รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin DiseaseLSD) …. (30 ส.ค. 64)
ประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200
กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ
เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
จังหวัดสระบุรี …. (30 ส.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ
ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี …. (30 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน ซื้ออุปกรณ์ป้องกันสารเคมีสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพ่นน้ำยา …. (30 ส.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 112 กิโลวัตต์
ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน …. (25 ส.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030
บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (25 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 …. (24 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ …. (24 ส.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม ค่ายลูกเสือธนเดชเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (23 ส.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (23 ส.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันออก
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (23 ส.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (19 ส.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน
งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแยกลำศาลาถึงคลองบางกง หลังวัดบางกง ระยะทาง
1,000 เมตร ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี และคลองบางกง ระยะทาง 5,000
เมตร ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี …. (17 ส.ค. 64)
ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯ
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง
พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ
เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (11 ส.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
(บริเวณหน้าโรงเรียนวัดคลองห้า) ในเขตทางหลวงชนบท สาย สบ.3045 คลองหกขวา
ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (11 ส.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน
3,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านแก้ง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี รวมจำนวน 4 สายทาง …. (10 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำตรายาง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (9 ส.ค. 64)
ตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ (แบบ บก.06)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก …. (9 ส.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (7 ส.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย
หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พร้อมสะพาน คสล. …. (7 ส.ค. 64)
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ …. (6 ส.ค. 64)
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ …. (6 ส.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
(โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt Pavement
In-Place Recycling,Asphalt Hot Mix In-Place Recycling) สาย สบ.ถ1-0006
บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี) …. (6 ส.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคลัมปี สกิน
(Lumpy Skin Disease : LSD) …. (5 ส.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 คัน …. (5 ส.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (5 ส.ค. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน …. (5 ส.ค. 64)
ตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.
01) แบบแปลนโครงการก่อสร้าง และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030
บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (4 ส.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (4 ส.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200
กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ
เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
จังหวัดสระบุรี …. (4 ส.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (4 ส.ค. 64)
ประกาศ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งระบบโรงพยาบาลสนามและก่อสร้างห้องน้ำ
บริเวณกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ …. (2 ส.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ /
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ) …. (2 ส.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
(โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งระบบโรงพยาบาลสนามและก่อสร้างห้องน้ำ
บริเวณกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ / โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนาม
ค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี)
…. (2 ส.ค. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,200
ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงถนนสายบ้านเขามะกอก หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (2 ส.ค. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-08-2564