รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนธันวาคม 2563 …. (26 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0013 สายบ้านลำบัวถึงบ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (26 ม.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี …. (26 ม.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (26 ม.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant)
เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ในอาคารสำนักงาน …. (21 ม.ค. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0013
สายบ้านลำบัวถึงบ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (20 ม.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า แบบแขนยาว จำนวน 1 คัน …. (19 ม.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (18 ม.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่
11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค
จ.สระบุรี …. (18 ม.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 1-4 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
เชื่อมต่อถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ …. (18 ม.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8
ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ไปเชื่อมถนนพหลโยธิน …. (18 ม.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมเขต ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ
หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (18 ม.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท
บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (18 ม.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ห้วยแห้ง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling …. (18 ม.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) สายโท บริเวณ ต.พุคำจาน เชื่อม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling …. (18 ม.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) สาย 5 สบ.ถ.10925 หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี …. (18 ม.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เลียบคลอง 23
ขวา ฝั่งขวา) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ เชื่อม ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….
(18 ม.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง
ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ม.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055 (แยกทางหลวงหมายเลข
1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ม.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา ปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385 บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ม.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …. (15 ม.ค. 64)
ประกาศ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563) …. (14 ม.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
จากแยกคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านตอยาง ถึง หมู่ที่ 7
บ้านสันโท และหมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (14 ม.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 5,6 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.พุแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (14 ม.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0013
สายบ้านลำบัว-บ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (14 ม.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน …. (14 ม.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าประติมากรรม
และไฟฟ้าสาธารณะภายในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี …. (12 ม.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี …. (12 ม.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน
3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (11 ม.ค. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน ๓ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (5 ม.ค. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034
บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (5 ม.ค. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055
(แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (5 ม.ค. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385
บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (5 ม.ค. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-01-2564