รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

ยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่หลิ่ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี (ช่วงที่ 2) …. (28 ต.ค. 63)
ประกาศการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง งานจ้างพิมพ์ และออกแบบ หนังสือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฯ …. (28 ต.ค. 63)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (22 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากซุ้มทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (21 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแนวคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งขวา บริเวณตรงข้ามที่ทำการ อบต.โคกใหญ่ ถึงสะพานโรงแพะบริเวณ หมู่ที่ 5-3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (21 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปถังประปา) หมู่ที่ 6 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี …. (21 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี จำนวน 2 แห่ง (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …. (21 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี จำนวน 3 แห่ง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …. (21 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …. (21 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน …. (21 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน …. (21 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (21 ต.ค. 63)
สำเนาเอกสารแนบท้ายสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ไฮโดรลิคติดดั๊ม สามารถยกของได้ไม่น้อยกว่า 19 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน …. (20 ต.ค. 63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) …. (19 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 3 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7,8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2273 หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านโคกหนามแท่ง หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองบายพาสฝั่งตะวันออก ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ.60-01 หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 63)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับนางเลิ้ง หมู่ที่ 7 – สี่แยกหน้าวัดซับครก หมู่ที่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ครั้งที่ 1 …. (16 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายโท บริเวณ ต.พุคำจาน เชื่อม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เลียบคลอง 23 ขวา ฝั่งขวา) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ เชื่อม ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 1-4 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมเขต ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งซ้าย เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ไปเชื่อมถนนพหลโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 63)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค-อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ครั้งที่ 1 …. (15 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (14 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (14 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (14 ต.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า แบบแขนยาว จำนวน 1 คัน …. (9 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน …. (8 ต.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ C-Cab 2.4 Entry M/T พรีรันเนอร์ สีขาว (Super Write) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,393 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 110 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน …. (8 ต.ค. 63)
การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9, 10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ครั้งที่ 1 …. (7 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (6 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (6 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (6 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (6 ต.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้น …. (6 ต.ค. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-10-2563