รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์ แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ….. (27 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (25 ก.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ….. (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ….. (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ….. (25 ก.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ….. (25 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ….. (21 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ….. (21 ก.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (21 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 7 โครงการ) ….. (20 ก.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ….. (19 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงยิมแบดมินตัน สนามกีฬา อบจ.สระบุรี ….. (12 ก.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ อบจ.สระบุรี บ้านเลขที่ 793/16 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (8 ก.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ….. (7 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างของเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภท หินคลุก จำนวน 130 ลูกบาศก์เมตร และวัสดุหินขนาด 3/8″ จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมบำรุง (ปกติ) ทางหลวงท้องถิ่น อบจ.สระบุรี ….. (6 ก.ค. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565) ….. (6 ก.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (5 ก.ค. 65)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสระบุรี ….. (5 ก.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,719 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (1 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ (จัดซื้อรถโดยสาร ฯ, จัดหาวัสดุป้องกันโควิด ฯ, จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ ฯ) ….. (1 ก.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ….. (1 ก.ค. 65)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 65)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-07-2565