รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564

สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034
บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) …. (31 พ.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (28 พ.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน เมษายน 2564 …. (28 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเช่าเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน 2 ลำ พร้อมคนขับ …. (25 พ.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี …. (25 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (24 พ.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายบ้านโคกหนามแท่ง หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองบายพาสฝั่งตะวันออก
ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (19 พ.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 2 เครื่อง …. (14 พ.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (14 พ.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …. (13 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (12 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (12 พ.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายเกาะเชิงหวาย หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
…. (12 พ.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002
บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี และโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021
บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ตำบลไก่เส่า-ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี …. (11 พ.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก)
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า
เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (11 พ.ค. 64)
บันทึก
ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ระบาดระลอกใหม่) ในตำบล หมู่บ้านและชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 6 รายการ …. (7 พ.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (6 พ.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ระบาดระลอกใหม่) ในตำบล หมู่บ้านและชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 6 รายการ …. (5 พ.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ระบาดระลอกใหม่) ในตำบล หมู่บ้านและชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 6 รายการ …. (5 พ.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่)
ในตำบล หมู่บ้านและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 6
รายการ …. (5 พ.ค. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-05-2564