รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 13 บ้านซับใหม่ ซอยภักดีนอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ….. (31 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างเหมาเช่าโป๊ะพร้อมรถขุดไฮดรอลิค บูมยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร (แบ็คโฮ) ขนาด PC120 ….. (31 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยร้อน (Hot Mix) จำนวน 186 ตัน เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง ฯ ….. (30 พ.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (29 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (29 พ.ค. 66)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (29 พ.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านพระยาทด ต.พระยาทด อ. เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (23 พ.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0023 บ้านหรเทพ-บ้านดอนทอง ต.หรเทพ-ต.ดอนทอง อ.บ้านหมอ-อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (23 พ.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ….. (23 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,220 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ….. (23 พ.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 1,960 ลูกบาศก์เมตร ….. (23 พ.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (22 พ.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ….. (22 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,180 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (19 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,640 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯ ….. (19 พ.ค. 66)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (19 พ.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 พ.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (18 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0017 บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (18 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี – ตะกุด – ตลิ่งชัน ต.ตะกุด – ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (18 พ.ค. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (18 พ.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (18 พ.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ ….. (16 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมา เช่าโป๊ะพร้อมรถขุดไฮดรอลิค บูมยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร (แบ็คโฮ) ขนาด PC120 ….. (16 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุลูงรัง จำนวน 1,716 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯ ….. (16 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0014 บ้านโคกกลาง-บ้านโคกขี้เหล็ก ต.โพนทอง-ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0060 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1003-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง สบ.ถ.61-006 บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านท่าคล้อกลาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0027 บ้านดินสอพอง – บ้านโคกเสลา ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0016 บ้านขอนชะโงก – บ้านหนองอุ่ม ต.คชสิทธิ์ – ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ่อมะแฟน – คลองม่วง หมู่ที่ 1,2 บ้านปากคลอง ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุด ฯ ….. (15 พ.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CSS-1 และ Hot Mix ….. (15 พ.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ….. (12 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว, สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง, ลูกแก้วสะท้อนแสง และน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อตีเส้นจราจร ฯ ….. (12 พ.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินฝุ่น จำนวน 1,020 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯ ….. (11 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 385 ลูกบาศก์เมตร ….. (11 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมแซมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0027 ฯ และสาย สบ.ถ1-0028 ฯ ….. (10 พ.ค. 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์คอมมอนเรลไดเร็คอินเจ็คชั่น พลังเทอร์โบ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,009 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ….. (9 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน และ 2 รายการ ….. (9 พ.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางน้ำแอสฟัลต์ CMS-2h และประเภทยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ….. (3 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ….. (3 พ.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 พ.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (2 พ.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร ….. (2 พ.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 พ.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0053 บ้านโป่งเก้ง – บ้านซับเหว ตำบลซับสนุ่น – ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ….. (1 พ.ค. 66)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-05-2566