รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563

ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0001 สระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน ต.ตะกุด ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (31 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย – บ้านทุ่งแซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (31 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (31 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 22 รายการ …. (31 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี …. (28 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3, 4 และ 5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (28 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (28 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0023 บ้านหรเทพ – บ้านดอนทอง ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0014 บ้านโคกกลาง-บ้านโคกขี้เหล็ก ต.โพนทอง ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (27 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (27 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (27 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …. (27 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 3 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2273 หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลองหมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7, 8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ.60-01 หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านโคกหนามแท่ง หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองบายพาสฝั่งตะวันออก ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (27 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (26 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (26 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …. (26 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริาหารส่วนจังหวัด) …. (26 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตรายชุมชนประเภทปนเปื้อนสารเคมี …. (26 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน …. (25 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน …. (25 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน …. (25 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (25 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (25 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตรายบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ …. (25 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (25 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากซุ้มทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ชำผักแพรว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บริเวณหมู่ที่ 4-2 เชื่อมหมู่ที่ 9-10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) เชื่อมเขต ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายพระพุทธฉาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5-8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแนวคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งขวา บริเวณตรงข้ามที่ทำการ อบต.โคกใหญ่ ถึงสะพานโรงแพะ บริเวณหมู่ที่ 5-3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปถังประปา) หมู่ที่ 6 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากแยกคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านตอยาง ถึงหมู่ที่ 7 บ้านสันโท และหมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมเขต ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ไปเชื่อมถนนพหลโยธิน …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 1-4 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วนติดผนัง ระบบ Inverter จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0025 บ้านตลาดน้อย- บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0034 บ้านลำสมพุง – บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 3 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2273 หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขต ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7,8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ.60-01 หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านโคกหนามแท่ง หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองบายพาสฝั่งตะวันออก ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (24 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (21 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) …. (21 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 …. (21 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (21 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (21 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ส.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ลากจูง แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี …. (20 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (20 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสะพานขาว ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน อ.สระบุรี …. (20 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน …. (20 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน …. (19 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (19 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า …. (19 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี …. (18 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling …. (18 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling …. (18 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายโท บริเวณ ต.พุคำจาน เชื่อม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling …. (18 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling …. (18 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ช่วงที่ 1 ถนนสายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7 ต.ท่าคล้อ ช่วงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมระหว่างถนนสาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-โคกดินแดง …. (18 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (18 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (18 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาซ่อมถนน คสล. สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้ำ-บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว-ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (18 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (18 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณริมถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 2,3,4,6 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (17 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี …. (17 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (17 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายจากพื้นที่ตำบลหนองโดน หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.ดอนทอง หมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (17 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R …. (17 ส.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิ่ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) …. (17 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,460 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (17 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (17 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ลากจูง แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน …. (11 ส.ค. 63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (กองพัสดุฯ) …. (7 ส.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (7 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน …. (7 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน …. (7 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการสนามและสถานการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (7 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้น …. (7 ส.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน …. (7 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้สุพรรณิการ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง …. (7 ส.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (5 ส.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อบำรุงฯ ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (5 ส.ค. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-08-2563