รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565

สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ….. (25 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (23 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก จำนวน 3,192 ลูกบาศก์เมตร เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณรอบอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและสนามหญ้าเทียม ภายในสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ….. (23 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,190 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ อบต.ไผ่ขวาง จำนวน 2 สายทาง ฯ ….. (22 ก.พ. 65)

ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาบ สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (22 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาบ สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ – ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (22 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์งานระบบรับส่งวิทยุสื่อสาร ….. (21 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ ฯ ….. (21 ก.พ. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ – ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ….. (21 ก.พ. 65)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 บ้านหนองโดนน้อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ….. (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ….. (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ….. (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (21 ก.พ. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาและติดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) พร้อมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ความดันบวกเคลื่อนที่ เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ….. (21 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน ฯ งานจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ (สารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์) จำนวน 1 รายการ ….. (17 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน ฯ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,840 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.ลำพญากลาง จำนวน 5 สายทาง ….. (17 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซียมอดิเรกสาร ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ….. (17 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (15 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 ก.พ. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ….. (11 ก.พ. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ก.พ. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ก.พ. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ก.พ. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน ….. (3 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ตรวจซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (3 ก.พ. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (2 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 2,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่บริเวณบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ….. (1 ก.พ. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8, 9 ตำบลหนองโดน เชื่อมต่อตำบลดอนทอง และตำบลตลาดน้อย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ….. (1 ก.พ. 65)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-02-2565