รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564

สำเนา
สัญญา
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิง
ประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ
ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี …. (30 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน
ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) …. (30 ก.ย. 64)
ประกาศ
ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ (แบบ บก. 06)
โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน
ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (28 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
…. (28 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (28 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ
อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ฯ) …. (28 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ
อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด ฯ) …. (28 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย
ชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
…. (23 ก.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน
ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) …. (23 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (22 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002
บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (20 ก.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของ อบจ.สระบุรี …. (20 ก.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ …. (20 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง
จ.สระบุรี โดยวิธีคัดเลือก …. (20 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี …. (20 ก.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (20 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ
ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี …. (20 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (20 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ถ.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (17 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022
บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043
บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง
อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024
บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก
อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008
บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006
บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (15 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (แบบ บก.01)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (15 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ
(บริเวณอาคารสำนักงานกองช่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (15 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,350
ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (15 ก.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธีปูทับผิวจราจรเดิม (Overlay) สาย สบ.ถ1-0030
บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (15 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020
บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ก.ย. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002
บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (13 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง อบจ.สระบุรี
ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (10 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,340
ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง เทศบาลตำบลดอนพุด
และองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี …. (10 ก.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (10 ก.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) …. (9 ก.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ ชนิดลากจูง
พร้อมอุปกรณ์ระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติ
เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
จังหวัดสระบุรี …. (9 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองเริงราง กว้าง 30
เมตร ยาว 2,000 เมตร และบึงหนองหลวง พื้นที่ 32 ไร่
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาน ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (9 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา
ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ ฯ …. (9 ก.ย. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ
และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (9 ก.ย. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ
ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (9 ก.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย
ชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (9 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 รายการ …. (8 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (8 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (8 ก.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (8 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
…. (6 ก.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (6 ก.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002
บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (6 ก.ย. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (3 ก.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง
จ.สระบุรี …. (3 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอัตลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ
ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (3 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002
บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (3 ก.ย. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ
และถังกรองสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (3 ก.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา
ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2H
เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0044
พหลโยธิน-แพะโคก, สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048
(กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม, สาย สบ.ถ1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 –
บ้านพระยาทด …. (1 ก.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2) …. (1 ก.ย. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-09-2564