก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

   ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ส.ถ. 6/1)     (7 มิ.ย. 66)

   ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)


   ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง ทั้ง 18 หน่วย


   ใบสมัครรับเลือกตั้ง

   บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

   หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี

   ตารางการตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร

   คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับสมัคร


   ประกาศ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง     (4 ก.ย. 66)

   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ. 4/4) และ ชื่อผู้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ส.ถ. 4/5)     (28 เม.ย. 66)

   ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี     (26 เม.ย. 66)

   ประกาศแขวงทางหลวงสระบุรี กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 5 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     (21 เม.ย. 66)

   ประกาศ การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี     (11 เม.ย. 66)

   ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 5     (10 เม.ย. 66)

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 036-222997

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/re-elect-2566