ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบคร่อมถนน จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (25 เม.ย. 62)
การแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (25 เม.ย. 62)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (24 เม.ย. 62)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (23 เม.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 โครงการ) ….. (22 เม.ย. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,550 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (3 เม.ย. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก – บ้านซับบอน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (3 เม.ย. 62)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 11 รายการ ….. (3 เม.ย. 62)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ….. (3 เม.ย. 62)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 14 รายการ ….. (3 เม.ย. 62)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานปิด จำนวน 1 รายการ ….. (3 เม.ย. 62)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 รายการ ….. (3 เม.ย. 62)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก จำนวน 2 รายการ ….. (3 เม.ย. 62)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 รายการ ….. (3 เม.ย. 62)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก จำนวน 2 รายการ ….. (3 เม.ย. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-04-2562