ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องปรับอากาศ) ….. (28 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อรถขุดตีนตะขาบ) ….. (28 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องปรับอากาศ 4 รายการ) ….. (28 มิ.ย. 62)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บริเวณอาคารศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ด้านหน้าสนามเทนนิส) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (27 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(สบ.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (24 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (24 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอยวิหารแดง 4 หมู่ที่ 4 ต.วิหารแดง เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (24 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวิหารแดง-สมานมิตร หมู่ที่ 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (24 มิ.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (21 มิ.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนวัสดุเคมีชีวภาพน้ำยาเคมีวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก ….. (21 มิ.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (21 มิ.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (21 มิ.ย. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งบริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 มิ.ย. 62)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (18 มิ.ย. 62)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สบ.ถ1-0007 สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (18 มิ.ย. 62)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งบริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (18 มิ.ย. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างเหมาทำภาชนะบรรจุขยะอันตรายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ….. (17 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (17 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสะพานขาว ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 5 ช่วงสี่แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกซับมะฝอ หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณริมถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 2,3,4,6 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 บ้านโป่งเก้ง ถึงหมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านซับนางเลิ้ง หมู่ที่ 7 – สี่แยกหน้าวัดซับครก หมู่ที่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเพลียขวา-ห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3250 และหมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สบ.4006 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านมาบโสม หมู่ที่ 4,2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ 1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม-บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,7 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด เชื่อมต่อเขต ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านลำน้ำขาว ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเอก ซอย 3 หมู่ที่ 1,9 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 62)
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการสนับสนุนวัสดุเคมีชีวภาพ น้ำยาเคมีวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์ ….. (12 มิ.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (12 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ….. (10 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ….. (10 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ….. (10 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ….. (10 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ….. (10 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคำหล้าพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ช่วงที่ 2) ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ.1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค-ต.หน้าพระลาน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In Place Recycling กม.ที่ 3+000 ถึง กม.ที่ 5+700 ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองบ่อโพรง-หนองเข หมู่ที่ 2-3 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย สบ.ถ.1-0047 บ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่หลิว-ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 6 หมู่ที่ 2,5,6,9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสันโท หมู่ที่ 5,6,7,8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้าฯ ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคำใหญ่-โบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 5 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-06-2562