รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564

สำเนา
การแก้ไขสัญญาจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ครั้งที่ 1 …. (31 มี.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร
บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0025 ตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
…. (29 มี.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ.21-002 วังม่วง-มวกเหล็ก
ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) …. (25 มี.ค. 64)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …. (23 มี.ค. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง
หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (17 มี.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 …. (16 มี.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (12 มี.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายบ้านคลองไทร เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2273 หมู่ที่ 1
ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (12 มี.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายบ้านหนองมะค่าใน เชื่อมต่อบ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 13 ต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (12 มี.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่างฯ) …. (11 มี.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานซ่อมแซม-ปรับปรุง
โรงอาหารและพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรมฯ บริเวณโรงอาหารเดิม
(ด้านข้างชิดกำแพงประตูทางออกกองช่าง
และพื้นที่ใช้สอยข้างกำแพงด้านหลังกองช่าง) …. (8 มี.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วรอบสนามกีฬาองค์การบริหารา่วนจังหวัดสระบุรี …. (8 มี.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ คือ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี และ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ 10 บ้านโปงเก้ง ถึงบ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (8 มี.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,240
ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ อบต.ท่ามะปราง และ
อบต.ชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี …. (8 มี.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) …. (8 มี.ค. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) …. (4 มี.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล
อ.เมืองสระบุรี เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย และเชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองนาก
อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (2 มี.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) …. (1 มี.ค. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-03-2564