ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (31 ส.ค. 61)
สำเนาสัญญาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ….. (31 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (31 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (31 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (31 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา) โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาสรรค์-เขาน้อยจอมสวรรค์ หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 7 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถ บริเวณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 3,4,5 ต.โคกสว่าง เชื่อมต่อ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สบ.ถ1 – 0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 บ้านพระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ….. (29 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX500AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (27 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะสำหรับใช้กับรถยนต์หมายเลข กค 9900 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (27 ส.ค. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 3,4,5 ต.โคกสว่าง เชื่อมต่อ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ส.ค. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึง หมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ส.ค. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาสวรรค์-เขาน้อยจอมสวรรค์ หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 7 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ส.ค. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ส.ค. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถ บริเวณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453U จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (24 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (24 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M 453U รหัสพัสดุ 417-55-0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (23 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบประวัติ ปก ก.พ.7 และแฟ้มใส่เอกสาร เพื่อใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (23 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (22 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำหลังคา และรอยรั่วพื้นอัฒจันทน์สนามกีฬา, งานซ่อมพื้นยางกันกระแทก บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (21 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สบ.ถ1-0045 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านโนนสภาราม ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ….. (21 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (21 ส.ค. 61)
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ ….. (21 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (17 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 4071 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (17 ส.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 5 โครงการ) ….. (16 ส.ค. 61)
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ….. (10 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่งานเฉลิมพระเกียรติฯ ….. (10 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ ….. (10 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดปิ่นโตอาหารคาวหวานและเครื่องไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ฯ ….. (9 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดภัตตาหารเช้าถวายพระสงฆ์และเณรที่มารับบิณฑบาตเช้าฯ ….. (9 ส.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคุ้งเขาเขียว หมู่ที่ 3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 ส.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ….. (7 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาตีเส้นทำเครื่องหมายจราจรและตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ บริเวณลานด้านหน้าสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (7 ส.ค. 61)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านคุ้งเขาเขียว หมู่ที่ 3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (6 ส.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลาง (จัดซื้อวัสดุลูกรัง) ….. (6 ส.ค. 61)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (2 ส.ค. 61)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (2 ส.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (1 ส.ค. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-08-2561