รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen Therapy) จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (28 ต.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 10 โครงการ ….. (28 ต.ค. 64)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 10 โครงการ ….. (27 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ….. (27 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ….. (27 ต.ค. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ….. (20 ต.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 64)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (19 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี จำนวน 2 แห่ง (สำนักปลัด อบจ.สระบุรี) …. (19 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 …. (19 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (19 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบจ.สระบุรี ….. (18 ต.ค. 64)
ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
…. (15 ต.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008
บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (15 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 10 โครงการ …. (15 ต.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการจัดหาตู้เย็นแช่วัคซีน ตามโครงการจัดหาวัคซีนทางเลือกและวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) …. (15 ต.ค. 64)
สำเนา
สัญญา
โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย
ชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (15 ต.ค. 64)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (15 ต.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen Therapy) จำนวน 20
เครื่อง …. (12 ต.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (12 ต.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
…. (12 ต.ค. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถเจาะบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 2,900 รอบ/นาที จำนวน 1 คัน …. (8 ต.ค. 64)
ร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008
บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (7 ต.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) …. (7 ต.ค. 64)
ประกาศ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) …. (5 ต.ค. 64)
ยก
เลิกประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008
บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (5 ต.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008
บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (4 ต.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0022
บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (4 ต.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0043
บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง
อำเภอเมืองสระบุรี-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (4 ต.ค. 64)
ประกาศ
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (4 ต.ค. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ฯ จำนวน 3 โครงการ …. (4 ต.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง
เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี …. (1 ต.ค. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ถนนสายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10)
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
เชื่อมต่อเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง …. (1 ต.ค. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-10-2564