รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565

ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ….. (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ….. (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ….. (26 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ….. (26 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ….. (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ….. (26 ต.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ….. (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ….. (25 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ….. (25 ต.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ….. (25 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ….. (25 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่ – บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน – ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี – อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (21 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 – บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (21 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ….. (21 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ….. (21 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (20 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ….. (20 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ….. (19 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ (แบบ บก. 06) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (19 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูถนน พร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ….. (17 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (12 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ….. (12 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ….. (11 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ….. (11 ต.ค. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2565 – ก.ย. 2565) ….. (11 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ….. (10 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (7 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (6 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ….. (6 ต.ค. 65)
สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก. 06) เพื่อเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ….. (6 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ….. (6 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ….. (3 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 ต.ค. 65)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-10-2565