รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564

ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
(ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน)
โดยวิธีคัดเลือก …. (30 มิ.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา
เสาไห้ (ฝั่งขวา) ต.เมืองเก่า เชื่อม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ เชื่อม ต.ไก่เส่า
อ.หนองแซง จ.สระบุรี …. (29 มิ.ย. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (25 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …. (24 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,350 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (24 มิ.ย. 64)
สำเนา
การแก้ไขสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5
เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (23 มิ.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด
(CCTV) เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตจังหวัดสระบุรี …. (23 มิ.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021
บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ต.ไก่เส่า-ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
…. (21 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
(ผลิตภัณฑ์ป้องกันและจำกัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน) …. (21 มิ.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (18 มิ.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (18 มิ.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก
เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (17 มิ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก และวัสดุหินขนาด 3/8″ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (17 มิ.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,350 ลูกบาศก์เมตร
เพื่อซ่อมแซมถนนสายทรัพย์สวนพลู ภายในเขตพื้นที่ อบต.ชะอม หมู่ที่ 5 ต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (16 มิ.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก)
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า
เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน …. (15 มิ.ย. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) …. (15 มิ.ย. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 112 กิโลวัตต์
ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 มิ.ย. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 มิ.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 …. (14 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In
One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (11 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022
บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี …. (11 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020
บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี …. (11 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043
บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง
อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี …. (11 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024
บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก
อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี …. (11 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008
บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี …. (11 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006
บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี …. (11 มิ.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน
ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (11 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก
เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. …. (10 มิ.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้เอนกประสงค์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 112 กิโลวัตต์
ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (10 มิ.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน
จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (10 มิ.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) …. (10 มิ.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 3 โครงการ …. (8 มิ.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายหมู่ที่ 8 (บริเวณด้านข้างบริษัทสยามมอร์ตาร์จำกัด)
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1 บ้านซับชะอม หมู่ที่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี …. (8 มิ.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนน
สบ.ถ1-0037 บ.หนองโดน-ทองย้อย อ.หนองโดน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี …. (7 มิ.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งซ้าย เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ
หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (2 มิ.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี …. (2 มิ.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ซอยซับตาเพ็ง บ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….
(2 มิ.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ.21-002 วังม่วง-มวกเหล็ก
ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) …. (2 มิ.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,200
ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี …. (2 มิ.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ …. (1 มิ.ย. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
…. (1 มิ.ย. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-06-2564