ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563

ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน สบ.ถ.1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ….. (30 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุดินถม จำนวน 7,840 ลูกบาศก์เมตร เพื่อถมพื้นที่บริเวณที่เป็นหลุมและบ่อลึกในที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 1815 เทศบาลเมืองแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (28 เม.ย. 63)
ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายจากพื้นที่ตำบลหนองโดน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.ดอนทอง หมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 เม.ย. 63)
ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณริมถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 2,3,4,6 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 เม.ย. 63)
ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 เม.ย. 63)
ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 เม.ย. 63)
ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชั่น อ.เมืองสระบุรี-ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 เม.ย. 63)
ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4 และ 5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 เม.ย. 63)
บักทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา และสำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) แบบสะพายหลัง ….. (28 เม.ย. 63)
บักทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา โครงการจัดซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมแสดงวีดีทัศน์ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อป้องกันโรคการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ….. (28 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (24 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 22 รายการ ….. (23 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ตำบลโคกแย้-ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ….. (23 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ….. (23 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ….. (23 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 เพื่อซ่อมบำรุงผิวทาง, ไหล่ทาง และแนวเขตทางชนิดลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ตำบลตลาดน้อย-ตำบลหนองโดน อำเภอบ้านหมอ-อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ….. (22 เม.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายจากพื้นที่ตำบลหนองโดน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.ดอนทอง หมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 เม.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณริมถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 2,3,4,6 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 เม.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 เม.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 เม.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชั่น อ.เมืองสระบุรี-ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 เม.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4 และ 5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 เม.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 4 รายการ ….. (21 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำลากจูง แบบ 2 ล้อ ตัวปั๊มแบบหอยโข่งขนาดท่อดูดและท่อส่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (20 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 4,150 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ….. (20 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0039 บ้านหนองหว้า-บ้านสาธุประชาสรรค์ ต.พุแค-ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0007 บ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273-บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มิตรภาพ-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 4 รายการ ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (กองพัสดุฯ) ….. (17 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมแสดงวีดีทัศน์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ….. (17 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (17 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางกง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (17 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปถังประปา) หมู่ที่ 6 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (16 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สบ.ถ.60-01 หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (16 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ….. (16 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (15 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บริเวณหมู่ที่ 4-2 เชื่อมหมู่ที่ 9-10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) เชื่อมเขต ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 6 บ้านปาลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแนวคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งขวา บริเวณตรงข้ามที่ทำการ อบต.โคกใหญ่ ถึงสะพานโรงแพะบริเวณ หมู่ที่ 5-3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากซุ้มทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณซับมะฝอ เชื่อมถนนเทศบาล 3,4,5,6 หมู่ที่ 3,6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน เชื่อมต่อเขต ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวัดเกตุถึงฝายซับปลากั้ง หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ช่วงที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณทางแยกทางหลวงชนบท สบ.1026-บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 6 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองโสน เชื่อม ต.โคกแย้-ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 3,2 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (13 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดถุงพลาสติก ….. (13 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายเทศบาล 1 (บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกถนนอดิเรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (13 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (13 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (10 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมแสดงวีดีทัศน์ เพื่อป้องกันโรคการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (10 เม.ย. 63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 (กองคลัง) ….. (10 เม.ย. 63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 (กองคลัง) ….. (10 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (9 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 5 ช่วงสี่แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกซับมะฝอ หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณแยกทางหลวงชนบท สบ.1026 หมู่ที่ 3-4 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อมต่อ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงสามแยกซับมะฝอ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิ่ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.7-007 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (8 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (8 เม.ย. 63)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (Covid-19) ของ อบจ.สระบุรี จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) ….. (8 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง ….. (7 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมแสดงวีดีทัศน์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ….. (7 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดดั๊ม สามารถยกของได้ไม่น้อยกว่า 19 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกหน้าวัดบ้านคลอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ถึงถนนเลียบคลอง 22 R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านลำน้ำขาว ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอยวิหารแดง 4 หมู่ที่ 4 ต.วิหารแดง เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านปึกสำโรง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านหนองกรด หมู่ที่ 5 (สบ.ถ.84-001) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concret) สายบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (3 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concret) สบ.ถ1-0007 บ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (3 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concret) สาย สบ.ถ.1-0047 บ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่หลิ่ว-ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน (All In one Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) ….. (3 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสะพานขาว ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ.21-002 วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองสามห้าง หมู่ที่ 9,12 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเอก ซอย 3 หมู่ที่ 1,9 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 เม.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจรเดิมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเชือกถึงประปา หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 เม.ย. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 เม.ย. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 เม.ย. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 เม.ย. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 เม.ย. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากประตูน้ำ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อบ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง (ฝั่งขวา) อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 เม.ย. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (1 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก (Asphaltic Concret) สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (1 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไดรอลิค จำนวน 2 คัน ….. (1 เม.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (1 เม.ย. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-04-2563