รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0013
สายบ้านลำบัวถึงบ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (25 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งซ้าย เชื่อมเขตหมู่ที่
11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (25 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ งานจัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 3 ชุด …. (25 ก.พ. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างโรงยิมเนเซี่ยมอดิเรกสาร
บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี …. (25 ก.พ. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างโรงยิมเนเซี่ยมอดิเรกสาร
บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี …. (25 ก.พ. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) …. (25 ก.พ. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) …. (25 ก.พ. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมเขต ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 8
เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค …. (24 ก.พ. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ไผ่ต่ำ
อ.หนองแค จ.สระบุรี ไปเชื่อมถนนพหลโยธิน …. (24 ก.พ. 64)
สำเนา
สัญญา
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (24 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 …. (24 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 36 โครงการ …. (24 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ …. (24 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้
จ.สระบุรี …. (24 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (23 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Street Light)
บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า โรงเรียนหรเทพ
(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (19 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 3 แห่ง …. (19 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11
ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
…. (19 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6
ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
…. (19 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …. (19 ก.พ. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ …. (19 ก.พ. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) สายหมู่ที่ 1-4 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
เชื่อมต่อถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ …. (19 ก.พ. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ
หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (19 ก.พ. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (19 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กองพัสดุฯ) …. (18 ก.พ. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง
จ.สระบุรี …. (16 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034
บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
…. (15 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055
(แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี …. (15 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385
บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….
(15 ก.พ. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน …. (15 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Street Light)
บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า โรงเรียนหรเทพ
(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (15 ก.พ. 64)
ประกาศ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ.21-002 วังม่วง-มวกเหล็ก
ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ถนนสายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก
บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน
จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ช่วงที่ 1 ถนนสายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7
ต.ท่าคล้อ ช่วงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี เชื่อมระหว่างถนนสาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-โคกดินแดง …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สบ.ถ.98011) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายซอยแปด-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 2,5,6,8 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ 13 ถึง หมู่ที่ 11 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างวัดหนองอ่างทอง หมู่ที่ 7,4 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อม
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อม ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อระหว่าง ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา
ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h
เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0037
บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย และสาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงหมายเลข
3020-บ้านหนองโดนน้อย …. (10 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง
หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (9 ก.พ. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 2
ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (9 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง …. (9 ก.พ. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,250
ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (8 ก.พ. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัย
บริเวณทางโค้ง ถนนสาย สบ.ถ1-0022 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา
ต.หนองหัวโพ-ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี …. (4 ก.พ. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
(บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่) ในเขตทางหลวงท้องถิ่น อบจ.สระบุรี สาย
สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ระหว่าง กม.ที่ 1 + 000 – กม.ที่ 1
+ 800 ต.โคกแย้ – ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (4 ก.พ. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) สายบ้านปางหัวช้าง หมู่่ที่ 14 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี …. (3 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ลากจูง แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง …. (3 ก.พ. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (2 ก.พ. 64)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ.60-01 หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (1 ก.พ. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง …. (1 ก.พ. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-02-2564