รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564

ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จำนวน 3 รายการ …. (30 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกองช่าง …. (30 ก.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,000
ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.โคกตูม-โพนทอง หมู่ 9
ถึงหมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (30 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม …. (27 ก.ค. 64)
สำเนา
สัญญา
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) …. (27 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง …. (23 ก.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงปั๊มน้ำสระว่ายน้ำและถังกรองสระว่ายน้ำ
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (22 ก.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน …. (21 ก.ค. 64)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะพลาสติกสีแดงพิมพ์ลายและรายการถุงขยะสีแดง …. (20 ก.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬา อบจ.สระบุรี และบริเวณโดยรอบ อบจ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาบริการกำจัดของเสียอันตราย (ขยะอันตรายชุมชน) งวดที่ 2 …. (19 ก.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่)
ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ พื้นที่จังหวัดสระบุรี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (16 ก.ค. 64)
ประกาศ
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่)
ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ พื้นที่จังหวัดสระบุรี …. (16 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (16 ก.ค. 64)
ประกาศ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) …. (16 ก.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030
บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (16 ก.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In
One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ของ อบจ.สระบุรี …. (14 ก.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน
จำนวน 2 คัน …. (14 ก.ค. 64)
ตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ในการเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ระบาดระลอกใหม่) ในสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ พื้นที่จังหวัดสระบุรี ….
(14 ก.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน …. (13 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ แบบ 301 …. (9 ก.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8
ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (9 ก.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0021
บ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านโคกแฝก ตำบลไก่เส่า-ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (9 ก.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (9 ก.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้อเนกประสงค์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 112 กิโลวัตต์
ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน …. (8 ก.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (8 ก.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ระบาดระลอกใหม่) ในสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ พื้นที่จังหวัดสระบุรี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (6 ก.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนน
สาย สบ.ถ1-0050 บ.หนองเขื่อนช้าง-บ.ไผ่ ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (2 ก.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา
ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2H
เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0023
บ้านหรเทพ-บ้านดอนทอง, สาย สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน และสาย
สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด …. (1 ก.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน) …. (1 ก.ค. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-07-2564