ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ ….. (28 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 โครงการ ….. (28 ก.ย. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแซง-สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.21+400-กม.24-230) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (27 ก.ย. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (26 ก.ย. 61)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (26 ก.ย. 61)
ประกาศการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ….. (25 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (21 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา) ของโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (21 ก.ย. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ย. 61)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเอก หมู่ที่ 1,5,6,7 และ 8 บริเวณ ต.ธารเกษม-เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ย. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟเชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ย. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว คสล.รอบบ้านพักพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ย. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 9 บริเวณ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย เชื่อมลัด ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ย. 61)
ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแซง-สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.21+400-กม.24+230) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ….. (18 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (18 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (14 ก.ย. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 ก.ย. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. รอบบ้านพักพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 ก.ย. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแซง-สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.21+400-กม.24+230) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 ก.ย. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟ เชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 ก.ย. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9 บริเวณ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย เชื่อมลัด ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 ก.ย. 61)
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเอก หมู่ที่ 1,5,6,7 และ 8 บริเวณ ต.ธารเกษม-เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 ก.ย. 61)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดินโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (12 ก.ย. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (12 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP AR-M452 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (11 ก.ย. 61)
สำเนาสัญญาจ้าง จำนวน 5 โครงการ ….. (7 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (7 ก.ย. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตจังหวัดสระบุรี ….. (7 ก.ย. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,720 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ….. (7 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 4220 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (4 ก.ย. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (4 ก.ย. 61)
การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านซับน้อยใต้ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนสายซับสนุ่น-อำเภอปากช่อง ….. (3 ก.ย. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-09-2561